I. ONZE SCHOOL

1.1.Inleiding en verwelkoming :

Voor de ouders :

In onze school vinden we het noodzakelijk dat enkele concrete en nuttige afspraken worden gemaakt in verband met de houding en de levensstijl van onze leerlingen, die door u aan ons werden toevertrouwd.

Het is wellicht de bezorgdheid van elke ouder en opvoeder om onze kinderen van vandaag waarden voor te houden en voor te leven, die een gezonde sfeer tussen kinderen bevorderen en hen de kans geven om samen met velen te bouwen aan goede omgangs­vormen. Het is duidelijk dat binnen en buiten een school elke leerling slechts aan zijn trekken kan komen daar waar hij eerbied en respect voor anderen opbrengt.

Hoeft het daarbij nog gezegd dat onze moderne maatschappij het soms moeilijk heeft om zich stipt te houden aan concrete afspraken ?

 

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in ons stelt..

Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en   onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven

 

Voor de kinderen

 

Jij bent de persoon om wie het allemaal draait. Maar op onze school zijn we met velen samen. Het is fijn als het er ordelijk en netjes aan toegaat. Dat kan niet als elk kind zo maar doet wat het wil. Daarom moeten we afspraken maken! Afspraken waaraan iedereen zich moet houden. Lees ze, onthoud ze en volg ze. Dan pas wordt het fijn, voor jou en mij en iedereen.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht.

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen.

 

We wensen je een fijn schooljaar toe !

 

 

 

                   

             

1.2. Wat willen we? Visie.

Sint-Katrien als geloofsgemeenschap

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele

schoolgebeuren.

De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.

Wij hebben dan ook de opdracht de kinderen te laten kennismaken

met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen

die binnen schoolverband worden gehouden.

De leerlingen en leerkrachten verzorgen een aantal vieringen in de loop

van het Kerkelijk Jaar: Mis H.-Geest, Adventsviering, Broederlijk Delen,

viering van de Goede Week of Paasviering, Eerste Communie,

einde schooljaar (afscheidsmis)...

 

Sint-Katrien als leergemeenschap.

 

Streven naar kwaliteitsonderwijs.

Het Kind in het midden :

- bijzondere zorg voor de "kleinen" : - kansarmen - zwakkeren

- respect voor en aanvaarding van elk kind.

- elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden.

- maximale ontplooiingskansen voor elk kind:

·         het totale kind (hoofd - hart en handen)

·         elk kind is anders.

 

Dynamische school met opdracht voor deskundigheid :

- streven naar verdere uitbouw en verbetering.

- openstaan voor vernieuwing.

-          begeleiding en navorming zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen

Sint-Katrien als leefgemeenschap.

Het verwezenlijken van een "hechte" school- en klasgemeenschap:

- Wij besteden aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief-menselijke relaties tussen alle participanten (inrichtende macht, personeel, ouders, leerlingen, C.L.B.., M.S.T.,) zowel binnen als buiten de school.

- Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel    mogelijk loyaal samen, ook met andere scholen.

- Onze school maakt deel uit van een parochiegemeenschap.

- Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen wij maximale kansen geven aan elk kind, zowel op vlak van godsdienst als van waardebeleving en engagement Wij hebben eerbied voor de andersgezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

                                       

 

1.3. Wie is wie?

1.3.1. Structuur van de school.

 

Vrije Basisschool “Sint-Katrien” is een basisschool

voor jongens en meisjes,

kleuter- en lager onderwijs.

Adres : Kloosterberg 25

           9550 Steenhuize-Wijnhuize

            Tel.  054/50.00.88      GSM : 0499.20.92.30

            Fax : 054/50.46.72

www.vbssintkatrien.be

e-mail: Vrije.Basisschool.Sint-Katrien@telenet.be

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

1.3.2. Organisatie.

1.3.2.1. Schoolbestuur :

Voorzitter                                             Secretaris en penningmeester

Mr. Baele Herman                                   Mr. Beeckmans Luc

Schipstraat 41                                        Winkelstraat 1

9550 Sint-Lievens-Esse                           9550 Steenhuize-Wijnhuize

Andere leden :

 

Mr. Bral Theo                                         Mr. Van Asselt Geert                                                     

Assestraat 10                                        Holmanstraat 34                             

9550 Steenhuize-Wijnhuize                     9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Mevr. Impens Jenny                               Mevr. Van Geyt Hilda

Groenstraat 109                                    Holmanstraat 15

9406 Outer                                           9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

 

 

 

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap KBO St.-Lieven .

 Voor de periode 2014-2020 werd in juni 2014 een nieuwe overeenkomst afgesloten .

Deze scholengemeenschap groepeert de volgende scholen : VBS Herzele, VBS Hillegem-Borsbeke-Wijnhuize, VBS Steenhuize ,  VBS Aaigem, VBS Burst en VBS Erpe.

In het kader van de hertekening van het onderwijslandschap bundelen deze scholen hun krachten rond personeelsbeleid ( centrale administratie ) , aanwenden van extra middelen t.b.v. de scholen van de SG (o.a. aanstellen veiligheidscoördinator,  technisch ICT-coördinator, mentor, zorgcoördinator zorg+ ), overlegmomenten op het niveau SG ( zorgbeleid, ICT-werking, administratie…).

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS ( Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen ).  Elk  schoolbestuur is door twee leden vertegenwoordigd in het CASS. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter De hoofdzetel van het CASS is Kerkstraat 12 te Herzele.

 

De directies van de scholengemeenschap zijn verenigd in het CODI ( College van directeurs ).

De deeltijdse ( halftijds)  betrekking van coördinerend directeur van de scholengemeenschap wordt waargenomen door Fabian Mory, tevens halftijdse directie van de VBS Herzele.

Hij stuurt in overleg het directieteam van de scholen van de SG en wordt tevens de eerste verbindingsschakel tussen de verschillende schoolbesturen en directies . Verder bestaat zijn opdracht in  administratief en  beleidsondersteunend werk en coördinatie  van personeelsbeleid (  decreet rechtspositie, overleggroepen, stafmedewerkers -mentorschap, ICT-werking , veiligheid & preventie …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Personeel

Directie

 

Dubois Fabienne                Kouterstraat 72

Tel. 0499.20.92.30             9550 Herzele

Kleuteronderwijs

Vicky Goossens                  Veldstraat 40

                                     9860 Oosterzele

V.D. Berghe Wendy            Tolstraat 56 A

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

De Pril Ingrid                    Speteveld 35

                                       9550 Hillegem

 

Corrijn Kathleen                Winkelstraat 17A

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Anouk Slaus                       Astridlaan 6

                                        9620 Zottegem

 

Lager onderwijs

Meuleman Kathleen            Assestraat 75A

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Eeckhout Lien                    Kloosterberg

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Daem Cecile                     Tolstraat 27D

                                       9550 Steenhuize-Wijnhuize

                  

              

Galle Christine                   Tolstraat 29A

                                       9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Turnleerkracht

Hemerijckx Hilde                Oudenaardsestraat 117

                                       9500 Geraardsbergen

 

Zorgcoördinator

Roeland Isabelle                 Struntel 11

                                         9570 Lierde            

 

Kinderverzorgster

Dekempe Manju                Gapenberg 10

                                             9500 Ophasselt

 

Administratieve medewerker

Haustraete Sabine             Bosveldstraat 52

                                       9572 St.-Martens-Lierde

 

1.3.2.3. Klassenraad. 

De klassenraad is steeds samengesteld uit de directie, de klastitularis, de zorgleerkracht en indien relevant, de overige leerkrachten die bij de klas betrokken zijn (leerkracht L.O., leerkracht muzische vakken …)

De klassenraad beslist over de overstap naar een volgende leeftijdsgroep binnen het niveau kleuteronderwijs en binnen het niveau lager onderwijs.

Hij geeft advies bij de overstap van een kind van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs en bij de overstap van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs.

De klassenraad kan ook advies geven bij het nemen van orde- of tuchtmaatregelen.

De klassenraad beslist welke regelmatige leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.

 

 

1.3.2.4. Schoolraad

De schoolraad  is een overleg- en adviesorgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. De raad wordt voor vier jaar verkozen.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Ze heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. De raad wordt voor vier jaar verkozen.

Voor de rechtstreekse verkiezingen van de schoolraad ( maart 2013)  voor de legislatuur 2013-2017 waren geen kandidaten voor de vertegenwoordiging van de ouders . Ook voor de vertegenwoordiging van de leerkrachten waren geen kandidaten.

Bijgevolg  werd geen schoolraad worden geïnstalleerd.

 

1.3.2.5. Oudercomité

Het oudercomité groepeert een aantal ouders die zich willen inzetten om de doelstellingen van de school te helpen realiseren.

In samenspraak met de school organiseert het oudercomité eigen activiteiten.

De namen van alle leden van het oudercomité vindt u terug in de infobrochure en/of op de website. Nieuwe leden zijn steeds van  harte welkom.

Neem gerust contact op met een lid van het oudercomité of de directeur.

 

1.3.2.6 Multi-disciplinair-overleg.

Tijdens leerlingbesprekingen komen verschillende mensen samen om een advies te formuleren naar ouders en / of school over bepaalde leerlingen. Dit MDO bestaat uit de leden van de klassenraad, de zorgleerkracht en de CLB-medewerker.

 

 

 

1.3.2.7. Onze samenwerking met het Centrum voor leerlingenbegeleiding.

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met:

Het Vrij C.L.B. Zuid-Oost-Vlaanderen:

HOOFDZETEL: Brugschelde 7 – 9700 Oudenaarde

VESTIGINGSPLAATS: ZOTTEGEM – Kastanjelaan 8 – 9620 Zottegem

Tel.: 09/361 14 01 Fax: 09/361 04 32 E-mailadres: zottegem@vclbzov.be

Site:www.vclbzov.be

      Respectieve rechten en plichten van CLB, van leerlingen en hun ouders.

- Het centrum heeft de plicht het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind – 20.11.89 “ te respecteren.

- Voor elke school is er een CLB-team. Dit team bestaat uit een maatschappelijk werker en een psycho-pedagoog, een arts en een verpleegkundige. De namen van de teamleden staan op de sticker die bij het begin van het schooljaar wordt bezorgd ( liefst aanbrengen vooraan in je schoolagenda) . Je kan die informatie  ook terugvinden op onze website: www.vclbzov.be.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit wordt ook aan de schoolraad bekendgemaakt.

Niet alleen de school , maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB  werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

- Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je KAN naar het CLB...

·                     als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt

·                     als je moeite hebt met leren

·                     voor studie- en beroepskeuze

·                     als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam...

·                     met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid

·                     voor inentingen.

Je MOET naar het CLB...

·                     op medisch onderzoek

·                     als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)

·                     voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs

·                     om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

·                     bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

- Als de school vraagt aan het CLB om een leerling te begeleiden , zal het CLB een

begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de

leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het

voorgestelde  begeleidingsplan.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

-de begeleiding van leerlingen die spijbelen . Als de betrokken ouders niet ingaan op de

 initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse Regering

aangeduide instantie.

-collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.

besmettelijke ziekten.

- Hebben ouders bezwaar tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een

andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het

ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders , leerlingen, de school en het centrum.

- De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen , ouders en

scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

- Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school

aanwezig is . School en CLB  houden  bij het doorgeven en het gebruik van deze

informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

- Het centrum legt voor elke leerling een multidisciplinair dossier aan. Het bevat gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn , ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-centrum.

- Als een leerling van school verandert , is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming vereist van de ouders om een multidisciplinair dossier over te dragen.

 

- Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van  het dossier .Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders . Als ouder kan u afzien van die wachttijd . U kan binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens : identificatiegegevens , vaccinatiegegevens , gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten , bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen , een gericht of een bijzonder consult.

- Het dossier inkijken door de leerling ?

Vanaf 12 jaar mag een leerling dat zelf. Ouders (of voogd) mogen het dossier enkel inkijken met de toestemming van de leerling.

Indien de leerling jonger is dan 12 jaar, dan mogen ouders (of voogd ) het dossier inkijken zonder toestemming.

Het inzagerecht geldt niet altijd, er zijn uitzonderingen. En het geldt ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

U  kan een kopie vragen van de gegevens die u mag inkijken. De kopie is vertrouwelijk en mag enkel dienen voor jeugdhulp.

- Persoonsgegevens mogen op vraag verbeterd en aangevuld worden . U kan vragen om bepaalde gegevens niet in het persoonlijk  dossier op te nemen. Daarvoor moet  wel een ernstige reden worden voorgelegd . Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht verwerkt worden , zoals bv. de resultaten van de medische onderzoeken.

- Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contract.

- De overdracht van gegevens uit het dossier aan derden (anderen dan het betrokken schoolpersoneel) kan slechts gebeuren na verzoek of schriftelijke toestemming van de ouders.

- Het CLB blijft bevoegd en verantwoordelijk voor de leerling die van school verandert of tijdelijk niet meer in een school is ingeschreven, tot die leerling een nieuwe school heeft gevonden.

- Het centrum brengt respect op voor het pedagogisch project van de school.

- De school werkt mee aan de bekendmaking van de CLB-werking. Zij licht ouders, leerlingen en personeel in over het CLB waarmee ze samenwerkt en laat, in overleg, het centrum toe aanvullende informatie te verspreiden via de school. School en centrum bepalen samen de aanwezigheid van de CLB-medewerkers op school.

- Het centrum heeft het recht om in de school besprekingen en overleg bij te wonen over de leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en preventieve acties of projecten. Die preventie moet kaderen in de strategische CLB-doelstellingen van het verhogen van slaagkansen en het beperken en voorkomen van risicogedrag.

- De school verleent haar medewerking aan de organisatie van de medische onderzoeken, beschermende maatregelen en vaccinaties.

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die  onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon

onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen of je kan dat ook op een later tijdstip doen.

Overzicht medische consulten

1ste kleuterklas

3/4 jaar

2de kleuterklas

4/5 jaar

1ste leerjaar

6/7 jaar

3de leerjaar

8/9 jaar

5de leerjaar

10/11 jaar

1ste secundair

12/13 jaar

3de secundair

14/15 jaar

 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij wordt het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen gevolgd . Voor het toedienen van de vaccinaties moeten de ouders toestemming geven. Ouders worden  tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen .

- Voor de behandeling van gebeurlijke klachten over de dienstverlening van een CLB-medewerker is er een procedure voorzien (Klachtenbehandeling VCLB ZOV). Deze is ter inzage op het CLB-centrum en ook op het secretariaat van de school.

- Je kan een afspraak maken met onze medewerkers op school of op ons centrum. Die afspraak kan, indien nodig, ook doorgaan buiten onze openingsuren.

Hoofdzetel

    Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde   ) 055 31 38 62  3 055 31 84 108oudenaarde@vclbzov.be

Vestigingen

    Abeelstraat 35,    9600 Ronse       ) 055 23 71 11  3 055 20 73 10  8ronse@vclbzov.be

    Kastanjelaan 8,   9620 Zottegem   ) 09 361 14 01  3 09 361 04 32  8zottegem@vclbzov.be

 

Openingsuren : van maandag tot donderdag van 8.30u-12.00u en van 13.00u-16.30u

                          op vrijdag tot 12.00u

 

Sluitingsperiode : op wettelijke en decretale feestdagen

                             kerstvakantie (min 2 dagen) en paasvakantie

 

 

 

 

2. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

2.1.Inschrijven in de school

2.1.1.Elk kind heeft recht op inschrijving in de school gekozen door zijn ouders.

 

2.1.2. Na akkoord gaan van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement is de leerling ingeschreven.Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Ook een papieren versie is beschikbaar op vraag.Wijzigingen aan het bestaand schoolreglement worden in het begin van een nieuw schooljaar schriftelijk meegedeeld .De meest actuele versie van het schoolreglement vindt u op de website.

 

2.1.3. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

Een kleuter die nog geen 2,5 jaar is, kan ingeschreven worden .Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde ( 2,5 jaar zijn ), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van de enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten op school en opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.Kleuters zijn niet leerplichtig.

 

2.1.4. Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaardenvoldoet.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar . Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari  van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad.                    

        Als het kind nog niet de leeftijd van 7 jaar bereikt heeft of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar , moet het bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

-het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

-toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving voor  september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf  september , uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

 

 

2.2.Inschrijvingsperiode

2.2.1. Verplichte voorrang voor broers en zussen

De voorrangsperiode kan ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar en loopt gedurende de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in te schrijven in de school. Deze regeling geldt ook voor kleuters al kunnen ze pas het volgende schooljaar instappen.

 

 

2.2.2. Reguliere inschrijving

2.2.2.1. De inschrijvingsperiode kan ten vroegste starten de tweede (2e) schooldag van september van het voorafgaande schooljaar en loopt tot 31 augustus. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in te schrijven in de school. Deze regeling geldt ook voor kleuters al kunnen ze pas het volgende schooljaar instappen.

2.2.2.2.De inschrijving kan elke schooldag tijdens de schooluren of na een telefonische afspraak. Tijdens de laatste  weken van de grote vakantie zijn inschrijvingsuren voorzien en worden die via infofolders en plaatselijke pers kenbaar gemaakt.

 

 

 

 

2.3. Inschrijvingsverloop

2.3.1.De inschrijving gebeurt steeds op school door een secretariaatsmedewerker, de directeur of een leerkracht. Er wordt informatie verstrekt over de school, het schoolreglement, de informatiebrochure en het pedagogische project.Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

 

2.3.2.  Bij de inschrijving dient de SIS-kaart of ID-kaart te worden voorgelegd die de identiteit van het kind bevestigt, de geboortedatum rechtvaardigt en het rijksregisternummer bevat. Voor allochtone leerlingen wordt bij gebrek aan een SIS-kaart een ander officieel document opgevraagd dat de identiteit van het kind aantoont en de graad van verwantschap. De inschrijving stopt wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met de nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang heeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

 

2.3.3. Bij elke inschrijving wordt een gezins- en leerlingenfiche ingevuld waarvan de gegevens worden opgenomen in het elektronisch bestand van de school. Een attest voor ontvangst en akkoord van het schoolreglement en het pedagogisch project en het aanmeldings- en inschrijvingsregister worden ondertekend.

 

2.3.4. Voor kleuters ondertekenen de ouders of de personen die het kind onder hun hoede hebben, een verklaring dat ze niet in een andere school zijn ingeschreven.

 

2.3.5. Conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle gegevens die bij een inschrijving worden opgevraagd enkel en alleen gebruikt voor de school- en onder­wijs­administratie. Ze worden onder geen enkele voorwaarde aan anderen doorgegeven.

 

        2.3.6.Elke school moet per school, vestigingsplaats, niveau kleuter en lager een capaciteit invoeren . Het bestuur kan ervoor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar  of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt , moet de school de leerling weigeren.

        De school zal via de schoolactiviteitenkalender en de schoolwebsite de ouders hieromtrent verder informeren indien nodig.

 

2.3.7.Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

 

2.3.8.Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

 

2.4.Weigering van een leerling

2.4.1. De school kan een leerling weigeren in te schrijven als deze niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.      

 

2.4.2. De school kan een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel  definitief werd uitgesloten in de school.

 

2.4.3.Een kind dat beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpssingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel curriculum.

  Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer de leerling niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

  Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

 

2.4.4.Elke school moet per  vestigingsplaats, niveau kleuter en lager een capaciteit bepalen . Het bestuur kan ervoor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar  of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt , moet de school de leerling weigeren. De school zal via de schoolwebsite de ouders hieromtrent verder informeren.

 

2.4.5 Als na onderzoek en overleg met de betrokken partijen (schoolbestuur, ouders en eventueel CLB) een negatief advies komt op de vraag tot inschrijving dan deelt het schoolbestuur dit

binnen een termijn van vier kalenderdagen, aangetekend of tegen bewijs van afgifte mee aan de ouders. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van de school.

Eén exemplaar van het advies wordt bewaard in het schoolarchief.

Bij weigering om draagkracht wordt door het lokaal  overlegplatform (LOP) onmiddellijk en zonder te wachten op vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van  andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders daar uitdrukkelijk om verzoeken.

Indien de school niet behoort tot een LOP zal het departement een nabijgelegen LOP aanduiden.

Na bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog binnen een termijn van 30 dagen een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten ( basisonderwijs ) :

                                      Hendrik Consciencegebouw 4A10

                                      Koning Albert II-laan 15

                                      1210 Brussel

              

 

 

2.5. Instappen kleuters.

Kleuters jonger dan 3 jaar worden toegelaten vanaf de instapdatum nadat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt, d.w.z.

  - de eerste schooldag na de zomervakantie

  - de eerste schooldag na de herfstvakantie

  - de eerste schooldag na de kerstvakantie

  - de eerste schooldag van februari (teldag lestijdenpakket)

  - de eerste schooldag na de krokusvakantie

  - de eerste schooldag na de paasvakantie

  - de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op een instapdag, worden op die dag tot het kleuter­­-onderwijs toegelaten en opgenomen in het stamboekregister.

Voor de instapdatum mag een kleuter jonger dan 3 jaar niet aanwezig zijn in de school, zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt of overschreden.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft , kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

 

 

 

2.6.Leerplicht

2.6.1. Kinderen worden leerplichtig de eerste schooldag van de maand september van het jaar waarin ze 6 jaar worden en ze zijn dan wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs vertoeft, is het onderworpen aan de controle op de leerplicht en het moet op school aanwezig zijn.

