Wat is huiswerk?

Huiswerk: het totaal van alle taken,werken en lessen die door de leerkrachten opgegeven worden om thuis te maken.

 

Maakwerk: taken die schriftelijk gemaakt worden, rekentaken, taalwerkjes, boekbesprekingen,herbarium maken,spreekbeurten, …

 

Leerwerk: lessen studeren, studeren van zaak vakken en hoofdvakken zoals lessen WO, dialogen, gedichtjes, formules, inoefenen van splitsingen, letters, maaltafels, woordjes lezen, …

Wat verstaan we onder  huiswerkwerkbeleid?

De uitbouw van een gezamenlijke visie en aanpak van huiswerk met de bedoeling het huiswerk zinvoller te maken en huiswerkproblemen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken.

 

Doorheen de lagere school willen we werken aan een geleidelijke overgang van externe, sterke sturing naar meer zelfstandig en planmatig werken bij huiswerk.

 

Iedereen is bovendien gebaat bij duidelijke communicatie,ook wat huiswerk betreft.

 

Leerkrachten zullen dagelijks de nodige tijd voorzien voor instructies en duidelijke verwoording van wat er van de leerling wordt verwacht en welk doel er nagestreefd wordt met dat specifiek huiswerk. Door deze manier kunnen de leerlingen gemotiveerd en met voldoende zelfvertrouwen thuis hun werk maken.

 

Ook aan het juiste gebruik van de agenda wordt in alle leerjaren aandacht besteed.

 

Een huiswerkbeleid is natuurlijk geen wondermiddel maar het creëert een kader waarin problemen vroegtijdig kunnen worden bekeken en het verwoordt duidelijk wat er van de ouders verwacht wordt.

 

Een openhartig gesprek tussen ouders,leerkrachten en kind is zeker ook een belangrijk onderdeel.

 

Waarom geven we huiswerk?

Onze school is een school die huiswerk belangrijk vindt. We geven huiswerk met duidelijke doelstellingen voor ogen:

 

 • We willen aan de ouders laten zien wat onze leerlingen allemaal doen in de klas. De leerlingen brengen zo een stukje school mee naar huis.

 

Wat doen we? Hoe doen we het?

 

 • Via huiswerk willen we ouders de mogelijkheid geven om een beeld te vormen van de werkhouding en de mogelijkheden van hun kind.
 • Huiswerk is een middel om de geziene leerstof in te oefenen,te herhalen of te automatiseren. Het is één van de controle middelen om te kijken of de leerstof begrepen werd.
 • Door huiswerk te geven leren kinderen zelfstandig werken. Ze leren plannen en verantwoordelijkheid dragen. Het is één van de middelen om kinderen te leren leren

 

Wat verwachten we wel en wat verwachten we niet van de ouders?

 

Algemene verwachtingen naar de ouders:

 

 • We verwachten dat u in de eerste plaats probeert om goede omstandigheden aan te bieden waarin uw kind aan het huiswerk kan werken : wat rust, wat licht,wat warmte, ...
 • Voor elk gezin betekent dit samen op zoek gaan naar wat mogelijk is. Tracht een positieve ingesteldheid en interesse uit te stralen ten aanzien van huiswerk.
 • We verwachten dat u de leerkracht contacteert indien zich ernstig moeilijkheden voordoen bij het maken van het huiswerk. U mag gerust uw reacties hierop noteren in de agenda of op het huiswerk van uw kind.
 • We verwachten dat u uw kind aanmoedigt (indien nodig) om met het huiswerk te beginnen en dat U een oogje in het zeil houdt.
 • We verwachten dat u controleert of het huiswerk gemaakt werd.