 

2.6.2. Kleuters zijn niet leerplichtig (behalve zij die een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen)Afwezigheden in het kleuteronderwijs moeten niet gestaafd worden door medische attesten of andere schriftelijke verklaringen aangezien er geen leerplicht is.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

 

2.6.3. Een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen, vervroegd het eerste leerjaar instappen en een achtste jaar in de lagere school doorbrengen kan enkel na samenspraak met en advies van de klassenraad en het CLB.

 

2.6.4. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen , met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

 

2.6.4. De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Omwille van gezondheidsredenen en mits een medisch attest kunnen, in samenspraak met de directeur eventueel aanpassingen gebeuren.

 

2.6.5. Leerlingen die om grondige redenen niet deelnemen aan ééndaagse of meerdaagse extra-murosactiviteiten dienen wel op school aanwezig te zijn.

 

 

2.7. CLB – begeleiding

Ouders hebben het recht af te zien van CLB-begeleiding. Deze weigering moet schriftelijk gebeuren. Bij inschrijving licht de directeur de ouders over deze mogelijkheid in en overhandigt hij hen in voorkomend geval de nodige formulieren.

 

2.8.  Screening niveau onderwijstaal

        De school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Aanwezigheden.

2.9. l. Uurregeling.

Opvang 's morgens : van 8.30 uur tot 8.50 uur: de leerkrachten.      

Lessen - voormiddag: van 8.50 uur tot 12 uur

Middagtoezicht: van 12 uur tot 13 uur (op maandag)

                           van 12 uur tot 13.15 uur (di., do. en vr.)

Lessen - namiddag : van 13 uur tot 15.40 uur (op maandag) van 13.15 uur tot 15.40uur        (di., do en vr.)

                          woensdagnamiddag: vrijaf.

 

 

Opvang ’s morgens vanaf 06.30 uur  en ’s avonds tot 18.30 uur

De opvang wordt verzorgd door de Gemeentelijke Opvangdienst

"De Buiteling", in de gebouwen van de school.GSM: 0491-71 34 96

 

2.9.2. Te vroeg of te laat komen.

Alle leerlingen dienen 5 min. voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn op de speelplaats.  Indien door onvoorziene omstandigheden uw kind te laat op school is begeeft het zich naar de klas en geeft een geldige reden voor het te laat komen. Te vroeg komen is ook niet nodig .De schoolpoort gaat open om 8.30 uur en dan pas is er toezicht door een leerkracht.

2.9.3. Toegang tot de lokalen.

- De leerlingen verlaten de klaslokalen rustig en ordelijk. Het is niet toegelaten in de gangen of de klassen te zijn buiten de lesuren, tenzij met speciale toestemming.

- Bij hun aankomst begeven de leerlingen zich naar de speelplaats (zonder slenteren in de tuin).

- Tijdens de speeltijden blijft er geen enkele leerling in de klas, tenzij er een uitdrukkelijke toelating is van de titularis. Leerlingen die in de klas blijven onder de pauze staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun titularis en niet van de toezichthoudende leerkracht.

 

 

 

 

 

2.9.4. Afwezigheden.

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).

De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

 

Op wie is de regelgeving van toepassing ?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van

hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.

Niet leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

 

Welke afwezigheden zijn gewettigd ?

1. Ziekte

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. Medicijnen worden niet toegediend zonder medische fiche ingevuld door de ouders. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is( bv. astma, migraine,…) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

 

2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring  of een document met officieel karakter kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig.

De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;

2. Het bijwonen van een familieraad;

3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);

4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal -, observatie- en oriëntatiecentrum);

5. De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,…);

6. Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst);

Concreet gaat het over:

- islamitische feesten: het Suikerfeest (1dag) en het Offerfeest (1 dag);

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag),het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

-orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

 

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind  eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed-of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.

- actief deelnemen in het kader van individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. De unisportfederatie dient een document af te leveren, dat elk jaar opnieuw vernieuwd dient te worden . Afwezigheid kan maximaal 10 ( gespreide) halve schooldagen bedragen.

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

- de deelname aan time-out projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijke te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.

- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;                                                   

b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;  

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;                                                                                   

d. een akkoord van de directie.

Deze  categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lesuren           

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor de revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week , verplaatsing inbegrepen, voor volgende situaties:

1°-Na ziekte  of ongeval

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van

de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

2°-Bij een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose

De 150 minuten kunnen in bepaalde situaties overschreden worden .

Voor deze afwezigheden wordt steeds een dossier samengesteld met o.a. een verklaring van de ouders, een advies van het CLB, een samenwerkingsovereenkomst, de toestemming van de directeur. De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

 

 

Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting

Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.

 

4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

De volgende regels zijn van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op

kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er – net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

 

Problematische afwezigheden.

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

2.9.5. Onderwijs aan huis.

Leerlingen vanaf 5 jaar ( d.w.z. leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn voor januari van het lopende schooljaar ) hebben  recht op tijdelijk onderwijs aan huis ( kleuter- of lager onderwijs:  4 lestijden per week ) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

1.    De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval.

2.    Voor chronisch zieke kinderen ( bij ziekte die minstens 6 maanden continue of repetitieve behandeling vraagt )vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen . Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid ( moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd , heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis.

3.    De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de school. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijdskan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

     Voor chronisch zieke kinderen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken scooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist , dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.

4.    De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

5.    De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet.

 

2.9.6.Schoolverandering

        1.     Ouders oordelen zelf of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert.

        2.     Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste school­dag van juni moet schriftelijk medegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school.

        3.     Deze mededeling gebeurt ofwel per aangetekend schrijven ofwel tegen ontvangstbewijs.

        4.     De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.

5.    In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum

van de poststempel van het aangetekende schrijven of de datum van het ontvangstbewijs

als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag

 na deze datum van poststempel of afgiftebewijs.

        6.     Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type voor het buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Zodra de ouders over zo’ n verslag beschikken ( overhandigd door de school én het CLB ) kan de leerling van school veranderen. De nieuwe school licht de oorspronke­lijke school in volgens de procedure hierboven beschreven.

Bij een schoolverandering van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is of hun kind van school verandert. De nieuwe school licht de oorspronkelijke school in zoals hierboven beschreven.

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. De school is decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

 

 

2.9.7. Voor- en naschoolse opvang.

's Morgens is er opvang van 8.30 uur tot 8.50 uur door de leerkrachten.

's Avonds is er geen opvang meer voorzien door de leerkrachten.

Buiten deze perioden kan de school geen verantwoordelijkheid

dragen voor activiteiten die ze niet zelf inricht.

De school werkt samen met de gemeentelijke buitenschoolse opvang “De Buiteling” voor opvang voor en na de schooluren.( Zie hoger)

 

 

2.9.8. Middagverblijf/ middagpauze

De leerlingen die 's middags blijven eten, gebruiken het middagmaal in de eetzaal, waar zij

een vaste plaats aangewezen krijgen. Kinderen die boterhammen meebrengen maken

gebruik van een brooddoos die op de afgesproken plaats gedeponeerd wordt. De drankjes

op school worden aangeboden in recycleerbare glazen flesjes. We kunnen u deze

kwaliteitsdrankjes dan ook warm aanbevelen. Om onze afvalberg te verkleinen nemen alle

      leerlingen die ’s middags op school eten bij voorkeur een drankje in de refter of nemen een drinkbus (met naam erop) gevuld met water mee.

Het lunchpakket dient in een genaamtekende brooddoos verpakt te worden.  

Water staat ook gratis ter beschikking aan de verschillende drankfonteinen.

De leerlingen moeten zich aan de afgesproken regels houden.

Kinderen die ’s middags thuis eten , mogen ten vroegste  een kwartier voor het begin van de namiddaglessen terug op school zijn.

 

 

 

2.9.9 Afhaling binnen de lessen.

Indien de leerlingen voor het normale uur de school moeten

verlaten, kan dit enkel met een toelating van de directie die op

schriftelijke vraag van de ouders wordt gegeven.

Die leerlingen worden afgehaald door een bevoegd persoon in de klas.

 

         

 

 

 

 

2.10.Veiligheid en gezondheid op school.

 

2.10.1. Ziek op school ?

° Bij het begin van het schooljaar wordt aan de ouders een medische fiche aangeboden waarop persoonlijke gegevens van het kind, info over de huisdokter en algemene gezondheidsweetjes kunnen ingevuld worden. Deze gegevens worden strikt persoonlijk behandeld, maar kunnen van groot belang zijn wanneer uw kind een ongeval heeft of plots ziek wordt. Gelieve de juiste contactnummers duidelijk mee te delen.

° Op school is een EHBO – pakketvoorhanden.

° Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan wordt de school een verbod opgelegd om op eigen initiatief medicatie toe te dienen . De school zal evenwel de ouders of een ander opgegeven contactpersoon verwittigen met de vraag om de leerling op te halen . Wanneer dat niet mogelijk is zal de school een arts om hulp verzoeken.

 In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan hun  kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest  dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat (medische fiche)

° Het is ook gewenst zieke kinderen niet naar school te sturen en dit om verdere besmetting tegen te houden.

° Luizencontrole

De school stelt alles in het werk om vervelende luizenplagen te vermijden. Daartoe controleren wij regelmatig alle kinderen op luizen.

Ouders die zelf luizen of neten bij hun kind aantreffen, verzoeken wij de school  daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen.

 

2.10.2. Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In openbare plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens  en 18.30 uur ’s avonds .

Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden

 

2.10.3.Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen laat men thuis. Geld niet in de jas of de boekentas achterlaten. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstallen.

°Gevaarlijk speelgoed brengen we niet mee .Radio’s ,zakmesjes, GSM, duur speelgoed … brengen we ook niet mee naar school. Ze zullen worden afgenomen.

 

 

2.10.4. Evacuatieplan

De school beschikt over een evacuatieplan goedgekeurd en gecontroleerd door een veiligheidscoördinator en de arbeidsgeneesheer. Per schooljaar zijn er evacuatieoefeningen voorzien.

 

 

 

 

3.  ANDERE AFSPRAKEN

 

3.1 Belteken

Bij het eerste belteken gaan de leerlingen onmiddellijk in de rij staan. Men loopt niet meer naar de toiletten. Bij het tweede belteken onderhoudt iedereen het stilzwijgen. De leerkrachten begeleiden hun leerlingen naar het klaslokaal.

 

3.2. Getuigschriften basisonderwijs

 

Het schoolbestuur stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke regelmatige leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.

Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd.

3.2.1.De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs.

3.2.2. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

         -de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

         -de evaluatie van het lopende en voorafgaande schooljaar;

         -de gegevens uit het LVS;

         -het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling

3.2.3. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

3.2.4. Wanneer een leerling overlijdt in het schooljaar waarin hij normaliter het getuigschrift

basisonderwijs zou ontvangen hebben, dan kan de klassenraad alsnog beslissen om het

getuigschrift basisonderwijs postuum aan deze leerling toe te kennen.

3.2.5. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

3.2.6.  Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn

leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Of een leerling het getuigschrift krijgt , hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte en de zelfsturing die hij toont zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld.

De voorzitter en de leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

 

3.2.7.  Beroepsprocedure

Let op :

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

Wanneer we spreken over de directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

1.       Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst

van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

2.       Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3.       Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

4.       De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

5.       Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur p/a  VZW Crombeenscholen Herzele-Burst,  Kerkstraat 12 te 9550 Herzele.

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

•        Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.

•        Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. 

Ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.

 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

 

3.3 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen.

 

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Wil de school dat je kind een jaar overdoet , dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht . De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.  De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Leerlingengroepen kunnen bij het begin van ieder schooljaar heringedeeld worden op basis van onvoorziene gewijzigde instroom ( bv. in de kleuterschool na een instapdatum ).De directie neemt daartoe de definitieve beslissing en zal de betrokken ouders hiervan op de hoogte brengen.

 

 

3.4 Samenstelling van de leerlingenraaad

 

Op basis van het participatiedecreet van 2 april 2004 kan in elke lagere school een leerlingenraad opgericht worden.  De wijze waarop deze raad wordt samengesteld moet via dit reglement aan de ouders meegedeeld worden. Op “Sint-Katrien” wordt bij het begin van ieder schooljaar een verkiezing georganiseerd. Vanaf het 1° leerjaar worden er per klas ( door de leerlingen zelf) twee  klasafgevaardigden gekozen die automatisch zetelen in de leerlingenraad van de school. Het vijfde leerjaar staat n voor de organisatie. Twee afgevaardigden brengen bij de directie verslag uit van de vergadering.

 

3.5 Reclame- en sponsorbeleid.

 

We willen de kinderen kritisch leren omgaan met reclame en sponsoring. Het spreekt voor zich dat de school hierbij een voorbeeldfunctie speelt. Onderstaande principes worden in acht genomen :Reclame en sponsoring kunnen alleen als ze ten goede komen aan de kinderen. Sponsoring en reclame mogen nooit schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de kinderen. Er wordt over gewaakt dat ouders noch kinderen aanstoot kunnen nemen aan bepaalde vormen van sponsoring en reclame. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Reclame en sponsoring worden nooit toegelaten als ze onverenigbaar zijn met het opvoedingsproject en met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van onze school. Indien er reclame en sponsoring toegestaan wordt, kan er nooit een tegenprestatie gevraagd worden. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij : De commissie Zorgvuldig Bestuur Departement Onderwijs Secretariaat – generaal t.a.v. Willy Van Belleghem Kamer 5B 12 Koning Albert II – laan 15 1210 Brussel

 

 

3.6.Vrijwilligers binnen onze school

 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers zoals leesouders, begeleiders bij uitstappen , hulp bij schoolactiviteiten. Op 1 augustus 2006 trad de     wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 in werking.

Deze wet verplicht organisaties o.m. een ‘organisatienota’ voor te leggen aan haar vrijwilligers.

Door deze organisatienota op te nemen in dit schoolreglement dat elke ouder ontvangt en voor akkoord ondertekent, komen we tegemoet aan deze wettelijke verplichting.

Organisatie en juridisch statuut

Schoolbestuur:VZW Vrije Basisschool Sint-Katrien        

Sociale doelstelling : Basisonderwijs verstrekken                                               

Verantwoordelijke(n) gemandateerde(n)  voor ondertekening en/of informatie over “ de rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger “:  Dubois Fabienne       

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden in geval van een ongeval:Directie– Dubois Fabienne                        

                                              

Verplichte verzekering:

Waarborgen: burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger 

Maatschappij  Raamcontract bisdom burgerlijke aansprakelijkhied onderwijsinstellingen

IRO Bisdomplein 1 9000 Gent

        

Vrije verzekeringen :

Waarborgen   Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens  de uitvoering van het vrijwilligerswerk op weg van en naar de activiteit.

Maatschappij Raamcontract bisdom aansprakelijkheid school en lichamelijke ongevallen IRO Bisdomplein 1 9000 Gent

 

Vergoedingen         

De school betaalt geen enkele vergoeding in speciën noch in natura, voor vrijwilligerswerk behalve de reële onkosten die een vrijwilliger zou moeten maken voor de deelname aan de georganiseerde activiteit.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie is verantwoordelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek:

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete .”

De vermelding “ alle andere personen “ in de opsomming kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (vb. medische gegevens leerlingen, omgaan met gehandicapten, …)

Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

 

Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van het werkveld en de werktijden, een contactpunt bij conflicten en over de nodige uitrusting.

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van werkveld en werktijden.

 

Kennisname en akkoord

De ondertekening van het formulier “ Kennisname en akkoord schoolreglement en pedagogisch project “ geldt als bewijs van akkoord voor de ouders vrijwilligers. Aan de vrijwilligers die geen kinderen hebben op school, zal de tekst bij hun eerste vrijwilligerstaak ter ondertekening worden voorgelegd. Deze ondertekening geldt dan zolang er geen wijzigingen aan de wetgeving ter zake gebeurt.

 

 

 

 

4. HET LEVEN OP SCHOOL

 

4.1 Huiswerk.

Huiswerken en lessen worden dagelijks genoteerd in het schoolagenda.  In het 1ste t/m 4de leerjaar wordt het schoolagenda dagelijks gecontroleerd en getekend door de ouders. Voor 5de en 6de leerjaar wekelijks.

Afspraken betreffende soort en hoeveelheid huistaken worden meegedeeld bij het begin van het schooljaar.

Huiswerk is voor ons, de leerkrachten van deze school, belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefenen van de geziene leerstof.

Door hun huiswerk te maken leren onze kinderen ook zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we hen al stapje per stapje voor op werken in het secundair onderwijs.

Om onze doelstellingen bij huiswerk te realiseren, rekenen we op u, de ouders. Met uw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van uw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.

 

 

 

Wat verwachten we van jullie als ouder

WEL:

-In de eerste plaats is het belangrijk dat u goede omstandigheden aan uw kind aanbiedt. Een rustige werksfeer, wat plaats, warmte, licht, …

- Toon interesse in het huiswerk van uw kind, moedig uw kind aan om aan de huistaak te beginnen.

Controleer of het huiswerk is gemaakt.

-  Elk kind heeft graag een luisterend oor als het hardop leest.

-  Uiteindelijk is het ook belangrijk te onderstrepen dat het kind het huiswerk

zelfstandig moet maken. We proberen steeds een opdracht te geven die het kind aankan, maar foutjes maken mag. De foutjes tonen aan de juf of de meester welke problemen het kind nog heeft met de geziene leerstof.

 

 

NIET:

-We verwachten niet dat u extra uitleg hoeft te geven wanneer uw kind iets niet begrijpt. Moedig uw kind aan om raad te vragen aan de juf of meester.

De juf verbetert de huistaak zelf of samen met de leerlingen ( via evaluatiegesprek) .

-  Geef uw kind geen extra oefeningen als het iets niet begrijpt. Er zijn

grenzen aan huiswerk en een kind heeft ook nog behoefte aan spel en vrije tijd.

Mochten er toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

 

4.2 Kledij

Van onze leerlingen verwachten wij :

- Dat ze netjes en aangepast gekleed zijn. Een regenjas bij slechte weersvoorspellingen en geen strandkledij tijdens warme periodes.

- Dat kledij zoals jassen, sjaal, muts,… genaamtekend zijn.

- Dat zij een zakdoek ( bij voorkeur papieren zakdoekjes) bij hebben.

- Dat zij degelijk en aangepast schoeisel dragen ( geen teenslippers) . Kledij,  schoeisel en haartooi zijn eenvoudig , stijlvol en hygiënisch .We nemen afstand van  modegrillen of ideologische bewegingen die zich manifesteren door speciale haartooi, kledij of andere symbolen. Het dragen van dure sieraden, kettinkjes of ringen is af te raden. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, beschadigen of verdwijnen ervan. Tijdens de zwem- en turnlessen is het dragen van ringen, kettingen en uurwerken omwille van de veiligheid verboden.

Hoofddeksels zijn tijdens de binnenklasactiviteiten en in de refter niet toegelaten.

 

4.3 Omgangsvormen  

4.3.1. houding en gedrag - in en buiten de school.

Overal is het net gemaakt voor jou: geverfd, gepoetst enz. Draag er zorg voor. Elk werk moet gerespecteerd worden, ook de schoonmaak heeft mensenarbeid gevraagd en geld gekost. De leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor orde en netheid in hun klaslokaal, in de gangen en op de speelplaats. Papier en afval werpt men in de papiermand of in de vuilbak die in voldoende mate zijn aangebracht op alle plaatsen. Bordvegers worden niet uitgeklopt tegen ramen of muren. In en buiten de school gedraagt men zich op een beleefde en voorname wijze. Men heeft respect voor elk levend wezen en voor andermans eigendom.

De kinderen gedragen zich steeds en overal beleefd, vriendelijk en correct tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de bezoekers van de school.
Brutale en/of onbeleefde taal worden niet toegelaten. Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt in onze school niet aanvaard. Gebrek aan eerbied tegenover de medemens zal opgevolgd worden door de directie, de leerkracht en in het bijzonder door de titularis.

We hebben de pest aan pesten. Wie pest heeft geen respect voor zijn medeleerlingen. Daartegen zullen wij streng optreden.

 

4.3.2. fietsers

De fietsers houden rekening met de verkeersvoorschriften. Als een leerling(e) per fiets naar school komt of naar huis rijdt, maakt hij of zij gebruik van het zebrapad om, met de fiets aan de hand over te steken. Het is meteen duidelijk dat de fiets nooit buiten de school blijft staan en dat er op de speelplaats noch op de toegangsweg tot de speelplaats gefietst wordt.

Fietsers krijgen, de eerste maal dat ze op regelmatige basis komen, een fietshelm en/of vlagje. Zij dragen dus steeds hun veiligheidshelm. Elke fiets dient geplaatst in de fietsenstalling.

°Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Afstappen doen we bij het binnenkomen  van het  schoolhek!

 

 

 

4.4. Schoolmateriaal

De leerlingen plaatsen hun boekentas (geen rugzak of sportzakken, wel een degelijke boekentas) op de voorziene plaats.

Alle materialen noodzakelijk voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden door de school gratis ter beschikking gesteld aan iedere leerling. Zorg dragen voor dit materiaal zal nodig zijn, schoolbehoeften zijn immers enorm duur...

Alle materiaal dat de leerlingen op school krijgen, blijft ook op school en enkel de handboeken en  werkschriften nodig voor de huistaak of lessen mogen meegenomen worden,

In geen geval dragen zij voor de aanvang van de lessen hun boekentas naar de klas en zetten ze evenmin in de trapzaal of in de gang.

Men heeft eerbied en respect voor de bezittingen van anderen.

Elke schade aan schoolgebouwen, meubilair en eigendom van andere leerlingen dient te worden vergoed door de ouders. Speelgoed wordt enkel meegebracht op verzoek van de

leerkrachten. (zie ook 2.9.3.waardevolle voorwerpen) Het bezit en gebruik van privé gsm-toestellen en andere multimedia-apparatuur is op school niet toegelaten

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.Ongevallen en schoolverzekering.                           

 

De schoolverzekering dekt:

* de lichamelijke schade aan een leerling overkomen tijdens de schooluren, tijdens een door de school georganiseerde activiteit (bv. schoolreis) en op de weg van en naar de school

* de stoffelijke schade aan een leerling overkomen door een materiële fout van de school (bv.  blijven hangen met een kleed aan een uitstekende nagel in een bank).

 

De schoolverzekering dekt niet:

* de stoffelijke schade door een leerling veroorzaakt aan een andere leerling (bv. scheuren van een vest tijdens een spelfase)

* de stoffelijke schade veroorzaakt aan derden bij een ongeval van en naar de school (bv.  beschadigen van een voertuig bij een ongeval).

 

Ongevallen moeten onmiddellijk aan het schoolsecretariaat worden gemeld.

Het schoolsecretariaat bezorgt alle nodige documenten aan de ouders , die ze dan tijdig

terugbezorgen aan het schoolsecretariaat . 

 

De schoolverzekering is een aanvullende verzekering . De ouders moeten eerst alle onkostennota’s zelf betalen en ingeven bij hun mutualiteit . Wat de mutualiteit niet terugbetaalt, wordt gedragen door de verzekering.

 

Onder "de weg van en naar de school" wordt bedoeld: de dagelijkse weg die het kind volgt (hoeft dus niet de kortste weg te zijn) en die het binnen een bepaalde tijdspanne aflegt (wie dus na de school blijft slenteren op straat of aan een winkel en pas om 17.00 uur thuiskomt waar hij dat kan om 16.30 uur, riskeert dat bij een ongeval om 16.55 uur de verzekering niet meer tussenkomt omdat de normale tijdspanne overschreden is).

 

Als bij een ongeval op school de tussenkomst van een dokter wenselijk is, vragen wij de dichtbij zijnde beschikbare huisarts.

 

4.6. Spelen op de speelplaats

De leerlingen maken van de speeltijden een gezonde  ontspanning. Het is verboden ballen van het dak te halen zonder toezicht van de leerkracht. Balsporten zijn enkel toegestaan met zachte ballen. De kinderen voetballen op de daarvoor afgesproken plaats.

Zij tillen ook geen andere kinderen op.

Het speelgoed van de speelplaatskoffers wordt steeds netjes terug in de bak gelegd of op de afgesproken plaats gelegd.

De kinderen denken ook aan een gezond milieu dus:

-       Papier in de papierbak.

-       Fruitschillen in de groene bak.

-       Batterijen in de blauwe ton.

-       De rest in de gele zak.

 

De gezondste dorstlesser is nog steeds gewoon water. Dit is steeds voorhanden aan de drankfonteintjes (aanwezig in elke klas en in de sanitaire ruimte). Kinderen mogen daarvan zoveel mogelijk, op een nette manier met respect voor het materiaal,  gebruik maken.

De leerlingen mogen ook een drinkbus gevuld met water meebrengen.

 

 

 

 

 

4.7. Zorgbeleid - Revalidatie - Zittenblijven - Multi Disciplinair Overleg - Klassenraden - Leerlingvolgsysteem

                                                                        

Ouders dienen hun schriftelijke toestemming te geven om hun kind te laten bijwerken in de aanpassingsklas. Deze bijwerking gebeurt onder toezicht van het multidisciplinair team (MDO). De leerlingen worden op verzoek van de klasleerkracht naar de taakklas gestuurd wanneer de noodzaak dit vereist. De school engageert zich om in gesprek te gaan over zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind . Wij verwachten van de ouders dat zij zich ook samen met de school engageren om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind .

 

Iedere ouder  dient positief te staan t.o.v. initiatieven en maatregelen die genomen worden om taalachterstand weg te werken.

 

4.7.1.De aandacht voor het individuele kind, de zorgbegeleidende initiatieven op klas- , schoolniveau worden gedragen  en gecoördineerd door de zorgbegeleiders.

Zorgbreed werken is niet alleen het individuele kind bijwerken, maar is ook preventief werken op klas- en schoolniveau. Aan deze visie wordt gewerkt met het ganse schoolteam : zorgbreed werken = ‘ploegspel’. Onze school heeft aandacht voor alle kinderen en zeker voor hen die minder talenten hebben.

In de kleuterschool proberen we ervaringsgericht te werken door o.a. in te spelen op de noden van de kleuters. In de lagere school proberen we dit principe door te trekken. Dit merken we in de leerkrachtenstijl en klasschikking. Hoekenwerk, contractwerk, werken in niveaugroepen staan regelmatig op het uurrooster. Kinderen moeten ook voorbereid worden op latere studies. Vandaar de aandacht voor het leren leren. In het 5e en 6e leerjaar nemen huiswerk en studiewerk een belangrijk deel van de tijd in beslag.

 

4.7.2. De eindbeslissing (overgaan of zittenblijven) resulteert uit een Multi Disciplinair Overleg (zorgbegeleider, directie, CLB-adviseur, titularis, eventueel vertegenwoordiger revalidatie­centrum). De klassenraad beslist uiteindelijk

 

4.7.3   Wanneer zich op school problemen voordoen, houdt de school eraan de ouders tijdig in kennis te stellen en te helpen bij het zoeken naar een oplossing.

 

4.7.4   Ouders, die op eigen initiatief stappen ondernemen om hun kind tijdens de schooluren revalidatie te laten volgen nemen eerst contact op met de directie van de school om het verplicht administratief bundel in orde te brengen. Zolang dit bundel niet in orde is, kan geen revalidatie tijdens de klasuren worden toegestaan. Revalidatie tijdens de klasuren is wettelijk beperkt tot 2 lestijden per week.

 

4.7.5   De school beschikt voor elk kind over een "leerlingvolgdossier". Hierin zijn naast de nood­zakelijke familiale, medische, sociaal-emotionele gegevens ook  testgegevens van genormeerde testen, observaties, besprekingen MDO’s…. opge­nomen, die de school in staat stellen de onderwijsloopbaan van het kind op te volgen en waar nodig bij te sturen. In samenspraak met de ouders wordt einde 6de leerjaar een ‘zorgfiche ‘ opgemaakt . Het is een persoonlijk document dat relevante informatie kan bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind ( gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten enz… Dit document wordt bij inschrijving in het secundair onderwijs door de ouders aan de nieuwe school bezorgd.

 

4.7.6   Minstens twee  keer per jaar komt de klassenraad (klastitularis, directie, zorgbegeleider, CLB-medewerker, andere externe medewerkers) samen om het leer­lingen­volgsysteem op te volgen n.a.v. de testen of t.g.v. andere belangrijke factoren in de school­loopbaan van het kind. Daarnaast kunnen nog  tussentijdse besprekingen en evaluatiegesprekken plaatsvinden.

 

4.7.7   Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). De directie kan hiertoe beslissen.

 

4.7.8   Logopedie – revalidatie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directie om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen , moet de school over een dossier beschikken dat minstens volgende elementen bevat :

                   -een verklaring van de ouders ;

                   -een medisch attest ;

                   -een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is .

 

 

 

4.8.Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen.

Om te turnen dragen de leerlingen een  T-shirt met logo van de school, een zwarte short, witte kousen en sportschoenen. Deze kledij wordt opgeborgen in een degelijke turnzak. (geen sport- en rugzak)

De T-shirt en de turnzak kunnen op school aan een democratische prijs verkregen worden. Kinderen van het eerste leerjaar krijgen de turn T-shirt gratis aangeboden. Gelieve de turnkledij duidelijk te naamtekenen.

Wekelijks worden  twee uur bewegingsopvoeding voorgeschreven.

Net als alle andere lessen zijn dit ook verplichte lessen. Enkel een attest (van de dokter, eventueel van uzelf) kan uw kind ontslaan van deelname.

Alle leerlingen lager onderwijs en de derde kleuterklas gaan om de 14 dagen zwemmen in het zwembad te Ninove. Dit kan dankzij onze samenwerking met het oudercomité.

De leerlingen van het 6de leerjaar zullen ten gevolge van een ministeriële omzendbrief kunnen genieten van één schooljaar gratis zwemmen.

4.9 Na- en buitenschoolse activiteiten

Bezinningsdagen, studie-uitstappen, toneel- en filmvoorstellingen, voordrachten tijdens de lesuren en dergelijke worden als normale schooldagen beschouwd. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten.

 

 

 

 

4.10 Extra-murosactiviteiten.

De ouders van de leerlingen die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten worden door de organiserende leerkracht vooraf nauwkeurig ingelicht omtrent de aard, het begin en het einde van de activiteit via brief, agenda of activiteitenkalender. Bij klasactiviteiten, die buiten de school om georganiseerd worden en waarbij haar opvoedingsproject door de leerlingen miskend wordt, eigent de school zich het recht om een sanctie op te leggen.

Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Er wordt een vervangprogramma voorzien.

 

 

 

 

4.11 Vakantiedagen.

Deze worden meegedeeld via de schoolbrochure en de maandelijkse activiteitenkalender.

 

4.12 Onkostenbijdrage

 

De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.

Vanaf schooljaar 2007-2008 moeten alle materialen die nodig zijn om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te behalen gratis aangeboden worden.

De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Volgende materialen worden vermeld

in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen

voor het gewoon onderwijs.

Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school.

De school stelt de materialen in voldoende mate ter

beschikking.  Dit betekent

niet dat dit materiaal voor elke

individuele leerling aanwezig moet zijn.

Spelmateriaal (OD LO 2.6)

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)

Toestellen (ET LO 1.9)  

Klimtoestellen (ET LO 1.14)

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) 

Boeken (OD NL 3.4)

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)

Kinderromans (ET NL 3.5)

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)

Passer (ET WIS 3.5)

Globe (ET WO 6.2)

Atlas  (ET WO 6.11)

Kompas (ET WO 6.3)

Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)

Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)

Infobronnen (OD NL 3.4)

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen uit de volgende categorieën

 worden verondersteld in voldoende mate

aanwezig te zijn en staan in functie van

 het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

 of het bereiken van de eindtermen voor

 gewoon en buitengewoon onderwijs.      

Een school beslist op basis van haar

pedagogisch project welke materialen

 zij wenst te gebruiken.

Schrijfgerief

Tekengerief

Knutselmateriaal

Constructiemateriaal

Planningsmateriaal

Leer- en ontwikkelingsmaterialen

Handboeken,  schriften,  werkboeken en –blaadjes,  fotokopieën, software...

Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal

Multimediamateriaal  

Meetmateriaal

Andere 

Bij verlies of opzettelijke beschadiging van deze materialen ( vermeld in de lijst) worden de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend aan de ouders.

 

 

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

-      Activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen; maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs

     ( b.v. culturele act., leeruitstappen, sportdag…)

-      Verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs verlevendigen ( turnuniform…)

-      Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting ( gezonde drankjes…)

 

De lijst met de raming van deze financiële bijdragen die aan ouders kunnen gevraagd

worden, wordt voorafgaand aan het schooljaar ( of bij inschrijving van nieuwe leerling

tijdens het schooljaar)  aan de ouders  meegegeven.

Voor sommige posten bevat de lijst van de financiële bijdragen vaste prijzen, voor andere zijn er enkel richtprijzen vermeld want we kennen de kostprijs niet altijd vooraf . Het schoolbestuur baseert zich in het laatste geval op de  prijs van vorig schooljaar.

Voor het schooljaar 2016-2017  bedraagt het geïndexeerd plafond  :

          Voor  kleuters 45 euro

          Voor een lager schoolkind 85 euro

Voor de kosten verbonden aan meerdaagse uitstappen (extra-murosactiviteiten zoals

openluchtklassen ,sportklassen,..)houdt de school rekening met de opgelegde minder scherpe maximumfactuur . De kosten voor een lager schoolkind mogen gedurende de 6 schooljaren  samen niet meer bedragen dan 420 euro per kind. Gelukkig kunnen we rekenen op een tussenkomst van het oudercomité.

 

Andere betalingen :

Onze leerlingen brengen geen geld mee naar school.

Regelmatig(ongeveer maandelijks)ontvangen zij een factuur met het verbruik

van de voorbije periode.

 

Ouders kunnen hun bemerkingen aangaande deze factuur binnen de vijf werkdagen na ontvangst kenbaar maken bij de directie of de secretaresse. Als dat niet gebeurt, wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

 

Ouders die financiële problemen hebben bij het betalen van de facturen, nemen contact op met de directie teneinde een passende en discrete regeling te treffen.

 

Wanbetalers worden herinnerd aan hun betalingsplicht. Bij blijvend wanbetalingsgedrag kan de school via de ter beschikking zijnde wettelijke middelen het geld opvorderen of kan zij abonnementen en verbruiksgoederen (dranken,  tijdschriften, maaltijden,  ...) annuleren.

Bij afwezigheden en afzeggingen van deelname aan uitstappen  worden de gemaakte reservatiekosten aangerekend

 

4.13 Veiligheid aan de schoolpoort

 

° De politie vraagt ook dat de ouders het verkeersreglement naleven vooral wat het parkeren betreft aan de uitgangen van de school.

° De leerkrachten zijn door de politie aangesteld als gemachtigde opzichters. (G.O.)

Zij mogen alle verkeer stilleggen. Willen ook de ouders dat in het oog houden en met hun kinderen pas oversteken ( op het zebrapad ) als de G.O. teken geeft.

Veiligheid aan de schoolpoort kan pas renderen wanneer ook de volwassenen het goede voorbeeld geven: reglementair parkeren, niet op het zebrapad, het voetpad vrijhouden, zelf het zebrapad gebruiken, de orders van gemachtigde opzichters opvolgen, ...

Wanneer de kinderen aan de schoolpoort worden afgehaald door een ouder, grootouder, familielid, ... staan zij vanaf dit moment onder hun toezicht en verantwoordelijkheid. Kinderen die zonder begeleiding naar huis gaan hebben daarvoor de schriftelijke toestemming van de ouders nodig. Dit kan een vermelding in de schoolagenda zijn.

 

4.14 Verjaardagen.

In de klas vieren wij de verjaardag van uw kind. Op die feestelijke dag mag uw kind een kleinigheid meebrengen voor de klasgroep.  De klastitularis zal de afspraken hieromtrent meedelen op de infovergadering begin september.

 

4.15 Snoep                                                                              

Op onze school wordt niet gesnoept.

Als tussendoortje brengen de kinderen een droge koek ( zonder chocolade) of fruit mee. Liefst in een genaamtekend herbruikbaar doosje. Maandag is fruitdag op school.  Indien Uw kind toch snoep meebrengt dan verdwijnt dit onmiddellijk in de boekentas.

 

4.16 Communicatie met ouders

4.16.1 Klasvergaderingen.

In het begin van ieder schooljaar organiseren wij klasvergaderingen voor de ouders van iedere klas. Tijdens deze vergaderingen wordt er toelichting gegeven bij de nieuwe leerstof, afspraken in de klas, bijzondere gebeurtenissen gedurende het schooljaar, ...

 

 

4.16.2 De schoolagenda.

De schoolagenda is niet alleen een hulpmiddel voor de leerlingen maar is ook een communicatiemiddel tussen ouders en school. ( zie ook 4.1 huiswerk )

Bij iedere week is er ruimte voorzien om eventuele mededelingen, opmerkingen of vragen te schrijven. Zowel leerkrachten als ouders kunnen daarvan gebruik maken.

 

4.16.3. De activiteitenkalender

De school geeft elke maand een activiteitenkalender uit op de website. Daarin vinden we iedere maand al de activiteiten voor ouders en / of kinderen, mededelingen vanwege de school, verslagen van bijzondere activiteiten en toelichting bij één of ander aspect van het schoolleven. Raadpleeg regelmatig de blogs om het klasverloop mee te maken.

 

 

 

4.16.4 De schoolwebsite.

De school is op het internet te bekijken op  www.vbssintkatrien.be . Er worden

regelmatig activiteiten aangekondigd en er worden foto’s getoond van leerlingen,

schoolactiviteiten en extra-muros-activiteiten.

Ouders die zich wensen te verzetten tegen het publiceren van foto’s waarop hun kinderen herkenbaar zijn, op de schoolwebsite of in de schooltijdschriften, maken bij het begin van het schooljaar dit verzet schriftelijk kenbaar bij de directie.

 

4.16.5 Individuele oudercontacten.

Driemaal  per schooljaar worden ouders van de lagere schoolkinderen uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht van hun kind. Het is in het belang van het kind dat dergelijke overlegmomenten plaatsvinden. Datum en tijdstip worden tijdig meegedeeld. Het eerste oudercontact in de eerste trimester is enkel voor de lagere klassen. Het tweede oudercontact (in de tweede trimester) is  bedoeld voor de lagere klassen. Hiervoor werken we op uitnodiging. Bij eventuele problemen, gebeurtenissen die moeten besproken worden of bepaalde mededelingen nodigen wij U schriftelijk uit. De ouders van de kleutertjes zijn echter allemaal welkom op dit tweede contact. Het derde oudercontact vindt plaats eind juni en is weerom voor alle ouders.

 

4.16.6 Rapporten.

De rapporten omvatten telkens drie onderdelen :

-  schoolse kennis en vaardigheden

-  muzische en motorische vaardigheden

-  attitudes.

Jaarlijks krijgen de leerlingen tweemaal een groot rapport. Na januari en op het einde van het schooljaar.

De data van het rapport en de peilproeven worden meegedeeld via de activiteitenkalender.

Ouders hebben gelegenheid om het rapport en de peilproeven te bekijken en geven het de eerstvolgende dag ondertekend terug.

Kinderen van gescheiden ouders maken onderling afspraken en delen die mede bij het begin van het schooljaar. 

Rapporten moeten steeds door minstens één van de ouders ondertekend worden.

 

4.16.7 Overige contacten. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat ouders en leerkrachten contact met elkaar opnemen buiten deze georganiseerde contactmomenten. Wij dringen zelfs aan om in geval van een probleem contact op te nemen zodat dergelijke problemen zo snel mogelijk opgelost raken. Indien u voorziet dat een gesprek wat langer zou kunnen duren, vragen wij wel om op voorhand een afspraak te maken. Op die manier komt u niet ongelegen en kan de betreffende leerkracht wat tijd vrijmaken voor dat gesprek.

 

4.16.8.Schulden op school :

4.16.8.1. de kansenpas

Omdat we vinden dat àlle kinderen recht hebben om deel te nemen aan schoolactiviteiten start onze school samen met het OCMW en het gemeentebestuur van Herzele en de vzw Schulden op School vanaf 1 september 2009 met het systeem van de kansenpas .

Een kansenpas is een systeem waarmee je aan verminderd tarief kan deelnemen aan culturele of sportieve ( halve of volle dag ) activiteiten op school ( sportnamiddag , schoolvoorstelling ,schoolreis…). Iedereen in Herzele kan een kansenpas bij de sociale dienst van het OCMW aanvragen .De criteria zijn bij de sociale dienst gekend.

Voor de aanvraag van een kansenpas kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW van Herzele ( telnr. 053/603314 ). De dienst is open iedere voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur, behalve op donderdag ( open van 18.30 uur tot 20.30 uur ). De kansenpas is geldig voor de duur van 1 jaar.  Je brengt best ook alle bewijzen van inkomsten en uitgaven ( huurkosten, dokterskosten,…) mee. Zet gerust de stap , vragen kost niets.

 

4.16.8.2. Vertrouwenspersoon op school

De vertrouwenspersonen in onze school zijn de directie en de administratief medewerker mevr. Sabine Haustraete  , bij wie elke ouder terecht kan met vragen of schoolgebonden betalingsproblemen.  Alles wat met deze personen besproken wordt , is strikt vertrouwelijk.

De maatschappelijke werkers van het OCMW zullen de vertrouwenspersoon van onze school op een discrete manier op de hoogte brengen dat u van het tarief van de kansenpas geniet . Zo weten de vertrouwenspersonen dat er op de schoolrekening van uw kind telkens een aangepast tarief moet aangerekend worden.

 

4.16.8.3.Tarieven

De deelnameprijs aan de aanmerking komende activiteiten bedraagt met een kansenpas:

·    1,25 euro voor een halve dagactiviteit

·    2,50 euro voor een volledige dagactiviteit

·    1/4de van de kostprijs voor een meerdaagse uitstap

 

 

 

4.17. Schoolpastoraal

4.17.1. Onze school is een katholieke school. Zij maakt werk van de vorming en opvoeding van kinderen vanuit een christelijke inspiratie. Alle leerlingen volgen dus de lessen catechese.

 

4.17.2. Vanuit deze visie neemt onze school deel aan acties zoals Welzijnszorg, Broederlijk Delen, eucharistievieringen…

 

4.18. Echtscheidingen  

Zorg en aandacht voor het kind  !

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken , wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders , samenlevend of niet , staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen , binnen de grenzen die gebeurlijk door een  rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven , maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Kinderen tijdens het schooljaar laten school lopen op twee verschillende scholen  ( co-schoolschap) laat de school niet toe. Wij staan voor verbondenheid met de klasgroep en willen de continuïteit van het leren garanderen.