 

 Wat verwachten we NIET:

 

 • dat u het huiswerk verbetert. Verbeteren is de taak van de leerkracht. Alleen door de fouten te analyseren zien we of uw kind de leerinhoud voldoende beheerst.
 • dat u een slordig werk laat overschrijven.
 • dat U naast je kind aan tafel zit. U blijft wel in de buurt !
 • dat u uitleg of extra oefeningen geeft wanneer uw kind de leerinhoud niet begrepen heeft. We verwachten dat uw kind heeft opgelet in de klas en vragen durft stellen. Indien we leerinhoud op een verschillende manier gaan uitleggen aan de kinderen wordt het vaak zeer verwarrend.

 

Specifieke verwachtingen naar gelang van de leeftijd:

 

 • Hoe ouder uw kind wordt hoe meer zelfstandigheid we uiteraard mogen verwachten. Het is belangrijk dat wanneer uw kind de lagere school verlaat het in staat is om zelfstandig te werken, zelfstandig leerinhouden kan verwerken en voor zichzelf een haalbare planning kan opstellen.

 

Eerste graad:

 

 • Overloop dagelijks samen met je kind de opdrachten in de agenda.

 

 • Parafeer de agenda

 

 • Vraag uw kind al eens de les op.

 

 • Luister mee als uw kind luidop leest.

 

 • Geen huiswerk op woensdag

 

1ste lj:

 

 • Elke dag lezen + 1 dag maakwerk wiskunde en 1 dag maakwerk taal.

 

 • Afspraak schrijfpotlood gebruiken

 

 • Na nieuwjaar: voorbereiding woordpakket 1x per week (3x schrijven)

 

2de lj:

 

 • Maandag: taal spelling (woordpakket)

 

 • Dinsdag: wiskunde

 

 • Donderdag: wiskunde

 

 • Vrijdag:  begrijpend lezen

 

Tweede graad:

 

 • Controleer de agenda en parafeer.

 

 • Vraag uw kind al eens de les op.

 

 • Uw kind moet zijn huistaak zelfstandig kunnen oplossen.

 

 • Begrijpt uw kind de leerinhoud niet, meldt dit dan aan de leerkracht (persoonlijk of via de agenda).

 

3de lj:

 

 • Maandag: taal spelling (woordpakket)

 

 • Dinsdag: wiskunde

 

 • Donderdag: taal taalbeschouwing

 

 • Vrijdag: W.O. / Begrijpend lezen

 

 • Geen huiswerk op woensdag

 

 • Leerkracht verbetert het huiswerk

 

Tot en met het 3de leerjaar krijgen de kinderen geen leerwerk voor het weekend.

 

4de lj:

 

 • Gradatie in hoeveelheid en in moeilijkheid

 

 • Wel huiswerk op woensdag

 

 • Soms klassikale verbeteringen, lln duiden aan met groene balpen en met KV (klassikale verbetering)

 

Derde graad:

 

 • Overloop met uw kind de agenda én de weekplanning.

 

 • Om een regelmaat op te bouwen,voorzie je best een vast tijdstip om het huiswerk te maken.

 

 • Beperk uw inbreng. Geef hen voldoende autonomie maar blijf uw interesse tonen.

 

 • “Leren leren“ infovergadering begin schooljaar in vijfde leerjaar

 

 • Gradatie in hoeveelheid en moeilijkheid, duidelijke planning en spreiding

 

 • Wel huiswerk op woensdag

 

 • Soms klassikale verbeteringen of met correctiesleutel

 

Huiswerk niet gemaakt? Wat nu?

 

De leerling maakt zijn werk af tegen de volgende dag.

 

 

 

We hopen dat u hiermee over voldoende informatie beschikt betreffende onze visie op huiswerk. Mochten er toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

 

U begrijpt uiteraard dat niet alles vast bepaald kan worden. Soms zijn er door omstandigheden wijzigingen. IK hoop dat U hiervoor begrip kan opbrengen

 

Schoolteam

 

VBS Sint-Katrien

© Tom Bruylandt 2016 - VBS Sint Katrien - Kloosterberg 25, 9550 Steenhuize  - Telefoon 054/50 00 88