 

 

 

 

 

 

4.19. Preventie en welzijn

Het schoolbestuur en de directies nemen het welzijnsbeleid m.b.t. veiligheid,gezondheid, welzijn en milieu ter harte .  In het schoolwerkplan is de beleidsverklaring van het schoolbestuur opgenomen. Dit welzijnsbeleid wordt gedragen door alle geledingen van de school . Voor de ondersteuning en het advies kan men rekenen op de medewerking van de preventieadviseur . Deze preventieadviseur (ook veiligheidscoördinator genoemd) wordt ons ter beschikking gesteld via de scholengemeenschap ( zie ook1.3.2 Organisatie )

4.20. Schooltoelage

Ouders van kleuters en lagere schoolkinderen die aan bepaalde voorwaarden voldoen

kunnen een schooltoelage ontvangen..

Aanvraagformulieren zijn via de school te bekomen ( één aanvraag per schooljaar per

kind) . Een aanvraag online indien kan ook via www.studietoelagen.be   Een

infobrochure wordt via de school bezorgd bij inschrijving en bij elke wijziging van de

regelgeving.

 

5. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN - DRUGSBELEID

5.1  Ordemaatregel

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

a)  Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan).

Mogelijke ordemaatregelen zijn :

-       een verwittiging

-       een strafwerk

-       een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.

 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. De leerlingen zijn van de afspraken op de hoogte gebracht door middel van een afsprakenboekje. ( opgesteld samen met de leerlingenraad)

 

5.2 Tuchtmaatregelen

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen , worden in overleg met de ouders en het CLB bijkomende afspraken gemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling ,ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of bij de realisatie van het opvoedingsproject , kan de school overgaan tot het nemen van een tuchtmaatregel.

5.2.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

         -een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

         -een definitieve uitsluiting

 

5.2.2   Preventieve schorsing als bezwarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

 

5.2.3   Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

    1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
    2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
    3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
    4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

 

5.2.4.  Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting. Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 

 

 

 

5.3.Beroepsprocedure tegen tuchtmaatregelen

 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1.    Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

·         Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

·         Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

                          Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2.    Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

                          De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur

                          het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek.

                          De schoolvakanties schorten de termijn van   tien dagen op.                                                                                                        

                          De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

                          De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel                                                                                                                  

                          Vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen                                                           

                          wegens het niet naleven van de vormvereisten.

3.    Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

5.4.Drugspreventie  en drugsbeleid op onze basisschool

In geval van (vermoeden van) druggebruik, drugbezit en/of het betrekken van medeleerlingen bij druggebruik, neemt de school contact op met de drugbegeleider regio Zottegem (verbonden aan PISAD). Hierop volgt steeds een persoonlijke en directe begeleiding van de betrokkene(n) en de ouder(s).

Alle partijen sluiten een begeleidingscontract af dat in samenwerking met PISAD en CLB door alle betrokkenen wordt ondertekend. Daarin legt men maatregelen vast om herhaling te voorkomen. Het niet aanvaarden of niet naleven van dit contract kan leiden tot het instellen van een tuchtperiode, die eventueel tot definitieve uitsluiting

kan leiden.

Wie betrapt wordt op het verhandelen van drugs (o.a. doorgeven, ter beschikking

stellen, verkopen) krijgt tuchtmaatregelen. Ziet men nog mogelijkheden binnen de school, wordt een begeleidingscontract afgesloten. Wie dit begeleidingscontract weigert of niet naleeft, wordt bij tuchtmaatregel definitief uitgesloten. Verhandelen van drugs leidt steeds tot het inschakelen van de politiediensten en het parket.

Indien er geen vrijwillige medewerking is, indien het begeleidingscontract niet wordt nageleefd en indien praktijken van dealen of andere criminele activiteiten worden

vastgesteld, wordt het probleem onmiddellijk voorgelegd aan de drugbegeleider van PISAD die handelt op basis van de afsprakennota preventie-parket.

Bovenstaande werkwijze verloopt identiek in alle basis- en secundaire scholen van

Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem.

De drugsbegeleider voor onze regio is Marijke Van Audenhove.

Pisad regio Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem Wie in aanraking komt met drugs of in zijn omgeving druggebruikers kent, kan voor informatie en begeleiding terecht in het Sociaal Huis Zottegem, gelegen in de Deinsbekestraat 23. Het PISAD is ook telefonisch te bereiken via het nummer 0499/57.84.97.

 

 

 

 

                                                       

 
 

 

 

 
6. ENGAGEMENTSVERKLARING

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders . Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken, zodat we duidelijk weten wat we van elkaar verwachten.

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders .

 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. We organiseren ook  vaste  individuele oudercontacten. Begin schooljaar kan u tijdens een klasinfoavond kennis maken met de leerkracht en zijn/haar manier van werken.  Data van deze activiteiten worden via  het schoolkrantje én een ouderbrief bekendgemaakt.

 

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak , dan kan u op eigen initiatief een gesprek met de leerkracht aanvragen.

 

We verwachte dat u zich als ouder samen met de school engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding  van uw kind en steeds ingaat op de uitnodigingen tot oudercontact. We engageren ons om samen steeds te zoeken naar een alternatief  overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Onze school voert een zorgbeleid . Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen . Dit doen we door het werken met een (digitaal) leerlingenvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden . Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heet, kan je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft én van wat de school binnen haar mogelijkheden kan organiseren.

Wij verwachten dat u met de school contact opneemt bij eventuele vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over de zorgen en vragen t.a.v. uw kind.

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs.Alle gegevens  worden via de school doorgestuurd naar AgODi . Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, afgekort AgODi, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs. Website ministerie van onderwijs.

Het CLB staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij verwachten daarom dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons telefonisch of schriftelijk verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Afwezigheidsattesten worden tijdig aan de klastitularis bezorgd.

Bij problemen zullen we steeds zoeken naar de meest geschikte aanpak.

 

Individuele leerlingenbegeleiding

 

Onze school voert een zorgbeleid . Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen . Dit doen we door het werken met een (digitaal) leerlingenvolgsysteem  Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden . Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

 

We verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken  opvolgt en naleeft.

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

 

Onze school is een Nederlandstalige school . Niet alle ouders voeden hun kinderen op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat kinderen het wat moeilijker hebben bij het leren . Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Iedere ouder  dient positief te staan t.o.v. initiatieven en maatregelen die genomen worden om taalachterstand weg te werken.

We verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen ( taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:

-zelf Nederlandse lessen te volgen

-uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen

-te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn /haar huistaak , bij het leren van lessen

-bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is

-uw kind in zijn vrije tijd te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportvereniging, jeugdbeweging, cultuurgroep, academie …

-met uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radio- en  tv-programma’s te luisteren en kijken

 -het lezen van Nederlandstalige lectuur te stimuleren

-geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek.

-binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.

-uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten of taalkampen.

 

7.Klachtenregeling

Ouders hebben de mogelijkheid te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden , of net met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen.

De school doet indien dat in haar mogelijkheden ligt eerst het mogelijke om samen met de ouders op zoek te gaan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is kan beroep gedaan worden op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de klachtencommissie. Dit moet gebeuren per aangetekende brief t.a.v.

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1

1040 Brussel

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dit wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

▪     de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

▪     de klacht mag niet anoniem zijn.

▪     de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

▪     de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten

minste hebben besproken met de voorzitter van het schoolbestuur die in eerste instantie op de klacht kunnen ingaan.

▪     de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

                                                            -klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv.

 die betrekking hebben op een misdrijf)

-klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen

-klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep gegaan worden.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

 

8. TOT SLOT

 

8.1.Ondertekening & akkoordverklaring

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de inhoud van het schoolreglement.

Elk kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project , de praktische afspraken en het schoolreglement .

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de school de ouders

schriftelijke of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw

hun schriftelijk akkoord  met betrekking tot wijzigingen in de regelgeving.

 

Indien de ouders zich niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving

van het kind een einde gesteld  op 31 augustus van het lopende schooljaar.

        

Eventuele wijzigingen van administratieve aard worden via mail geïnformeerd.

Hiervoor is geen schriftelijk akkoord nodig.  

Het niet ondertekenen van het schoolreglement kan voor het schoolbestuur

een reden zijn om de inschrijving van de betrokken leerling te weigeren.

 

 

 

 

8.2.Omgaan met leerlingengegevens – privacy

 

        De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. De gegevens worden aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren . Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties , verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders . De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2015-2016 vindt U de nieuwe versie van onze schoolbrochure met opvoedingsproject , schoolreglement, algemene informatie en engagementsverklaring op de website van de school : www.vbssintkatrien.be. Indien U een afgedrukte versie wil gelieve ons dan te contacteren.

 

Gelieve voor akkoordverklaring de invulstrook te willen invullen en ondertekenen.

Mogen wij vragen om deze strook zo spoedig mogelijk  terug te bezorgen aan de klastitularis.

Hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Fabienne Dubois

directeur

VBS Sint-Katrien

Kloosterberg 25                                    

9550 Herzele ( Steenhuize)                                    

 

De heer en/of mevrouw,

 

 

Ouder(s) van

 

 ………………………………………………………………………………………………………………..klas: …………

 

………………………………………………………………………….……………………………………..klas:…………

 

……………………………………………………………………………………………………………….. klas:…………

 

Verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure

met opvoedingsproject, schoolreglement ,algemene informatie en engagementsverklaringvan  

Vrije Basisschool Sint-Katrien, Steenhuize

en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord.

Te  Herzele    ,   1 september 2015

De ouders,

 

 

(handtekening + naam)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ONZE SCHOOL 

1.1.Inleiding en verwelkoming:  

Voor de Ouders:  

In our scholen Vinden we Het noodzakelijk DAT Enkele beton en Nuttige Afspraken Worden Gemaakt in Verband met de Houding en de levensstijl van our Leerlingen, sterven deur u aan ons Werden toevertrouwd. Het is wellicht de bezorgdheid van Elke ouder en opvoeder OM Onze Kinderen van Vandaag Waarden for te Houden en for te leven, sterven Een Gezonde sfeer between Kinderen Bevorderen en hen de Kans Geven OM Samen voldaan Velen te bouwen aan Goede omgangsvormen. Het is Duidelijk DAT binnen en buiten Een School Elke leerling slechts aan Zijn Trekken Kan Komen Daar where HIJ eerbied en respect for Anderen opbrengt. Hoeft Het daarbij ingelogd gezegd DAT our moderne Maatschappij Het SOMS Moeilijk has OM Zich stipt te Houden aan beton Afspraken? 

 

Wij Zijn Blij en Dankbaar for Het Vertrouwen DAT U in ons helping .. Het schoolteam (directie en leerkrachten) Zal Zich ten volle inzetten for opvoeding en onderwijs zodat uw Met vriendelijke Een goed schooljaar doormaakt. U mag Een christelijk geïnspireerde, Eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten ouderkrant. Wij Hopen goed ontmoet u te Kunnen Samenwerken. Bij vragen en Problemen Staan we Klaar OM Samen Naar een solution te | zoeken. We HOPEN DAT u uw Met vriendelijke aanmoedigt de Doelstellingen our de school na te Streven en de Afspraken na te leven 

 

Voor de Kinderen 

 

Jij bent de Persoon OM wie Het Allemaal Draait. Maar op de school our are ontmoetten we Velen Samen. Het is fijn als Het er ordelijk en netjes aan toegaat. Dat Kan niet als elanden soort Zo Maar doet wat Het wil. Daarom moeten we Afspraken maken! Afspraken waaraan van Iedereen Zich Moet Houden. Lees ZE, onthoud ZE en volg ZE. Dan pas Wordt Het Fijn, voor jou en mij en van Iedereen. Ben je Ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in Een boeiende Wereld Terecht. Kom je naar Het Eerste leerjaar dan Gaat Een nieuwe wereld for je geopend. Als je nieuw bent in Onze scholen Zal de aanpassing wat Tijd vragen. 

 

We Wensen je Een fijn schooljaar toe! 

1,2. Wat Willen we?

Visie. 

Sint-Katrien als Geloofsgemeenschap 

De Christelijke Zingeving en beleving doordringt Het Hele schoolgebeuren. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Wij Hebben dan also de opdracht de Kinderen Te Laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie. De Leerlingen Nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen sterven Binnen schoolverband Worden gehouden. De Leerlingen en leerkrachten Verzorgen Een toevoegen aantal vieringen in de loop Van het Kerkelijk Jaar: Mis H.-Geest, Adventsviering, Broederlijk Delen, Viering van de Goede Week van de Paasviering, Eerste Communie, Einde schooljaar (afscheidsmis) ... 

 

Sint-Katrien als leergemeenschap.  

 

Streven naar kwaliteitsonderwijs. Het Kind in Het midden: - Bijzondere Zorg voor de "kleinen": - kansarmen - zwakkeren - respect for en aanvaarding van Elk kind. - Elk soort Heeft recht op vorming Aangepast aan Zijn Mogelijkheden. - Maximale ontplooiingskansen for elanden soort: • Het Totale natura (Hoofd - hart en handen) • elanden soort is anders. 

 

Dynamische de school ontmoette Opdracht voor deskundigheid: - Streven naar verdere uitbouw en Verbetering. - Openstaan for Vernieuwing. - Begeleiding en navorming are for ons Belangrijke Hulpmiddelen 

Sint-Katrien als leefgemeenschap. 

Het verwezenlijken van Een "hechte" school- en klasgemeenschap: - Wij besteden Aandacht en Tijd voor Het verwezenlijken van Positief-Menselijke relaties Tussen alle participanten (. Inrichtende macht, Personeel, Ouders, Leerlingen, CLB, MST) zowel Binnen als Buiten de school. - Onze klas, Onze school Geen eiland: Wij werken Zoveel MOGELIJK loyaal Samen, also ontmoet andere Scholen. - Onze scholen Maakt deel uit van Een parochiegemeenschap. - Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid In een pluriforme samenleving. Daarom Willen Wij Maximale Kansen Geven aan elanden soort, zowel op Vlak van godsdienst als van waardebeleving en betrokkenheid Wij Hebben eerbied for the andersgezindheid van Anderen zonder evenwel Onze eigenheid prijs te Geven.

1,3. Wie is wie?

1.3.1. Structuur van de school. 

 Vrije Basisschool 'Sint-Katrien "is a basisschool for jongens en meisjes, kleuter- en lager onderwijs. Adres: Kloosterberg 25 9550 Steenhuize-Wijnhuize Tel. 054 / 50.00.88 GSM: 0499.20.92.30 Fax: 054 / 50.46.72 www.vbssintkatrien.be e-mail: Vrije.Basisschool.Sint-Katrien@telenet.be Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het Onderwijs in Onze school. ZIJ is responsible for Het Beleid en de Beleidsvorming en schept de noodzakelijke Voorwaarden for an goed Verloop van het Onderwijs. 

 1.3.2. Organisatie. 1.3.2.1. Schoolbestuur: Voorzitter De heer Herman Baele - Schipstraat 41- 9550 Sint-Lievens-Esse

Secretaris en penningmeester Mr. Beeckmans Luc - Winkelstraat 1-9550 Steenhuize-Wijnhuize 

Andere leden:  

Mr. Bral Theo- Assestraat 10- 9550 Steenhuize-Wijnhuize 

De heer Van Asselt Geert-Holmanstraat 34- 9550 Steenhuize-Wijnhuize                     

Mevr. Impens Jenny - Groenstraat 109- 9406 Outer                 

Mevr. Van Geyt Hilda- Holmanstraat 15- 9550 Steenhuize-Wijnhuize 

  Onze scholen Maakt deel uit van de scholengemeenschap KBO Sint-Lieven. Voor de periode 2014-2020 Werd in juni 2014 Een nieuwe overeenkomst afgesloten. This Scholengemeenschap groepeert de Volgende Scholen: VBS Herzele, Hillegem VBS-Borsbeke-Wijnhuize, VBS Steenhuize, VBS Aaigem, VBS Burst en VBS Erpe. In het Kader van de hertekening Van het onderwijslandschap bundelen this Scholen Hun krachten rond personeelsbeleid (centrale administratie), aanwenden van extra Middelen tbv de Scholen van de SG (oa aanstellen veiligheidscoördinator, technisch ICT-coördinator, mentor, zorgcoördinator Zorg +), overlegmomenten Op het niveau SG (zorgbeleid, ICT-Werking, administratie, ...). De Scholengemeenschap Wordt bestuurd deur Het CASS (Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen). Elk Schoolbestuur is deur Twee Leden vertegenwoordigd in Het CASS. De Vergaderingen Worden Geleid deur de Voorzitter De hoofdzetel Van het CASS is Kerkstraat 12 te Herzele. 

 

De Directies van de scholengemeenschap are United in Het CODI (College van directeurs). De Deeltijdse (halftijds) betrekking van coördinerend directeur van de scholengemeenschap Wordt waargenomen deur Fabian Mory, tevens halftijdse directie van de VBS Herzele. HIJ stuurt in overleg Het Directieteam van de Scholen van de SG en Wordt tevens de Eerste verbindingsschakel Tussen de Verschillende schoolbesturen en Directies. Verder is also Zijn opdracht in administratief en beleidsondersteunend werk en Coördinatie van personeelsbeleid (decreet Rechtspositiereglement, overleggroepen, stafmedewerkers -mentorschap, ICT-Werking, Veiligheid & Preventie ...) 

 

1.3.2.2. Personeel Directie 

 

Dubois Fabienne -Kouterstraat 72 -Tel. 0499.20.92.30 - 9550 Herzele 

kleuteronderwijs

Vicky Goossens- Veldstraat 40- 9860 Oosterzele

VD Berghe Wendy- Tolstraat 56 A - 9550 Steenhuize-Wijnhuize 

De Pril Ingrid - Speteveld 35- 9550 Hillegem 

Corrijn Kathleen- Winkelstraat 17A - 9550 Steenhuize-Wijnhuize 

Anouk Slaus- Astridlaan 6-9620 Zottegem 

Lager onderwijs

Meuleman Kathleen Assestraat 75A- 9550 Steenhuize-Wijnhuize 

Eeckhout Lien- Kloosterberg 12- 9550 Steenhuize-Wijnhuize 

Daem Cecile - Tolstraat 27D - 9550 Steenhuize-Wijnhuize                  

Galle Christine - Tolstraat 29A - 9550 Steenhuize-Wijnhuize 

Turnleerkracht Hemerijckx Hilde- Oudenaardsestraat 117 - 9500 Geraardsbergen 

Zorgcoördinator Roeland Isabelle- Struntel 11- 9570 Lierde              

1.3.2.3. Klassenraad. De klassenraad is rossen Samengesteld uit de directie, de klastitularis, de zorgleerkracht en Indien relevant, de overige leerkrachten sterven bij de klas Betrokken Zijn (leerkracht LO, leerkracht muzische vakken ...) De klassenraad Beslist dan de overstap Naar een Volgende leeftijdsgroep Binnen Het niveau kleuteronderwijs nl Binnen Het niveau lager onderwijs. HIJ Advocate advies bij de overstap van een Kind Van het kleuteronderwijs Naar het lager onderwijs en bij de overstap Van het lager onderwijs Naar het secundair onderwijs. De klassenraad Kan also advies Geven bij Het Nemen van orde- of tuchtmaatregelen. De klassenraad Beslist Welke Regelmatige Leerlingen Het getuigschrift behalen en Welke niet. 

 

 

1.3.2.4. Schoolraad De schoolraad is a overleg- en adviesorgaan DAT Samengesteld is uit Vertegenwoordigers van Het Personeel, de Ouders en De lokale gemeenschap. De raad Wordt for vier jaar Verkozen. De schoolraad is also uit Vertegenwoordigers van Het Personeel, de Ouders en De lokale gemeenschap. Ze Heeft Een Aantal overlegbevoegdheden evenals Een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de scholen en omgekeerd. De raad Wordt for vier jaar Verkozen. Voor de Rechtstreekse verkiezingen van de schoolraad (maart 2013) for the legislatuur 2013-2017 Waren Geen Kandidaten for the Vertegenwoordiging van de Ouders. Also for the Vertegenwoordiging van de leerkrachten Waren Geen Kandidaten. Bijgevolg Werd Geen schoolraad Worden geinstalleerd. 

 

1.3.2.5. Oudercomité Het oudercomité groepeert Een Aantal Ouders sterven Zich Willen inzetten OM de Doelstellingen van de scholen te Helpen Realiseren. In samenspraak met de scholen organiseert Het oudercomité Eigen activiteiten. De namen van alle Leden van Het oudercomité Vindt u terug in de infobrochure en / of op de website. Nieuwe Leden Zijn rossen van harte welkom. Neem Gerust contact op met Een deksel Van het oudercomité van de directeur. 

 

1.3.2.6 Multi-disciplinair-overleg. Tijdens leerlingbesprekingen Komen Verschillende Mensen Samen OM Een advies te formuleren naar Ouders en / of de school meer dan bepaalde Leerlingen. This is also MDO uit de Leden van de klassenraad, de zorgleerkracht en de CLB-medewerker.  

1.3.2.7. Onze Samenwerking en Utrecht met het Centrum voor leerlingenbegeleiding. Onze scholen Heeft Een Samenwerkingsovereenkomst voldaan: Het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen: HOOFDZETEL: Brugschelde 7-9700 Oudenaarde vestigingsplaats: ZOTTEGEM - Kastanjelaan 8-9620 Zottegem Tel .: 09/361 14 01 Fax: 09/361 04 32 E-mailadres : zottegem@vclbzov.be Site: www.vclbzov.be Respectieve Rechten en plichten van CLB, bestelwagen Leerlingen en their Ouders. - Het centrum Heeft de Plicht Het "Verdrag Inzake de Rechten van het Kind - 20.11.89" te respecteren. - Voor Elke school eh Een CLB-team. This is also team uit Een Maatschappelijk werker en Een psycho-pedagoog, Een arts en Een verpleegkundige. De namen van de teamleden Staan op de sticker sterven bij Het begint Van het schooljaar Wordt bezorgd (een hond aanbrengen vooraan in je schoolagenda). Je Kan sterven informatie also terugvinden op our website: www.vclbzov.be. De scholen en CLB Het Hebben Een Gezamenlijk beleidscontract opgesteld DAT de aandachtspunten for the leerlingenbegeleiding vastlegt. This Wordt also aan de schoolraad bekendgemaakt. Niet Alleen de school, Maar also de Leerlingen en Ouders Kunnen Het CLB OM hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de scholen en de Ouders Dragen Een Gezamenlijke Verantwoordelijkheid  

 

- Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) provides informatie, hulp en Begeleiding for Leerlingen, Ouders en Scholen.  

 

- Als de scholen vraagt Aan het CLB OM Een leerling te begeleiden, Zal Het CLB Een begeleidingsvoorstel DOEN. Het CLB zet de Begeleiding slechts voort als de Ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de LEEFtijd van 12 jaar vermoedt de regelgever DAT een Kind bevoegd is OM zelfstandig te beslissen of HIJ / ZIJ wil instemmen en Utrecht met het voorgestelde begeleidingsplan. Ouders Zijn Verplicht Hun medewerking te verlenen aan: -de Begeleiding van Leerlingen spijbelen sterven. Als de Betrokken Ouders Niet ingaan op de Initiatieven van Het Centrum, meldt Het Centrum this aan de deur van de Vlaamse Regering  

Je KAN Naar het CLB ... • als je Ergens mee zit van je Niet goed in je vel voelt • als je Moeite Hebt voldaan leren • for Studie- en beroepskeuze • als je vragen Hebt dan je Gezondheid, je Lichaam ... • ontmoette vragen over seks, vriendschap en verliefdheid • for Inentingen. 

Je MOET Naar het CLB ... • op Medisch Onderzoek • als je te Vaak afwezig bent op school (leerplicht) • for an overstap Naar het buitengewoon onderwijs • OM vroeger netto later aan de lagere school te Beginnen • bij Een Niet zo for de met de hand liggende instap in Het Eerste leerjaar A van B van het secundair onderwijs

aangeduide instantie. -collectieve Medische onderzoeken en / of Preventieve gezondheidsmaatregelen ivm besmettelijke Ziekten. - Hebben Ouders Bezwaar Tegen Een bepaalde arts Van het CLB, dan Kan in overleg Een andere arts Worden aangeduid. In DAT Geval Zijn de Kosten ten laste van de Ouders. Het centrum Maakt are Werking bekend aan de Ouders. Dat gebeurt minstens Op het Ogenblik DAT de leerling for the Eerste Keer Wordt Ingeschreven in de school. Ouders Krijgen informatie via de Rechten en plichten van Ouders, Leerlingen, de scholen en Het Centrum. - De Regering Kan Het Centrum verplichten Vormen van Begeleiding for deelgroepen van Leerlingen, Ouders en Scholen for te Stellen. Het staat this Leerlingen, Ouders en Scholen Vrij OM al dan Niet at this verzekerd aanbod in te Gaan. - Het centrum Heeft recht op de Relevante informatie sterven meer dan de Leerlingen in de scholen aanwezig is. School en CLB Houden bij Het Doorgeven en Het gebruik van this information Rekening met de geldende rules INzake Het beroepsgeheim, de deontologie en de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. - Het centrum legt for each leerling Een multidisciplinair dossier aan. Het Bevat Gegevens sterven meer dan Uw kind op Het Centrum aanwezig are, also Vroegere Gegevens Uit het Vroegere MST-PMS-centrum. - Als Een leerling van de school Verandert, is Het CLB DAT de vorige de school begeleidt, ervoor responsible DAT Het CLB-dossier de leerling Volgt. Er is GEEN Toestemming Vereist van de Ouders OM Een multidisciplinair dossier op te Dragen. 

 

- Er is also Maar Één CLB-dossier en DIT dossier is in principe Een ondeelbaar Geheel. Daarom Wordt Het bij schoolveranderen in Een zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de Ouders te Informeren Over het Doorgeven Van het dossier .er Wordt Een wachttijd van 10 dagen na gerespecteerd Het Informeren van de Ouders. Als ouder Kan u afzien van sterven wachttijd. U KAN Binnen sterven 10 dagen verzet aantekenen Tegen Het overmaken van de Niet-Verplichte Gegevens Uit het dossier. U Kan Geen verzet aantekenen Tegen de Overdracht van Volgende Gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, Gegevens in Het Kader van de Verplichte CLB-Opdrachten, Bijzondere consulten en de Medische onderzoeken Uitgevoerd als vorm van nazorg na Een algemeen, Een Gericht van Een Bijzonder raadplegen. 

- Het dossier inkijken deur de leerling? Vanaf 12 jaar mag Een leerling DAT Zelf. Ouders (of voogd) Mogen Het dossier inkijken Enkel met de Toestemming van de leerling. Indien de leerling Jonger is dan 12 jaar, dan Mogen Ouders (of voogd) Het dossier inkijken zonder Toestemming. Het inzagerecht geldt Niet Altijd, eh Zijn uitzonderingen. En Het geldt also Niet voor Het Volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld Beslist de kunsten.  

U Kan Een kopie vragen van de Gegevens sterven u mag inkijken. De kopie is Vertrouwelijk en mag Enkel Dienen for Jeugdhulp.  

- Persoonsgegevens Mogen op Vraag Verbeterd en aangevuld Worden. U Kan vragen OM bepaalde Gegevens Niet in Het Persoonlijk dossier op te Nemen. Daarvoor Moet wel Een Eeden Worden voorgelegd. Het mag bovendien Niet Gaan OM Gegevens sterven Verplicht verwerkt Worden, including bv. de resultaten van de Medische onderzoeken. - Indien u verzet aantekent verzendt Het vorige CLB Enkel de Verplicht op te Dragen Gegevens kisses for voldaan Een kopie van Het verzet. Het bewaart de Gegevens waartegen verzet Werd aangetekend tot 10 jaar na Het Laatste contract. - De Overdracht van Gegevens Uit het dossier aan Derden (Anderen dan Betrokken Het schoolpersoneel) Kan slechts Gebeuren na Verzoek van Schriftelijke Toestemming van de Ouders. - Het CLB Blijft bevoegd en responsible for the leerling sterven van de school Verandert van TIJDELIJK Niet meer in Een school is Ingeschreven, tot sterven leerling Een nieuwe schoolgebouw Heeft Gevonden. - Het centrum brengt respect op for Het pedagogisch project van de school. - De scholen werkt mee aan de Bekendmaking van de CLB-Werking. ZIJ licht Ouders, Leerlingen en Personeel in Over het CLB Waarmee ZE samenwerkt en Laat, in overleg, Het Centrum teen Aanvullende informatie te verspreiden via de school. School en centrum bepalen Samen de Aanwezigheid van de CLB-medewerkers op school. - Het centrum has Het recht om in de scholen Besprekingen en overleg bij te wonen op de Leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbredingsinitiatieven en Preventieve Acties van projecten. Die Preventie Moet kaderen in de strategic CLB-Doelstellingen Van het verhogen van slaagkansen nl Het beperken en vóórkomen van risicogedrag. - De scholen verleent Haar medewerking aan de organisatie van de Medische onderzoeken, Beschermende maatregelen en vaccinaties. Elke leerling Moet Verschillende keren op Onderzoek bij de CLB-Artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken Zijn Verplicht. In het gewoon onderwijs is DAT in Vaste leerjaren, in Het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Also wanneer je Het Eerste jaar Begint in Het deeltijds onderwijs van Een Erkende vorming aanvat, Voert de CLB-arts Een medisch Onderzoek uit. Tijdens Het Onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter Altijd vragen Stellen van je Kan DAT also op Een later Tijdstip DOEN.  

 

Overzicht Medische consulten 1ste kleuterklas 3/4 jaar 2de kleuterklas 4/5 jaar 1ste leerjaar 6/7 jaar 3de leerjaar 8/9 jaar 5de leerjaar 10/11 jaar 1ste secundair 12/13 jaar 3de secundair 14/15 jaar  

 

Het CLB provides gratis Inentingen aan. Daarbij Wordt Het 'vaccinatieprogramma' DAT deur de overheid is aanbevolen gevolgd. Voor Het toedienen van de vaccinaties moeten de Ouders Toestemming Geven. Ouders Worden tijdig op de hoogte gebracht van de Inentingen. - Voor de Behandeling van gebeurlijke Klachten via de Dienstverlening van Een CLBmedewerker is er Een procedure voorzien (Klachtenbehandeling VCLB ZOV). This is ter inzage Op het CLB-centrum en also Op het secretariaat van de school. - Je Kan Een afspraak maken met our medewerkers op school of op ons centrum. Die afspraak kan, Indien Nodig, also Doorgaan Buiten Onze openingsuren. Hoofdzetel Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde  055 31 38 62  055 31 84 10 oudenaarde@vclbzov.be Vestigingen Abeelstraat 35, 9600 Ronse  055 23 71 11  055 20 73 10  ronse@vclbzov.be Kastanjelaan 8, 9620 Zottegem  09 361 14 01  09 361 04 32  zottegem@vclbzov.be 

 

Openingsuren: van maandag tot donderdag van 8.30u-12.00u en van 13.00u-16.30u- op vrijdag tot 12.00u 

 

Sluitingsperiode: op Wettelijke en decretale feestdagen - Kerstvakantie (min 2 dagen) en Paasvakantie

 

2. REGLEMENTAIRE Bepalingen 

2.1.Inschrijven in de scholen

2.1.1.Elk soort Heeft recht op Inschrijving in de scholen Gekozen deur Zijn Ouders. 

 

2.1.2. Na Akkoord Gaan van de Ouders Het pedagogisch project voldaan en Het schoolreglement is de leerling Ingeschreven. Het schoolreglement Wordt Schriftelijk of via elektronische drager Aangeboden en de Ouders moeten er Zich Schriftelijk Akkoord mee verklaren. Ook een papieren versie is available op Vraag. Wijzigingen Aan het bestaand schoolreglement Worden in Het begin van Een nieuw schooljaar Schriftelijk meegedeeld. De Meest Actuele version Het schoolreglement Vindt u op de website. 

 

2.1.3. De Inschrijving van Een leerling geldt for the Duur van de Hele Schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en Leerlingen Worden op de datum van de Inschrijving Opgenomen in Het inschrijvingsregister. ZIJ Worden slechts Eenmaal Ingeschreven tevreden Volgens Chronologie. Een kleuter sterven ingelogd Geen 2,5 jaar is, Kan Ingeschreven Worden .Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar are), Wordt de kleuter Opgenomen in Het stamboekregister en Kunnen de Ouders de Verklaring van de Enige Inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de Volgende instapdatum Wordt de kleuter toegelaten op school en Opgenomen in Het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters Zijn Niet leerplichtig. 

 

2.1.4. Je kind Kan pas instappen in Het Eerste leerjaar als Het aan de Wettelijke toelatingsvoorwaardenvoldoet. Om toegelaten te Worden Tot het gewoon lager onderwijs Moet Een leerling 6 jaar are for 1 januari Van het Lopende schooljaar. Een leerling sterven 5 jaar Wordt for 1 januari Van het Lopende schooljaar Kan riet in Het lager onderwijs Ingeschreven Worden na Advies Van het CLB en na Toelating van de klassenraad. Als het Kind ingelogd Niet de LEEFtijd van 7 jaar bereikt has van Zal bereiken for 1 januari Van het Lopende schooljaar, Moët Het bovendien aan Één van de Volgende Voorwaarden Voldoen: -het voorgaande schooljaar Ingeschreven Zijn Geweest In een deur de Vlaamse Gemeenschap Erkende Nederlandstalige scholen for kleuteronderwijs en gedurende sterven periode gedurende tien Minste 220 halve dagen aanwezig Zijn Geweest; -toegelaten Zijn deur van de klassenraad. De beslissing Omtrent de Toelating Wordt aan de Ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij Inschrijving for september Van het Lopende schooljaar, of, bij Inschrijving Vanaf september, uiterlijk tien schooldagen na this inschrijving.In afwachting this mededeling wordt de leerling Ingeschreven Onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde Termijn is de leerling Ingeschreven. De Schriftelijke mededeling aan de Ouders van Een Negatieve beslissing Bevat tevens de motivatie. 

 

 

2.2.Inschrijvingsperiode 2.2.1. Verplichte Voorrang for broers en zussen De voorrangsperiode Kan ten vroegste op Starten De eerste schooldag van september Van het voorafgaande schooljaar en Loopt gedurende de Eerste schooldag van september Van het voorafgaande schooljaar. Het is Niet MOGELIJK OM Verschillende schooljaren voordien in te Schrijven in de school. This Regeling geldt also voor kleuters al Kunnen ZE pas Het Volgende schooljaar instappen. 

 

 

2.2.2. Reguliere Inschrijving

2.2.2.1. De inschrijvingsperiode Kan ten vroegste Starten De Tweede (2e) schooldag van september Van het voorafgaande schooljaar en Loopt tot 31 augustus. Het is Niet MOGELIJK OM Verschillende schooljaren voordien in te Schrijven in de school. This Regeling geldt also voor kleuters al Kunnen ZE pas Het Volgende schooljaar instappen.

2.2.2.2.De Inschrijving Kan Elke schooldag tijdens de schooluren of na Een telefonische afspraak. Tijdens de laatste weken van de grote vakantie are inschrijvingsuren voorzien en Worden sterven via infofolders en Plaatselijke pers kenbaar Gemaakt. 

2,3. Inschrijvingsverloop

2.3.1.De Inschrijving gebeurt rossen op school deur Een secretariaatsmedewerker, de directeur van Een leerkracht. Er Wordt informatie verstrekt via de school, Het schoolreglement, de informatiebrochure en Het pedagogische project. Een Inschrijving Kan pas gerealiseerd Worden na instemming en Utrecht met het schoolreglement en Het pedagogisch project van de school. We Gaan Ervan uit DAT Beide Ouders instemmen met de inschrijving. Indien wij op de hoogte are Van het Niet-Akkoord van Beide Ouders, Kunnen we het Kind Niet inschrijven. 

 

2.3.2. Bij de Inschrijving dient de SIS-kaart van de ID-kaart te Worden voorgelegd sterven de identiteit van het Kind bevestigt, de geboortedatum en rechtvaardigt Het rijksregisternummer Bevat. Voor allochtone Leerlingen Wordt bij Gebrek aan Een SISkaart Een Ander officieel document opgevraagd DAT de identiteit van het Kind aantoont en de graad van verwantschap. De Inschrijving STOPT wanneer de Ouders beslissen OM het Kind van de school te Veranderen, ZIJ Niet Akkoord Gaan met De Nieuwe version Het schoolreglement, bij Een Definitieve uitsluiting als Gevolg van Een tuchtmaatregel of wanneer het Kind Een Verslag ontvangt DAT Toegang Heeft Tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de scholen Een Individueel Aangepast programma haalbaar Ziet). 

 

2.3.3. Bij Elke Inschrijving Wordt Een gezins- en leerlingenfiche ingevuld Waarvan de Gegevens Worden Opgenomen in Het elektronisch bestand van de school. Een getuigen for ontvangst en Akkoord Van het schoolreglement en Het pedagogisch project en Het aanmeldings- en inschrijvingsregister Worden ondertekend. 

 

2.3.4. Voor kleuters ondertekenen de Ouders van de personen sterven het Kind Onder Hun hoede Hebben, Een Verklaring DAT ZE Niet In een andere scholen Zijn Ingeschreven.  

 

2.3.5. Conform de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer Worden alle Gegevens sterven bij Een Inschrijving Worden opgevraagd Enkel en Alleen used for the school- en Onderwijsadministratie. Ze Worden Onder Geen Enkele voorwaarde aan Anderen doorgegeven. 

 

 2.3.6. Elke scholen Moet per school, vestigingsplaats, niveau kleuter en lager Een Capaciteit invoeren. Het bestuur Kan ervoor Kiezen OM de Capaciteit also per leerjaar van geboortejaar uitgestrekte te Leggen. Wanneer this Capaciteit overschreden Wordt, Moet de scholen de leerling weigeren. De scholen Zal via de schoolactiviteitenkalender en de schoolwebsite de Ouders hieromtrent verder Informeren Indien Nodig.  

2.3.7.Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Bij Een schoolverandering Worden leerlingengegevens overgedragen aan de Nieuwe scholen Onder de Volgende Voorwaarden: De Gegevens Hebben Enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de Overdracht gebeurt Enkel in Het Belang van de Persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking Heeft . Ouders Kunnen -op verzoek- this Gegevens inzien. Ouders sterven Niet Wensen DAT this Gegevens doorgegeven Worden Kunnen Zich Tegen de Overdracht verzetten. Ze Brengen de directie Binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan Schriftelijk op de hoogte. Gegevens sterven betrekking Hebben op schending van leefregels deur je soort are Nooit Tussen Scholen overdraagbaar. 

 

2.3.8.Recht op inzage en Toelichting Ouders Hebben recht op inzage in en Toelichting bij de leerlingengegevens, including de evaluatiegegevens, sterven Verzameld Worden deur de scholen meer dan Hun soort. Indien na de Toelichting blijkt DAT DE Ouders Een kopie Willen, Kan DAT. De Kosten sterven hiervoor gevraagd Worden, are terug te Vinden in de bijdrageregeling. De scholen Kan Geen Gegevens Doorgeven sterven betrekking Hebben op medeleerlingen. 

 

2.4.Weigering van Een leerling

2.4.1. De scholen Kan Een leerling weigeren in te Schrijven als this Niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.  

2.4.2. De scholen Kan Een leerling weigeren sterven Het vorige van Het daaraan voorafgaande schooljaar deur Een tuchtmaatregel Definitief Werd Uitgesloten in de school. 

2.4.3.Een soort DAT has Een Verslag DAT Toegang Advocate Tot het buitengewoon onderwijs, Wordt Ingeschreven Onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de scholen overleg met Ouders, de klassenraad en Het CLB, over de aanpssingen sterven Nodig Zijn OM de leerling mee te Nemen in Het Gemeenschappelijk curriculum van OM de leerling studievoortgang te Laten maken op basis van Individueel Een curriculum. Indien na Het overleg de scholen de disproportionaliteit van de Aanpassingen bevestigt, Wordt de Inschrijving ontbonden Op het moment dat DAT this leerling In een andere school is Ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden Niet Inbegrepen, na de kennisgeving van de Bevestiging van de disproportionaliteit. Wanneer de leerling Niet has Een Verslag DAT Toegang Advocate Tot het buitengewoon onderwijs, Maar tijdens de Schoolloopbaan de nood aan Aanpassingen for zoom / Haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van sterven Aard are DAT voormeld Verslag Nodig is, organiseert de scholen Een overleg met de klassenraad, de Ouders en Het CLB. Op basis van this overleg en nadat Het Verslag Werd afgeleverd, Beslist de scholen OM de leerling op Vraag van de Ouders studievoortgang te Laten maken op basis van Een Individueel Aangepast curriculum van OM de Inschrijving van de leerling for Het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Een Klachtenprocedure bij de commissie Inzake Leerlingenrechten is MOGELIJK. 

2.4.4. Elke scholen Moet per vestigingsplaats, niveau kleuter en lager Een Capaciteit bepalen. Het bestuur Kan ervoor Kiezen OM de Capaciteit also per leerjaar van geboortejaar uitgestrekte te Leggen. Wanneer this Capaciteit overschreden Wordt, Moet de scholen de leerling weigeren. De scholen Zal via de schoolwebsite de Ouders hieromtrent verder Informeren. 

 

2.4.5 Als na Onderzoek en overleg met de Betrokken Partijen (Schoolbestuur, Ouders en Eventueel CLB) Een negatief advies Komt op de Vraag tot inschrijving dan deelt Het Schoolbestuur this Binnen Een Termijn van vier kalenderdagen, aangetekend van Tegen Bewijs van Afgifte mee aan de Ouders. Ouders Krijgen Toelichting bij de beslissing van de school. Eén exemplaar van Het advies Wordt bewaard in Het schoolarchief. Bij weigering OM draagkracht Wordt deur Het lokaal overlegplatform (LOP) Onmiddellijk en zonder te Wachten op Vraag van de Ouders, Een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op grond van andere redenen starten Het LOP Alleen Een bemiddeling wanneer de Ouders Daar uitdrukkelijk OM verzoeken. Indien de scholen Niet behoort tot Een LOP Zal Het departement Een nabijgelegen LOP aanduiden. Na bemiddeling deur Het LOP Kunnen Ouders alsnog Binnen Een Termijn van 30 dagen Een Klacht indienen bij de commissie Inzake Leerlingenrechten (basisonderwijs): Hendrik Consciencegebouw 4A10 Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel    

2,5. Instappen kleuters. Kleuters Jonger dan 3 jaar Worden toegelaten Vanaf de instapdatum nadat ZE de LEEFtijd van 2 jaar en 6 maanden Hebben bereikt, DWZ - De eerste schooldag na de zomervakantie - De eerste schooldag na de herfstvakantie - De eerste schooldag na de Kerstvakantie - De eerste schooldag van februari (teldag lestijdenpakket) - de eerste schooldag na de Krokusvakantie - de eerste schooldag na de Paasvakantie - de eerste schooldag na Het Hemelvaartweekend Kleuters sterven 2 jaar en 6 maanden Worden op Een instapdag, Worden op sterven dag tot het kleuter-onderwijs toegelaten en Opgenomen in Het stamboekregister. Voor de instapdatum mag Een kleuter Jonger dan 3 jaar Niet aanwezig Zijn in de school, zelfs Niet op proef, also al has HIJ de LEEFtijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt of overschreden. Een kleuter sterven de LEEFtijd Van Drie jaar bereikt has, Kan Elke dag Worden Ingeschreven en in de scholen toegelaten Worden zonder Rekening te Houden met de instapdagen.  

 2.6.Leerplicht

2.6.1. Kinderen Worden leerplichtig De eerste schooldag van de maand september van het jaar waarin ZE 6 jaar Worden en ZE are dan Wettelijk Verplicht OM les te volgen. Also wanneer het Kind op sterven LEEFtijd ingelogd in Het kleuteronderwijs vertoeft, is Het onderworpen aan de controle op de leerplicht en Het Moet op school aanwezig Zijn. 

 

2.6.2. Kleuters Zijn Niet leerplichtig (behalve ZIJ sterven Een jaar langer in Het kleuteronderwijs doorbrengen) Afwezigheden in Het kleuteronderwijs moeten Niet gestaafd Worden deur Medische attesten van andere Schriftelijke Verklaringen aangezien er Geen leerplicht is. Het is Belangrijk DAT kleuters regelmatig naar de school Komen. Kinderen sterven activiteiten Missen, Lopen meer Risico Om Te mislukken en Raken Minder goed Geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten ouderkrant DAT DE Ouders also de afwezigheden van their kleuter Onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. 

 

2.6.3. Een jaar langer in Het kleuteronderwijs doorbrengen, Vervroegd Het Eerste leerjaar instappen en Een achtste jaar in de lagere school doorbrengen Kan Enkel na samenspraak met en advies van de klassenraad en Het CLB. 

 

2.6.4. In het gewoon onderwijs Kan Een leerling minimaal 4 Onderwijs jaar en maximaal 8 jaar in Het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande DAT Een leerling sterven 15 jaar Wordt for 1 januari Geen pils meer Kan volgen. 

 

2.6.4. De Leerlingen Zijn Verplicht OM alle vakken en vakonderdelen te volgen. Omwille van gezondheidsredenen en MITS Een medisch attest Kunnen, in samenspraak met de directeur Eventueel Aanpassingen Gebeuren. 

 

2.6.5. Leerlingen sterven OM Grondige redenen Niet deelnemen aan Eendaagse van meerdaagse extra-murosactiviteiten Dienen wel op school aanwezig te Zijn. 

 

 

2,7. CLB - Begeleiding Ouders Hebben Het recht af Te Zien van CLB-Begeleiding. This weigering Moet Schriftelijk Gebeuren. Bij Inschrijving licht de directeur de Ouders via this Mogelijkheid in en overhandigt HIJ kip in voorkomend Geval de nodige formulieren. 

 

2,8. Screening niveau onderwijstaal De scholen Moet for each leerling sterven for Het eerst in Het lager onderwijs instroomt Een taalscreening Uitvoeren. Indien our de school op basis van de resultaten van de screening Het Nodig acht, Wordt Een taaltraject voorzien DAT aansluit bij de specific Noden van het Kind. This taalscreening gebeurt Niet voor anderstalige Nieuwkomers, ZIJ Krijgen sowieso Een Aangepast taaltraject. 

 2,9. Aanwezigheden.

2,9. l. Uurregeling. Opvang 's morgens: van 8.30 uur tot 8.50 uur: de leerkrachten.        

Lessen - voormiddag: van 8.50 uur tot 12 uur 

Middagtoezicht: van 12 uur tot 13 uur (op maandag) 

                           van 12 uur tot 13.15 uur (di., do. en vr.)

Lessen - namiddag: van 13 uur tot 15.40 uur (op maandag) van 13.15 uur tot 15.40uur (di, do en vr.).                          

woensdagnamiddag: vrijaf. 

Opvang 's morgens Vanaf 06.30 uur en' s avonds tot 18.30 uur De opvang Wordt verzorgd deur de Gemeentelijke Opvangdienst "De Buiteling", in de gebouwen van de school. GSM: 0491-71 34 96 

 

2.9.2. Te vroeg of te laat Komen. Alle Leerlingen Dienen 5 min. for the Aanvang van de lessen aanwezig te Zijn op de speelplaats. Indien de deur Onvoorziene omstandigheden Uw kind te laat op school is begeeft Het Zich naar de klas en Advocate Een geldige Reden for Het te laat Komen. Te vroeg Komen is also Niet Nodig .De schoolpoort Gaat openen OM 8.30 uur en dan pas is er toezicht deur Een leerkracht. 

2.9.3. Toegang tot de lokalen. - De Leerlingen Verlaten de klaslokalen rustig en ordelijk. Het is Niet toegelaten in de gangen van de Klassen te are Buiten de lesuren, tenzij met speciale Toestemming. - Bij Hun aankomst juist begeven de Leerlingen Zich naar de speelplaats (zonder slenteren in de tuin). - Tijdens de speeltijden Blijft er Geen Enkele leerling in de klas, tenzij er Een uitdrukkelijke Toelating is van de titularis. Leerlingen sterven in de klas Blijven Onder de pauze Staan Onder toezicht en Verantwoordelijkheid van their titularis en Niet van de toezichthoudende leerkracht. 

 2.9.4. Afwezigheden. Leerlingen sterven Ingeschreven Zijn in Een School en sterven leerplichtig Zijn, moeten regelmatig aanwezig Zijn in de school. Leerlingen sterven Onwettig afwezig are, verliezen Het Statuut immers van Regelmatige leerling. Dat Heeft gevolgen for the scholen (de leerling telt Niet meer mee for the personeelsformatie en for the toelagen) en for the leerling Zelf als sterven in Het Zesde leerjaar zit (HIJ Kan Geen getuigschrift basisonderwijs Krijgen). De Regelgeving bepaalt in Welke Situaties leerplichtige Kinderen gewettigd afwezig Kunnen Zijn eigen Welke de verplichtingen van de Ouders en de scholen Zijn. 

 

Op wie is de Regelgeving van Toepassing? De Regelgeving op afwezigheden is van application op leerplichtige Kinderen in Het gewoon basisonderwijs. De Regelgeving is also van application op Leerlingen sterven, WEGENS Verlengd kleuterbezoek, op zesjarige LEEFtijd ingelogd in Het kleuteronderwijs Zitten. ZIJ Zijn op basis van their LEEFtijd leerplichtig. OOK Leerlingen sterven riet op vijfjarige LEEFtijd are overgestapt Naar het lager onderwijs Vallen Onder de reglementering. Niet leerplichtige Leerlingen in Het kleuteronderwijs Kunnen Niet Onwettig afwezig are, aangezien ZE Niet onderworpen Zijn aan de leerplicht en DUS Niet rossen op school moeten aanwezig Zijn. Het is Belangrijk DAT kleuters regelmatig naar de school Komen. Kinderen sterven activiteiten Missen Lopen meer Risico Om Te mislukken en Raken Minder goed Geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten ouderkrant DAT DE Ouders also de afwezigheden van their kleuter Onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. 

 

Welke afwezigheden Zijn gewettigd? 1. Ziekte is uw kind meer dan Drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is rossen Een medisch attest Vereist. This getuigen Kan Afkomstig Zijn Van Een geneesheer, Een geneesheer-specialist, Een psychiater, Een tandarts, Een orthodontist en de Administratieve Diensten van Een ziekenhuis van Een Erkend labo. Consultaties (Zoals bijvoorbeeld Een Bezoek aan de tandarts), moeten Zoveel MOGELIJK Buiten de schooluren plaatsvinden. De scholen Zal Het CLB contacteren telkens ZE twijfels Heeft boven Een medisch attest. Voor Ziekte tot en met Drie opeenvolgende schooldagen volstaat Een briefje van de Ouders. Dergelijk briefje Kan slechts vier Keer per schooljaar deur de Ouders Zelf Geschreven Worden. Vanaf de vijfde Keer is rossen Een medisch attest Vereist. De Ouders verwittigen de scholen Zo Vlug MOGELIJK en bezorgen also Het attest Zo Vlug MOGELIJK. Medicijnen Worden Niet toegediend zonder Medische fiche ingevuld deur de Ouders. Wanneer een Kind Een Chronische Ziekte has sterven leidt tot Verschillende afwezigheden zonder DAT telkens Een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. Astma, migraine, ...) Het is, goed contact op te Nemen met de scholen en Het CLB. Het CLB Kan dan Een medisch attest opmaken DAT de Ziekte bevestigt. Wanneer Een Afwezigheid OM this Reden Zich dan Effectief voordoet, volstaat Een attest van de Ouders. 

 

 

2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden In Volgende Situaties Kan een Kind gewettigd afwezig Zijn. De Ouders moeten Een Verklaring van Een document vervuld officieel Karakter Kunnen voorleggen ter STAVING van de Afwezigheid. Voor this afwezigheden is Geen voorafgaand Akkoord van de directeur Nodig. De Ouders verwittigen de scholen Vooraf van dergelijke afwezigheden. 1. Het bijwonen van Een Begrafenis- van huwelijksplechtigheid van iemand sterven Onder hetzelfde dak woont als Uw kind, van Van Een bloed- of aanverwant van het Kind; 2. Het bijwonen van Een familieraad; 3. De oproeping van de dagvaarding for the rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het Kind in Het Kader van Een echtscheiding Moet verschijnen for the jeugdrechtbank); 4. Het onderworpen Worden aan maatregelen in Het Kader van de Bijzondere Jeugdzorg (bijvoorbeeld Opname In een onthaal -, observatie- en oriëntatiecentrum); 5. De onbereikbaarheid van ontoegankelijkheid van de scholen deur overmacht (bijvoorbeeld de deur uitzetten Van het Openbaar Vervoer, deur overstroming, ...); 6. Het Beleven van feestdagen sterven inherent Zijn aan de deur van de grondwet Erkende levensbeschouwelijke overtuiging van Een leerling (de anglicaanse, Islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en Protestantse godsdienst); Concreet Gaat Het meer dan: - Islamitische feesten: het Suikerfeest (1dag) en Het Offerfeest (1 dag); - Joodse feesten: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1dag), Het Loofhuttenfeest (2 dagen), Het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), Het feest van Esther (1 dag) , Het Paasfeest (4 dagen), Het Wekenfeest (2 dagen); -orthodoxe feesten: Paasmaandag, met Hemelvaart en Pinksteren for the Jaren waarin Het orthodoxe Paasfeest Niet samenvalt Het katholieke Paasfeest. De katholieke feestdagen Zijn riet Vervat in de Wettelijk vastgelegde Vakanties. De Protestantse en de anglicaanse godsdienst Hebben Geen feestdagen sterven hiervan afwijken. 

 

3. Afwezigheden Mits Toestemming van de directeur This categorie afwezigheden verleent de scholen autonomie om in te spelen op specific Situaties sterven Niet Altijd deur de Regelgeving op te Vangen Zijn. Indien de directeur Akkoord is en MITS voorlegging van, naargelang Het Geval, Een officieel document van Een Verklaring van de Ouders, Kan de leerling gewettigd afwezig are OM Één van de onderstaande redenen: - for Het overlijden van Een Persoon sterven Onder hetzelfde dak woont als Het soort van Een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis Zelf is GEEN Toestemming van de directeur Nodig. Het Gaat hier boven Een periode sterven het Kind Eventueel Nodig Heeft OM emotioneel evenwicht terug te Vinden (rouwperiode). Mits Toestemming van de directeur Kan Zo Ook een Begrafenis van Een bloed-of aanverwant in het buitenland bijgewoond Worden -... Actief deelnemen in Het Kader van Individuele selectie van Lidmaatschap van Een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties De unisportfederatie dient Een document af te Leveren, DAT elanden jaar Opnieuw Vernieuwd dient te Worden Afwezigheid Kan Maximaal 10 (gespreide) te halveren schooldagen bedragen -. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor Persoonlijke redenen Voor this afwezigheden Moet de directeur op voorhand are Akkoord verleend Hebben Het Gaat OM Maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan Niet Gespreid) -... de deelname aan time-out projecten (code O). This afwezigheden Komen in het basisonderwijs Zelden for, Maar in die Situaties waarin for an leerling Een timeoutproject Aangewezen wordt, is Het in Het Belang van de leerling Aangewezen OM DIT als Een gewettigde Afwezigheid te beschouwen . Voor sommige Leerlingen is er Geen andere solution dan kip Tijdelijke Te Laten begeleiden deur Een externe gespecialiseerde instantie. - Afwezigheden Wegens Topsport for the sporten tennis, Zwemmen en gymnastiek. This Kan slechts Toegestaan Worden for Maximaal 6 lestijden per week, MITS Het Vooraf indienen van Een dossier met de Volgende Elementen: a. Een Gemotiveerde aanvraag van de Ouders; b. Een Verklaring van Een bij de Vlaamse Sportfederatie Aangesloten Sportfederatie; c. Een medisch attest van Een Sportarts Verbonden aan Een Erkend Keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; d. Een Akkoord van de directie. This Categorieën van afwezigheden Zijn Geen automatisme, geen recht DAT Ouders Kunnen opeisen. Enkel de directeur Kan autonoom beslissen OM this afwezigheden toe te Staan. De directeur mag Onder Geen beding Toestemming Geven OM vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt DAT een Kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lesuren De directeur Kan de Afwezigheid van Een leerling toestaan for the revalidatie tijdens de schooluren for specific Situaties nl this gedurende 150 Minuten per week, verplaatsing Inbegrepen, for Volgende Situaties: 1 ° -Na Ziekte van het ongeval De 150 Minuten Kunnen Uitzonderlijk overschreden Worden MITS Een Gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de Ouders. 2 ° -Bij Een stoornis sterven vastgelegd is in Een Officiële diagnosticeren De 150 Minuten Kunnen in bepaalde Situaties overschreden Worden. Voor this afwezigheden Wordt rossen Een dossier Samengesteld met oa Een Verklaring van de Ouders, Een Advies Van het CLB, Een Samenwerkingsovereenkomst, de Toestemming van de directeur. De Verzekering van de Leerlingen sterven tijdens de lestijden revalidatie Krijgen Buiten de school, Wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen Gedekt deur de revalidatieverstrekker. 

 Afwezigheden ingevolge Preventieve schorsing en Tijdelijke en Definitieve uitsluiting Het algemeen principe is DAT de scholen bij Preventieve schorsing en Tijdelijke van Definitieve uitsluiting opvang voorziet. Enkel als de scholen aan de Ouders Schriftelijk motiveert Waarom dit Niet haalbaar is, Moët de scholen Niet voor opvang Zorgen. Een Afwezigheid ingevolge Een Preventieve schorsing, Een Tijdelijke van Een Definitieve uitsluiting en waarbij de scholen gemotiveerd Heeft DAT opvang Niet haalbaar is, is a gewettigde Afwezigheid.  

 

4. Afwezigheden van trekkende Bevolking, in Zeer uitzonderlijke omstandigheden De Volgende Regels Zijn Van Toepassing op Kinderen van binnenschippers, Kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze Zijn Niet van toepassing op Kinderen sterven behoren tot de trekkende Bevolking Maar sterven ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in Een woonwagenpark). Die Kinderen moeten Elke dag op school aanwezig Zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende Bevolking sterven their soort inschrijven In een school, moeten er - net als alle andere Ouders - op toezien DAT Hun soort Elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden Kunnen Zich Situaties voordoen waarbij Het onvermijdelijk is DAT het Kind TIJDELIJK ontmoet de Ouders meereist. This Situaties moeten op voorhand goed met de scholen besproken Worden. De Ouders maken Samen met de scholen duidelijke Afspraken via Hoe het kind in die periode met behulp van de scholen verder de onderwijstaken Zal vervullen (de scholen Zorgt for an vorm van onderwijs op Afstand) en dan hoe de Ouders met de school in contact Zullen Blijven . This Afspraken moeten In een overeenkomst Tussen de Ouders en de scholen neergeschreven Worden. Enkel als de Ouders their engagementen naleven is het Kind gewettigd afwezig. 

 

Problematische afwezigheden. Alle afwezigheden sterven Niet opgesomd en gewettigd Kunnen Worden including hierboven Beschreven, are te beschouwen als problematische afwezigheden. De scholen Zal de Ouders Onmiddellijk contacteren bij Elke problematische Afwezigheid en this Afwezigheid melden Aan het CLB. School en CLB Zullen in communicatie met de Betrokken Ouders Een begeleidingsplan Opstellen for the Betrokken Ouders en their Kinderen. Van zodra het Kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is Stelt de scholen Samen Utrecht met het CLB Een begeleidingsdossier op DAT ter inzage is for the verificateurs.  

2.9.5. Onderwijs aan huis. Leerlingen Vanaf 5 jaar (DWZ Leerlingen sterven 5 jaar of ouder geworden are for januari Van het Lopende schooljaar) Hebben recht op TIJDELIJK onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs: 4 lestijden per week) Indien Volgende Voorwaarden gelijktijdig are Vervuld: 1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig Wegens Ziekte van het ongeval. 2. Voor chronisch zieke Kinderen (bij Ziekte sterven minstens 6 maanden voort te zetten van repetitieve Behandeling vraagt) vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. This Kinderen Hebben recht op 4 uur TIJDELIJK onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen Afwezigheid (moeten Niet In een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het Kind daarop Opnieuw 9 halve schooldagen Afwezigheid has opgebouwd, has Het Opnieuw recht op 4 uur TIJDELIJK onderwijs aan huis. 3. De Ouders Hebben Een Schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de school. De aanvraag wordt vergezeld van Een medisch attest waaruit blijkt DAT het Kind de scholen Niet van Minder dan halftijds Kan bezoeken En dat het toch onderwijs mag volgen. Voor chronisch zieke Kinderen Moet bij de Eerste aanvraag tijdens Het Betrokken scooljaar Een medisch attest Worden gevoegd, uitgereikt deur Een geneesheer-specialist, DAT Het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt DAT het Kind onderwijs mag Krijgen. Bij Een nieuwe Afwezigheid ten gevolge this Chronische Ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is Geen nieuw medisch attest Vereist. Er dient wel Een nieuwe aanvraag for TIJDELIJK onderwijs aan huis ingediend te Worden. 4. De meetafstand Tussen de scholen en de Verblijfplaats van de leerling bedraagt tien Hoogste 10 km. 5. De scholen Kan in overleg met de Ouders Contact opnemen met de vzw Bednet. 

 2.9.6.Schoolverandering

 1. Ouders oordelen Zelf van Het Verantwoord is DAT Hun soort in de loop Van het schooljaar van de school Verandert. 2. Elke schoolverandering Tussen de Eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni Moet Schriftelijk medegedeeld Worden deur de directie van De Nieuwe schoolgebouw aan de directie van de Oorspronkelijke school. 3. This mededeling gebeurt ofwel per aangetekend Schrijven ofwel Tegen ontvangstbewijs. 4. De nieuwe Inschrijving is rechtsgeldig De eerste schooldag na this mededeling. 5. In Geval van betwisting op de rechtsgeldigheid van de Inschrijving geldt de datum van de poststempel Van het aangetekende writing van de datum Van het ontvangstbewijs als datum van mededeling. De nieuwe Inschrijving is dan rechtsgeldig De eerste schooldag na this datum van poststempel van afgiftebewijs. 6. Een schoolverandering Van het gewoon Naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts MOGELIJK als de leerling meer dan Een inschrijvingsverslag has waaruit blijkt soort Welk for Het buitengewoon onderwijs for zoom is Aangewezen. Zodra de Ouders meer dan Zo 'n Verslag beschikken (overhandigd deur de scholen én Het CLB) Kan de leerling van de school Veranderen. De nieuwe schoolgebouw licht de Oorspronkelijke school in tevreden Volgens de procedure hierboven Beschreven. Bij Een schoolverandering Van het buitengewoon Naar het gewoon basisonderwijs Ligt de Verantwoordelijkheid Volledig bij de Ouders. ZIJ oordelen van Het Verantwoord is van Hun kind van de school Verandert. De nieuwe schoolgebouw licht de Oorspronkelijke school in including hierboven Beschreven. 

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij Een schoolverandering Worden leerlingengegevens overgedragen aan de Nieuwe scholen Onder de Volgende Voorwaarden: De Gegevens Hebben Enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de Overdracht gebeurt Enkel in Het Belang van de Persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking Heeft. Ouders Kunnen -op verzoek- this Gegevens inzien. Ouders sterven Niet Wensen DAT this Gegevens doorgegeven Worden Kunnen Zich Tegen de Overdracht verzetten, for Zover de Regelgeving de Overdracht Niet Verplicht Stelt. Ze Brengen de directie Binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan Schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens sterven betrekking Hebben op schending van leefregels deur je soort are Nooit Tussen Scholen overdraagbaar. De school decretaal Verplicht Een kopie van Een gemotiveerd Verslag van Een Verslag DAT Toegang Advocate Tot het buitengewoon onderwijs aan de Nieuwe scholen deur te Geven. 

 2.9.7. Voor- en Naschoolse Opvang. 'S Morgens is er opvang van 8.30 uur tot 8.50 uur de deur de leerkrachten. 'S Avonds is er Geen opvang meer voorzien deur de leerkrachten. Buiten this Perioden Kan de scholen Geen Verantwoordelijkheid Dragen for activiteiten sterven ZE Niet Zelf inricht. De scholen werkt Samen met de gemeentelijke buitenschoolse opvang "De Buiteling" for opvang for en na de schooluren. (Zie Hoger)  

 2.9.8. Middagverblijf / middagpauze De Leerlingen sterven 's middags Blijven eten, gebruiken Het middagmaal in de eetzaal, where ZIJ Een Vaste Plaats Aangewezen Krijgen. Kinderen sterven boterhammen meebrengen maken gebruik van Een brooddoos sterven op de afgesproken Plaats gedeponeerd Wordt. De Drankjes op school Worden Aangeboden in recycleerbare glazen flesjes. We Kunnen u This kwaliteitsdrankjes dan also warm aanbevelen. Om our afvalberg te verkleinen Nemen alle Leerlingen sterven 's middags op school eten bij Voorkeur Een drankje in de Refter van Nemen Een drinkbus (met naam Erop) gevuld met water mee. Het lunchpakket dient In een genaamtekende brooddoos verpakt te Worden. Water staat also gratis ter beschikking aan de Verschillende drankfonteinen. De Leerlingen moeten Zich aan de afgesproken Regels Houden. Kinderen sterven 's middags thuis eten, Mogen ten vroegste Een kwartier for Het beginnen van de namiddaglessen terug op school Zijn.  

 2.9.9 afhaling Binnen de Lessen. Indien de Leerlingen for Het normale uur de scholen moeten Verlaten, Kan this Enkel voldaan Een Toelating van de directie sterven op Schriftelijke Vraag van de Ouders Wordt gegeven. Die Leerlingen Worden afgehaald deur Een bevoegd Persoon in de klas. 

 

2.10.Veiligheid en gezondheid op school. 

 

2.10.1. Ziek op school? ° Bij Het begint Van het schooljaar Wordt aan de Ouders Een Medische fiche Aangeboden Waarop Persoonlijke Gegevens van het Kind, info via de huisdokter en Algemene gezondheidsweetjes Kunnen ingevuld Worden. This Gegevens Worden Strikt Persoonlijk Behandeld, Maar Kunnen Van groot Belang are wanneer Uw soort Een ongeval has percelen Ziek Wordt. Gelieve de Juiste contactnummers Duidelijk mee te Delen. ° Op de school is a EHBO - pakketvoorhanden. ° Wanneer Een leerling ziek Wordt op school, dan Wordt de scholen Een Verbod opgelegd OM Op Eigen Initiatief Medicatie teen te Dienen. De scholen Zal evenwel de Ouders van Een Ander opgegeven contactpersoon verwittigen met de Vraag OM de leerling op te halen. Wanneer DAT Niet MOGELIJK is Zal de scholen Een arts OM hulp verzoeken. In uitzonderlijke Gevallen Kan Een ouder aan de scholen vragen OM Medicatie toe te Dienen aan their soort. This Vraag Moet bevestigd Worden deur Een Schriftelijk getuigen DAT de Juiste Dosering en toedieningswijze Bevat (Medische fiche) ° Het is also Gewenst zieke Kinderen Niet naar de school te Sturen en DIT OM verdere besmetting Tegen Te Houden. ° Luizencontrole De scholen Stelt alles in het Werk OM vervelende luizenplagen te Vermijden. Daartoe controleren Wij regelmatig alle Kinderen op luizen. Ouders sterven Zelf luizen of neten bij Hun kind aantreffen, verzoeken Wij de scholen Daar Onmiddellijk van op de hoogte te Brengen. 

 

2.10.2. Rookverbod Er geldt Een algemeen Rookverbod for van Iedereen in alle gesloten Ruimten op school. In Openbare PLAATSEN geldt Verbod this op weekdagen Tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur' s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten Is Het Elke dag Verboden te roken Tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur' s avonds. Bij zijn overtredingen of this Rookverbod Kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen Worden 

2.10.3.Waardevolle voorwerpen Waardevolle voorwerpen Laat de mensen thuis. Geld Niet in de jas van de boekentas achterlaten. De scholen Kan niet responsible for gesteld Worden diefstallen. ° Gevaarlijk speelgoed Brengen we niet mee .Radio's, zakmesjes, GSM, Duur Speelgoed ... Brengen we also niet mee naar school. Ze Zullen Worden afgenomen.  

2.10.4. Evacuatieplan De scholen has Een evacuatieplan Goedgekeurd en gecontroleerd deur Een veiligheidscoördinator en de arbeidsgeneesheer. Per schooljaar Zijn er evacuatieoefeningen voorzien. 

3. ANDERE Afspraken 

3.1 Belteken Bij Het Eerste belteken Gaan de Leerlingen Onmiddellijk in de rij Staan. Mannen Loopt Niet meer naar de toiletten. Bij Het tweede belteken onderhoudt van Iedereen Het stilzwijgen. De leerkrachten begeleiden their Leerlingen Naar het klaslokaal.

3,2. getuigschriften basisonderwijs 

 Het Schoolbestuur Stelt Tegen 20 juni Een lijst op van de Leerlingen sterven op 30 juni Het lager onderwijs Zullen Voltooien. De klassenraad Beslist Welke Regelmatige Leerlingen Het getuigschrift behalen en Welke niet. Een Regelmatige leerling is niet tevreden Volgens Het Decreet Basisonderwijs Een leerling sterven slechts in Een School Ingeschreven is. In het basisonderwijs, van ALS leerplichtige in Het kleuteronderwijs, Moet de leerling daarenboven aanwezig are, behoudens gewettigde Afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten sterven for zoom van Zijn leergroep Worden Georganiseerd. 3.2.1.De klassenraad oordeelt autonoom van Een Regelmatige leerling in Voldoende mate, sterven doelen Uit het leerplan sterven Het bereiken van de eindtermen beogen, Heeft bereikt OM Een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De klassenraad Gaat na van de leerplandoelen sterven Het bereiken van de eindtermen beogen Voldoende in Aantal en beheersingsniveau Zijn behaald ontmoette Het Oog Op het vervolgonderwijs in de A-stroom Van het secundair onderwijs. 3.2.2. De beslissing van de klassenraad is rossen Het Resultaat van Een weloverwogen evaluation of in Het Belang van de leerling. De klassenraad Houdt Onder andere Rekening voldaan onderstaande criteria: -de schoolrapporten Van het Lopende en voorafgaande schooljaar; -de evaluation Het Lopende en voorafgaande schooljaar; -de Gegevens Uit het LVS; -het Verslag van de leerkracht sterven tijdens Het Laatste schooljaar Het Hoogste toevoegen aantal lestijden has gegeven aan de leerling 3.2.3. De Voorzitter en alle Leden van de klassenraad ondertekenen Het Schriftelijk Verslag. 3.2.4. Wanneer Een leerling overlijdt in Het schooljaar waarin HIJ normaliter Het getuigschrift basisonderwijs Zou ontvangen Hebben, dan Kan de klassenraad alsnog beslissen OM Het getuigschrift basisonderwijs postuum aan this leerling toe te Kennen. 3.2.5. Iedere leerling sterven bij Het Voltooien Van het lager onderwijs Geen getuigschrift basisonderwijs Krijgt, Heeft recht op Een attest afgeleverd deur de directie met de Vermelding Van het toevoegen aantal en de Soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. In this attest Advocate de klassenraad de motivatie Waarom Geen getuigschrift Wordt toegekend. 3.2.6. Procedure Tot het uitreiken van Het getuigschrift: De scholen Zal gedurende de Hele Schoolloopbaan van uw Met vriendelijke Communiceren via Zijn leervorderingen. Ouders Kunnen inzage in en Toelichting bij de evaluatiegegevens Krijgen. Een leerling van Het getuigschrift Krijgt, Hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad Gaat na of de bereikte leerplandoelen Voldoende in Aantal en beheersingsniveau Zijn OM Het vervolgonderwijs in de A-stroom Van het secundair onderwijs Succesvol aan te vatten. Daarbij Zal de Groei sterven de leerling doorheen de Schoolloopbaan maakte en de zelfsturing sterven HIJ toont Zeker een rol spelen. Na 20 juni Beslist de klassenraad van Uw soort al dan Niet Het getuigschrift basisonderwijs Kan Krijgen. De beslissing Wordt uiterlijk op 30 juni aan de Ouders meegedeeld. De Voorzitter en de Leden van de klassenraad ondertekenen Het Schriftelijk Verslag. 

 3.2.7. Beroepsprocedure Let op: Wanneer we in this punter Spreken via 'dagen', bedoelen we telkens alle dagen (Zaterdagen, Zondagen, Wettelijke en reglementaire feestdagen Niet meegerekend). Wanneer Spreken we dan de directeur, Hebben we Het dan de directeur van Zijn afgevaardigde.

1. Ouders sterven Een beroepsprocedure Wensen op te Starten, vragen Binnen Drie dagen na ontvangst van de beslissing tot Het Niet uitreiken Van het getuigschrift basisonderwijs, Een overleg aan bij de directeur. 2. This Verplicht overleg met de directeur Vindt Plaats tien laatste de Zesde dag na de dag Waarop de Rapporten Werden uitgedeeld. Of this overleg Wordt Een Verslag Gemaakt. 3. Na Het overleg Beslist de directeur OM de klassenraad al dan Niet Opnieuw Te Laten samenkomen OM Het Niet toekennen Van het getuigschrift basisonderwijs te Bevestigen van te WIJZIGEN. 4. De directeur van de klassenraad Brengen de Ouders met Een aangetekende kort op de hoogte van de beslissing. 5. Binnen Drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur van van de klassenraad Kunnen Ouders via aangetekende Een korte Schriftelijk beroep indienen bij de Voorzitter van Het Schoolbestuur p / a VZW Crombeenscholen Herzele-Burst, Kerkstraat 12 te 9550 Herzele. 

Het verzoekschrift Moet aan de Volgende Voorwaarden Voldoen: • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. • Het verzoekschrift Bevat Het Voorwerp van beroep voldaan feitelijke omschrijving en motivering Waarom Het Niet uitreiken Van het getuigschrift basisonderwijs betwist Wordt. 

 Wanneer Het Schoolbestuur Een beroep ontvangt, Zal Het Een Beroepscommissie samenstellen. In de Beroepscommissie, sterven Het beroep behandelt, Zitten zowel Mensen sterven aan de scholen van Het Schoolbestuur Verbonden are als Mensen sterven DAT Niet Zijn. Het Gaat OM Een Onafhankelijke commissie sterven de Klacht van de Ouders Grondig Zal onderzoeken. De Ouders Worden Binnen tien dagen nadat Het Schoolbestuur Het beroep Heeft ontvangen, Uitgenodigd for an Gesprek. Ouders Kunnen Zich Laten bijstaan deur Een vertrouwenspersoon. In de brief met de Uitnodiging Zal Staan wie de Leden van de Beroepscommissie Zijn.  

 De schoolvakanties schorten van de Termijn van tien dagen op. De Beroepscommissie streeft in Zijn Zitting Naar een consensus. De Beroepscommissie Zal de betwiste beslissing ofwel Bevestigen ofwel Het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel Het beroep gemotiveerd afwijzen Wegens Het Niet naleven van de vormvereisten. 

 Het Resultaat Van het beroep Wordt uiterlijk op 15 september Schriftelijk aan de Ouders ter Kennis gebracht. 

 3.3 Zittenblijven en Vormen van leerlingengroepen. 

De klassenraad Beslist, in overleg en in Samenwerking en Utrecht met het CLB DAT our de school begeleidt, van Een leerling Kan overgaan Naar een Volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad sterven Beslist in Welke leerlingengroep Een leerling, sterven in de loop van are Schoolloopbaan van de school Verandert, terechtkomt. Wil de scholen DAT je soort Een jaar overdoet, dan is this omdat' ZE Ervan overtuigd is DAT DIT for je soort De Beste solution is. De genomen beslissing Wordt ten Aanzien van de Ouders Schriftelijk gemotiveerd en Mondeling Toegelicht. De scholen Advocate also aan Welke Bijzondere aandachtspunten er in Het daaropvolgende schooljaar for je soort are. De scholen NEEMT this beslissing DUS in Het Belang van je kind. Leerlingengroepen Kunnen bij Het beginnen van Ieder schooljaar heringedeeld Worden op basis van Onvoorziene Gewijzigde instroom (bv. In de kleuterschool na Een instapdatum) .De directie NEEMT daartoe de Definitieve beslissing en Zal de Betrokken Ouders hiervan op de hoogte Brengen. 

 3.4 Samenstelling van de leerlingenraaad 

 Op basis van Het participatiedecreet van 2 april 2004 Kan in each lagere school Een leerlingenraad opgericht Worden. De Wijze Waarop this raad Wordt Samengesteld Moet via this reglement aan de Ouders meegedeeld Worden. Op "Sint-Katrien" Wordt bij Het beginnen van Ieder schooljaar Een Verkiezing Georganiseerd. Vanaf Het 1 ° leerjaar Worden er per klas (door de Leerlingen Zelf) Twee klasafgevaardigden Gekozen sterven Automatisch zetelen in de leerlingenraad van de school. Het vijfde leerjaar staat n for the organisatie. Twee afgevaardigden Brengen bij de directie Verslag uit van de Vergadering. 

 3,5 Reclame- en sponsorbeleid. 

 Wij Willen De kinderen Kritisch leren Omgaan met reclame en sponsoring. Het Spreekt for Zich DAT de scholen hierbij Een voorbeeldfunctie speelt. Onderstaande principes Worden in acht genomen: Reclame en sponsoring Kunnen Alleen als ZE tien Goede Komen aan de Kinderen. Sponsoren en reclame Mogen Nooit schade berokkenen aan de Geestelijke en / of Lichamelijke gesteldheid van de Kinderen. Er Wordt dan gewaakt DAT Ouders noch Kinderen Aanstoot Kunnen Nemen aan bepaalde Vormen van sponsoring en reclame. Reclame en sponsoring Mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de scholen Niet to gedrang Brengen. Reclame en sponsoring Worden Nooit toegelaten als ZE onverenigbaar are Utrecht met het opvoedingsproject en met de pedagogische en Onderwijskundige genomen en Doelstellingen our school. Indien er reclame en sponsoring Toegestaan Wordt, Kan er Nooit Een tegenprestatie gevraagd Worden. Als Ouders Het Niet Eens are voldaan Beslissingen van de scholen via sponsoring, Kunnen ZIJ daarover Een Klacht indienen bij: De commissie Zorgvuldig Bestuur Departement Onderwijs Secretariaat - generaal tav Willy Van Belleghem Kamer 5B 12 Koning Albert II - laan 15 1210 Brussel 

 3.6.Vrijwilligers Binnen Onze scholen

De scholen Maakt bij de organisatie van Verschillende activiteiten gebruik van Vrijwilligers including leesouders, begeleiders bij uitstappen, hulp bij schoolactiviteiten. Op 1 augustus 2006 trad de Wet betreffende de Rechten van Vrijwilligers van 3 juli 2005 in werking. This nat Verplicht organizations OM een 'organisatienota' for te Leggen aan Haar Vrijwilligers. Deur this organisatienota op te Nemen in this schoolreglement DAT Elke ouder ontvangt en for Akkoord ondertekent, komen we tegemoet aan this Wettelijke verplichting. Organisatie en juridisch Statuut immers Schoolbestuur: VZW Vrije Basisschool Sint-Katrien Sociale Doelstelling: Basisonderwijs Verstrekken Verantwoordelijke (n) gemandateerde (n) for Ondertekening en / of informatie over "de Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger": Dubois Fabienne Verantwoordelijke van de organisatie, sterven Moet verwittigd Worden in Geval van Een ongeval: Directie- Dubois Fabienne Verplichte Verzekering: Waarborgen: Burgerlijke Aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele Aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger Maatschappij Raamcontract bisdom burgerlijke aansprakelijkhied Onderwijsinstellingen 

 IRO Bisdomplein 1 9000 Gent Vrije verzekeringen: Waarborgen Lichamelijke schade sterven geleden is deur Vrijwilligers bij Ongevallen tijdens de Uitvoering Van het Vrijwilligerswerk op weg van en naar de Activiteit. Maatschappij Raamcontract bisdom Aansprakelijkheid scholen en Lichamelijke Ongevallen IRO Bisdomplein 1 9000 Gent 

 Vergoedingen De scholen betaalt Geen Enkele Vergoeding in speciën noch in natura, for Vrijwilligerswerk behalve de reële onkosten sterven Een vrijwilliger Zou moeten maken for the deelname aan de Georganiseerde Activiteit. 

 Aansprakelijkheid De organisatie is responsible for the schade sterven de vrijwilliger aan Derden veroorzaakt bij Het verrichten van Vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij Het verrichten van Vrijwilligerswerk de organisatie van Derden schade berokkent, is HIJ Enkel aansprakelijk for zijn bedrog en Zijn Zware schuld. Voor Lichte schuld is HIJ Enkel aansprakelijk als sterven zoom Eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

 Geheimhoudingsplicht tevreden Volgens artikel 458 Van het Strafwetboek: Geneesheren, heelkundigen, officieren van Gezondheid, Apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen sterven uit hoofde van their staat van beroep Kennis Dragen van geheimen sterven their are toevertrouwd en this bekendmaken Buiten Het Geval DAT ZIJ geroepen Worden OM in rechte (van for an parlementaire onderzoekscommissie) Getuigenis af te Leggen en buiten Het Geval DAT de natte kip Verplicht sterven geheimen bekend van te maken, Worden gestraft met Een gevangenisstraf van acht dagen tot Zes maanden en ontmoet Een geldboete. "de Vermelding" alle andere personen "in de opsomming Kan DUS OOK op Een vrijwilliger Slaan in Gevallen Waar Een vorm van Geheimhouding Verplicht is (vb. Medische Gegevens Leerlingen, Omgaan met Gehandicapten, ...) op Vrijwilligers sterven Actief are binnen Scholen is this bepaling in beginsel Niet van toepassing. 

 Wederzijdse Rechten en plichten De vrijwilliger has recht op informatie via Zijn activiteiten, de afbakening Van het werkveld en de werktijden, Een Contactpunt bij Conflicten en dan de nodige Uitrusting. De organisatie Heeft recht op Een correcte deontologische Houding van de vrijwilliger ontmoette betrekking tot Het naleven van de onderlinge Afspraken en Het respecteren van de afbakening van werkveld en werktijden. 

 Kennisname en Akkoord De Ondertekening Van het Formulier "Kennisname en Akkoord schoolreglement en pedagogisch project" geldt als Bewijs van Akkoord for the Ouders Vrijwilligers. Aan de Vrijwilligers sterven Geen Kinderen Hebben op school, Zal de tekst bij their Eerste vrijwilligerstaak ter Ondertekening Worden voorgelegd. This Ondertekening geldt dan zolang er Geen wijzigingen aan de Wetgeving ter Zake gebeurt.

 4. HET LEVEN OP SCHOOL 

 4.1 Huiswerk. Huiswerken en lessen Worden Dagelijks Genoteerd in Het schoolagenda. In het 1ste t / m 4de leerjaar Wordt Het schoolagenda Dagelijks gecontroleerd en Getekend deur de Ouders. Voor 5de en 6de leerjaar Wekelijks. Afspraken betreffende Soort en Hoeveelheid huistaken Worden meegedeeld bij Het begint Van het schooljaar. Huiswerk is for ons, de leerkrachten of this school, Belangrijk. We Zien Huiswerk in de Eerste Plaats als Een extra inoefenen van de geziene leerstof. Deur Hun Huiswerk te maken leren Onze Kinderen also zelfstandig te werken. Op sterven Manier bereiden we hen al Stapje per Stapje for op werken in Het secundair onderwijs. Om our Doelstellingen bij Huiswerk te Realiseren, rekenen we op u, de Ouders. Ontmoette Uw hulp en Dagelijkse interesse for Het Huiswerk van uw Met vriendelijke Blijven we our Kinderen motiveren en Helpen we hen in Het rossen zelfstandiger Worden. 

 Wat verwachten ouderkrant we van jullie als ouder WEL: - In de Eerste Plaats Is Het Belangrijk DAT u Goede omstandigheden aan Uw kind aanbiedt. Een rustige werksfeer, wat Plaats, Warmte, licht, ... - Toon interesse in Het Huiswerk van Uw kind, moedig Uw kind aan OM aan de huistaak te Beginnen. - Controleer van Het Huiswerk is Gemaakt. - Elk soort Heeft Graag Een luisterend oor als Het hardop leest. - Uiteindelijk is Het also Belangrijk te onderstrepen DAT het Kind Het Huiswerk zelfstandig Moet maken. We proberen rossen een Opdracht te Geven sterven Het kind aankan, Maar foutjes maken mag. De foutjes Tonen aan de juf of de meester Welke Problemen het Kind ingelogd has ontmoette de geziene leerstof. 

 Niet: - We verwachten ouderkrant Niet DAT u extra explanation Hoeft te Geven wanneer Uw soort IETS Niet begrijpt. Moedig uw Met vriendelijke aan OM raad te vragen aan de juf of meester. - De juf verbetert de huistaak Zelf van Samen met de Leerlingen (via evaluatiegesprek). - Geef Uw kind Geen extra oefeningen als Het IETS Niet begrijpt. Er Zijn Grenzen aan Huiswerk en een Kind has also ingelogd behoefte aan spel en Vrije tijd. Mochten er toch nog vragen are, aarzel dan Niet om contact op te Nemen met de leerkracht van Uw kind. 

 4.2 Kledij Van our Leerlingen verwachten ouderkrant Wij: - Dat ZE netjes en Aangepast Gekleed Zijn. Een regenjas bij Slechte weersvoorspellingen en Geen strandkledij tijdens warme periodes. - Dat Kledij including jassen, sjaal, muts, ... genaamtekend Zijn. - Dat ZIJ Een zakdoek (bij Voorkeur papieren zakdoekjes) bij Hebben. - Dat ZIJ degelijk en Aangepast schoeisel Dragen (Geen teenslippers). Kledij, schoeisel en haartooi Zijn Eenvoudig, Stijlvol en hygiënisch .We Nemen meetafstand van modegrillen van ideologische bewegingen sterven Zich manifesteren deur speciale haartooi, kledij of andere symbolen. Het Dragen van dure sieraden, kettinkjes van ringen is af te raden. De scholen Kan niet aansprakelijk gesteld Worden for Het Verlies, beschadigen of verdwijnen Ervan. Tijdens de Zwem- en turnlessen Is Het Dragen van ringen, kettingen en uurwerken omwille van de Veiligheid verboden. Hoofddeksels Zijn tijdens de binnenklasactiviteiten en in de Refter Niet toegelaten. 

 4.3 Omgangsvormen   

4.3.1. Houding en gedrag - in en buiten de school. Overal is Het Net Gemaakt voor jou: Geverfd, gepoetst enz. Draag er Zorg voor. Elk werk Moet gerespecteerd Worden, also de schoonmaak has mensenarbeid gevraagd en geld gekost. De Leerlingen Zijn Gezamenlijk responsible for orde en netheid in their klaslokaal, in de gangen en op de speelplaats. Papier en afval werpt mannen in de papiermand van in de vuilbak sterven Voldoende mate Zijn aangebracht op alle PLAATSEN. Bordvegers Worden Niet uitgeklopt Tegen ramen van Muren. In en buiten de scholen gedraagt men zich hier Een beleefde en voorname Wijze. Mannen Heeft respect for eland levend wezen en for andermans eigendom. De kinderen Gedragen Zich rossen en overal beleefd, Vriendelijk en correct Tegenover Elkaar, de directie, de leerkrachten, Het dienstpersoneel en de bezoekers van de school. Brutale en / of onbeleefde taal Worden Niet toegelaten. Vrijpostig van uitdagend gedrag Wordt in Onze scholen Niet aanvaard. Gebrek aan eerbied Tegenover de medemens Zal opgevolgd Worden deur de directie, de leerkracht en in Het Bijzonder deur de titularis. We Hebben de pest aan pesten. Wie pest Heeft Geen respect for Zijn medeleerlingen. Daartegen Zullen Wij streng Optreden. 

4.3.2. fietsers

De fietsers Houden Rekening met de verkeersvoorschriften. Als Een leerling (e) per fiets naar de school Komt van naar huis Rijdt, Maakt HIJ of ZIJ gebruik Van het zebrapad om, met de fiets aan de hand over te Steken. Het is meteen Duidelijk DAT de fiets Nooit Buiten de scholen Blijft Staan En dat er op de speelplaats noch op de toegangsweg tot de speelplaats gefietst Wordt. Fietsers Krijgen, de Eerste maal DAT ZE op Regelmatige basis komen, Een Fietshelm en / of vlagje. ZIJ Dragen DUS rossen their veiligheidshelm. Elke fiets dient Geplaatst in de fietsenstalling. ° Op de speelplaats mag Niet gefietst Worden. Afstappen DOEN we bij Het binnenkomen Van het schoolhek! 

 4,4. Schoolmateriaal De Leerlingen PLAATSEN Hun boekentas (Geen rugzak van sportzakken, wel degelijke Een boekentas) op de voorziene Plaats. Alle Materialen noodzakelijk for Het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen Worden deur de scholen gratis ter beschikking gesteld aan iedere leerling. Zorg Dragen for this Materiaal Zal Nodig Zijn, schoolbehoeften are Immers Enorm Duur ... Alle Materiaal DAT DE Leerlingen op school Krijgen, Blijft also op school en Enkel de Handboeken en werkschriften Nodig for the huistaak van Lessen Mogen meegenomen Worden, in Geen Geval Dragen ZIJ for the Aanvang van de lessen their boekentas naar de klas en Zetten ZE evenmin in de trapzaal van in de bende. Mannen Heeft eerbied en respect for the bezittingen van Anderen. Elke schade aan schoolgebouwen, meubilair en eigendom van andere Leerlingen dient te Worden vergoed deur de Ouders. Speelgoed Wordt Enkel meegebracht Op Verzoek van de leerkrachten. (Zie ook 2.9.3.waardevolle voorwerpen) Het Bezit en gebruik van privé gsmtoestellen en andere multimedia-Apparatuur is op school Niet toegelaten  

 4.5.Ongevallen en schoolverzekering.                            

De schoolverzekering Dekt: * de Lichamelijke schade aan Een leerling overkomen tijdens de schooluren, tijdens Een deur van de de school Georganiseerde Activiteit (. Bv Schoolreis) en op de weg van en naar de scholen * de stoffelijke schade aan Een leerling overkomen deur Een Materiële fout van de scholen (bv. Blijven Hangen ontmoette Een kleed aan Een uitstekende nagel in een bank). 

 De schoolverzekering Dekt Niet:. * De stoffelijke schade deur Een leerling veroorzaakt aan Een andere leerling (. Bv scheuren van Een vest tijdens Een spelfase) * de stoffelijke schade veroorzaakt aan Derden bij Een ongeval van en naar de scholen (bv beschadigen van Een Voertuig Een bij ongeval). 

 Ongevallen moeten Onmiddellijk Aan het schoolsecretariaat Worden gemeld. Het schoolsecretariaat Bezorgt alle nodige Documenten aan de Ouders, sterven ZE dan tijdig terugbezorgen Aan het schoolsecretariaat.   

 De schoolverzekering is a Aanvullende Verzekering. De Ouders moeten eerst alle onkostennota's Zelf betalen en ingeven bij their Mutualiteit. Wat de Mutualiteit Niet terugbetaalt, Wordt Gedragen deur de Verzekering. 

 Onder "de weg van en naar de school" Wordt bedoeld: de Dagelijkse weg sterft het Kind Volgt (Hoeft DUS Niet de kortste weg te are) en sterven Het Binnen Een bepaalde tijdspanne aflegt (wie DUS na de scholen Blijft slenteren op straat of aan Een winkel en pas OM 17.00 uur thuiskomt where HIJ Dat kan OM 16.30 uur, riskeert DAT bij Een ongeval OM 16.55 uur de Verzekering Niet meer tussenkomt omdat' de normale tijdspanne overschreden is). 

 Als bij Een ongeval op school de tussenkomst van Een dokter wenselijk is, vragen Wij de Dichtbij zijnde beschikbare huisarts.  

 4,6. Spelen op de speelplaats

De Leerlingen maken van de speeltijden Een Gezonde Ontspanning. Het is verboden ballen Van het dak te halen zonder toezicht van de leerkracht. Balsporten Zijn Enkel Toegestaan ontmoet zachte ballen. De kinderen voetballen op de daarvoor afgesproken Plaats. ZIJ tillen also Geen andere Kinderen op. Het speelgoed van de speelplaatskoffers Wordt rossen netjes terug in de bak gelegd van op de afgesproken Plaats gelegd. De kinderen denken aan also Een gezond milieu DUS: - Papier in de papierbak. - Fruitschillen in de groene bak. - Batterijen in de blauwe ton. - De rust in de gele zak. 

 De gezondste dorstlesser is Nog steeds gewoon water. This is rossen voorhanden aan de drankfonteintjes (aanwezig in Elke klas en in de sanitaire Ruimte). Kinderen Mogen daarvan Zoveel MOGELIJK, op Een nette Manier met respect for Het Materiaal, gebruik maken. De Leerlingen Mogen Ook een drinkbus gevuld met water meebrengen. 

 4,7. Zorgbeleid - Revalidatie - Zittenblijven - multidisciplinair Overleg - Klassenraden - Leerlingvolgsysteem De Ouders Hebben Het recht op inzage en Het recht op Toelichting bij Gegevens sterven op their Kinderen betrekking Hebben, bijvoorbeeld evaluatiegegevens sterven Worden Verzameld deur van de school. Ouders Dienen Hun Schriftelijke Toestemming te Geven OM their soort te Laten Bijwerken in de aanpassingsklas. This bijwerking gebeurt Onder toezicht van Het multidisciplinair team (MDO). De Leerlingen Worden Op Verzoek van de klasleerkracht to the taakklas GESTUURD wanneer de Noodzaak DIT Vereist. De scholen engageert Zich om in Gesprek te Gaan via Zorgen en vragen tav de evolutie van je kind. Wij verwachten ouderkrant van de Ouders DAT ZIJ Zich also Samen met de scholen engageren OM NAUW Samen te werken rond de opvoeding van je kind. Iedere ouder dient Positief te Staan tov Initiatieven en maatregelen sterven genomen Worden OM taalachterstand weg te werken.

4.7.1.De Aandacht voor Het Individuele soort, de zorgbegeleidende Initiatieven op klas-, schoolniveau Worden Gedragen en gecoördineerd deur de zorgbegeleiders. Zorgbreed werken is Niet Alleen Het Individuele soort Bijwerken, Maar is also Preventief werken op klas- en schoolniveau. Aan this visie Wordt gewerkt en Utrecht met het Ganse schoolteam: zorgbreed Werken = 'ploegspel'. Onze scholen Heeft Aandacht voor alle Kinderen en zeker voor hen sterven verzorger Talenten Hebben. In de kleuterschool proberen we ervaringsgericht te werken deur oa in te spelen op de Noden van de kleuters. In de lagere school proberen we DIT principe deur te Trekken. This Merken we in de leerkrachtenstijl en klasschikking. Hoekenwerk, contractwerk, werken in niveaugroepen Staan regelmatig Op het uurrooster. Kinderen moeten OOK voorbereid Worden op Latere studies. Vandaar de Aandacht voor Het leren leren. In het 5e en 6e leerjaar Nemen Huiswerk en studiewerk Een Belangrijk deel van De Tijd in beslag. 

 4.7.2. De eindbeslissing (overgaan van zittenblijven) resulteert uit Een multidisciplinair Overleg (zorgbegeleider, directie, CLB-adviseur, titularis, Eventueel Vertegenwoordiger Revalidatiecentrum). De klassenraad Beslist uiteindelijk.   

 4.7.3 Wanneer zich hier de school Problemen voordoen, Houdt de scholen eraan de Ouders tijdig in Kennis te Stellen en te Helpen bij Het Zoeken Naar een solution. 

 4.7.4 Ouders, sterven Op Eigen Initiatief Stappen ondernemen OM Hun soort tijdens de schooluren revalidatie te Laten volgen Nemen eerst contact op met de directie van de scholen OM Het Verplicht administratief bundel in orde te Brengen. Zolang this bundel Niet in orde is, Kan Geen revalidatie tijdens de klasuren Worden Toegestaan. Revalidatie tijdens de klasuren is Wettelijk Beperkt tot 2 lestijden per week. 

 4.7.5 De scholen has for elanden soort boven Een "leerlingvolgdossier". Hierin Zijn NAAST de noodzakelijke familiale, Medische, sociaal-Emotionele Gegevens also testgegevens van genormeerde testen, observaties, Besprekingen MDO's .... Opgenomen, sterven de school in staat Stellen de onderwijsloopbaan van het Kind op te volgen en Waar Nodig bij te Sturen. In samenspraak met de Ouders Wordt Einde 6de leerjaar een 'zorgfiche' opgemaakt. Het is a Persoonlijk document DAT Relevante informatie Kan bevatten dan de onderwijsloopbaan van het Kind (Gegevens op onderwijsproblemen, leerstoornissen, Belangrijke Gegevens van Medische Aard, schoolrapporten enz ... This document Wordt bij Inschrijving in Het secundair onderwijs deur de Ouders aan De Nieuwe scholen bezorgd. 

 4.7.6 Minstens Twee Keer per jaar Komt de klassenraad (klastitularis, directie, zorgbegeleider, CLB-medewerker, andere externe medewerkers) Samen OM Het leerlingenvolgsysteem op te volgen nav de testen van tgv andere Belangrijke Factoren in de Schoolloopbaan van het Kind. Daarnaast Kunnen ingelogd Tussentijdse Besprekingen en evaluatiegesprekken plaatsvinden. 

 4.7.7 Leerlingengroepen Kunnen heringedeeld Worden op basis van Een Gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na Een instapdatum). De directie Kan hiertoe beslissen. 

4.7.8 Logopedie - revalidatie Ouders moeten Toestemming vragen aan de directie OM their soort therapie te Laten volgen tijdens de lesuren. Om Een beslissing te Kunnen Nemen, Moet de scholen boven Een dossier beschikken DAT minstens Volgende Elementen Bevat: -een Verklaring van de Ouders; -een medisch attest; -een Advies Van het CLB DAT motiveert Waarom de revalidatie tijdens de lesuren Vereist is. 

 4.8.Lessen Lichamelijke opvoeding en Zwemmen. Om te turnen Dragen de Leerlingen Een T-shirt met het logo van de school, Een zwarte korte, witte kousen en sportschoenen. This kledij Wordt opgeborgen in Een degelijke turnzak. (Geen sport- en rugzak) De T-shirt en de turnzak can op school aan Een Democratische prijs verkregen Worden. Kinderen van Het Eerste leerjaar Krijgen de draai T-shirt gratis Aangeboden. Gelieve de turnkledij Duidelijk te naamtekenen. Wekelijks Worden Twee uur Bewegingsopvoeding voorgeschreven. Net als alle andere Lessen are this also Verplichte verminderen. Enkel Een attest (van de dokter, Eventueel van Uzelf) Kan Uw soort ontslaan van deelname. Alle Leerlingen lager onderwijs en de Derde kleuterklas Gaan OM de 14 dagen Zwemmen in Het zwembad te Ninove. This Kan dankzij our Samenwerking en Utrecht met het oudercomité. De Leerlingen Van het 6de leerjaar Zullen ten gevolge van Een ministeriële omzendbrief Kunnen Genieten van Één schooljaar gratis Zwemmen. 

4.9 Na- en buitenschoolse activiteiten 

Bezinningsdagen, studie-uitstappen, toneel- en filmvoorstellingen, voordrachten tijdens de lesuren en dergelijke Worden als normale schooldagen beschouwd. Zonder tegenbericht van de Ouders NEEMT elanden soort deel aan this activiteiten

4.10 Extra-murosactiviteiten. De Ouders van de Leerlingen sterven deelnemen aan buitenschoolse activiteiten Worden deur de organiserende leerkracht Vooraf nauwkeurig ingelicht Omtrent de Aard, Het begin en Het einde van de Activiteit via korte, agenda van Activiteitenkalender. Bij klasactiviteiten, sterven Buiten de scholen OM Georganiseerd Worden en waarbij Haar opvoedingsproject deur de Leerlingen miskend Wordt, eigent de scholen Zich Het recht OM Een sanctie op te Leggen. Ouders Hebben evenwel Het recht OM Hun Kinderen niet mee te Laten Gaan op extramurosactiviteiten van Een Volledige dag of meer, MITS ZIJ this weigering voorafgaand aan de Betrokken Activiteit uitdrukkelijk Schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige Kinderen sterven Niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig are op school. Er Wordt Een vervangprogramma voorzien. 

 4.11 Vakantiedagen. This Worden meegedeeld via de Scholenfolder en de Maandelijkse Activiteitenkalender. 

 4.12 Onkostenbijdrage  

De scholen vraagt Geen direct of indirect inschrijvingsgeld. Vanaf schooljaar 2007-2008 moeten alle Materialen sterven Nodig Zijn OM de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te behalen gratis Aangeboden Worden. De overheid bepaalt de lijst gehaald Materialen sterven kosteloos ter beschikking moeten Worden gesteld OM de eindtermen te Realiseren van de ontwikkelingsdoelen na te Streven. 

Bij Verlies van opzettelijke beschadiging of this Materialen (vermeld in de lijst) Worden de gemaakte costs for aankoop van nieuw Materiaal verrekend aan de Ouders.  

 

 

 

Het Schoolbestuur Kan wel Een bijdrage vragen voor: Bezoekers - Activiteiten sterven Niet noodzakelijk are for Het Realiseren van de eindtermen; Maar Een Meerwaarde Bieden Aan het onderwijs (. bv Culturele act, leeruitstappen, sportdag ...) - Verplichte Materialen sterven Niet begrepen Zijn in de lijst van de overheid, Maar het Onderwijs verlevendigen (turnuniform ...) - Diensten sterven de scholen aanbiedt zonder verplichting (Gezonde Drankjes ...) 

 

De lijst met de Raming this Financiële bijdragen sterven aan Ouders Kunnen gevraagd Worden, Wordt voorafgaand Aan het schooljaar (van bij Inschrijving van Nieuwe leerling tijdens Het schooljaar) aan de Ouders meegegeven. Voor sommige posten Bevat de lijst van De Financiële bijdragen Vaste Prijzen, for andere Zijn er Enkel richtprijzen vermeld willen we Kennen de Kostprijs Niet Altijd Vooraf. Het Schoolbestuur baseert Zich in Het Laatste Geval op de prijs van vorig schooljaar. Voor Het schooljaar 2016-2017 bedraagt Het geïndexeerd plafond: voor kleuters € 45 voor één kamer lager schoolkind € 85 Voor de costs Verbonden aan meerdaagse uitstappen (extra-murosactiviteiten including openluchtklassen, sportklassen, ..) Houdt de scholen Rekening met de opgelegde verzorger scherpe maximumfactuur . De Kosten for an lager schoolkind Mogen gedurende de 6 schooljaren Samen Niet meer bedragen dan € 420 per kind. Gelukkig Kunnen Rekenen we op Een tussenkomst van Het oudercomité. 

 

Andere Betalingen: Onze Leerlingen Brengen Geen Geld mee naar school. Regelmatig (ongeveer Maandelijks) ontvangen ZIJ Een factuur en Utrecht met het Verbruik van de voorbije periode. 

 Ouders Kunnen Hun bemerkingen aangaande this factuur Binnen De Vijf werkdagen na ontvangst kenbaar maken bij de directie van de secretaresse. ALS DAT Niet gebeurt, Wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Ouders sterven Financiële Problemen Hebben bij Het betalen van de Facturen, Nemen contact op met de directie teneinde Een Passende en discrete Regeling te treffen.  

 Wanbetalers Worden herinnerd aan their betalingsplicht. Bij Blijvend wanbetalingsgedrag Kan de scholen via de ter beschikking zijnde Wettelijke Middelen Het Geld opvorderen van Kan ZIJ abonnementen en verbruiksgoederen (Dranken, tijdschriften, Maaltijden, ...) Annuleren Reactie. Bij afwezigheden en afzeggingen van deelname aan uitstappen Worden de gemaakte reservatiekosten aangerekend  

4.13 Veiligheid aan de schoolpoort 

 ° De politie vraagt Ook dat de Ouders Het verkeersreglement naleven vooral wat Het Parkeren Betreft aan de uitgangen van de school. ° De leerkrachten Zijn deur van de politie aangesteld als gemachtigde opzichters. (GO) ZIJ Mogen alle verkeer stilleggen. Willen also de Ouders DAT in Het Oog Houden en ontmoet their Kinderen pas oversteken (Op het zebrapad) als de GO teken Advocate. Veiligheid aan de schoolpoort Kan pas renderen wanneer also de Volwassenen Het Goede Voorbeeld Geven: reglementair parkeren, Niet Op het zebrapad, Het voetpad vrijhouden, Zelf Het zebrapad gebruiken, de bestellingen van gemachtigde opzichters opvolgen, ... Wanneer De kinderen aan de schoolpoort Worden afgehaald deur Een ouder, grootouder, familielid, ... Staan ZIJ Vanaf this ogenblik Onder their toezicht en Verantwoordelijkheid. Kinderen sterven zonder Begeleiding naar huis Gaan Hebben daarvoor de Schriftelijke Toestemming van de Ouders Nodig. This Kan Een Vermelding in de schoolagenda Zijn. 

 4.14 Verjaardagen. In de klas Vieren Wij de verjaardag van Uw kind. Op sterven Feestelijke dag mag Uw soort Een kleinigheid meebrengen for the klasgroep. De klastitularis Zal de Afspraken hieromtrent meedelen op de infovergadering begin september.  

 4.15 Snoep Op our scholen Wordt Niet gesnoept. Als tussendoortje Brengen De kinderen Een Droge koek (zonder chocolade) van fruit mee. Liefst In een genaamtekend herbruikbaar doosje. Maandag is fruitdag op school. Indien Uw kind toch snoep meebrengt dan verdwijnt this Onmiddellijk in de boekentas. 

 4.16 Communicatie ontmoette Ouders

4.16.1 Klasvergaderingen. In het begin van Ieder schooljaar Organiseren Wij klasvergaderingen for the Ouders van iedere klas. Tijdens this Vergaderingen Wordt er Toelichting gegeven bij De Nieuwe leerstof, Afspraken in de klas, Bijzondere Gebeurtenissen gedurende Het schooljaar, ...   

 4.16.2 De schoolagenda. De schoolagenda is Niet Alleen Een hulpmiddel for the Leerlingen Maar is also Een communicatiemiddel Tussen Ouders en school. (Zie ook 4.1 Huiswerk) Bij iedere week is er ruimte voorzien OM eventuele mededelingen, opmerkingen of vragen te Schrijven. Zowel leerkrachten als Ouders Kunnen daarvan gebruik maken.

4.16.3. De Activiteitenkalender De scholen Advocate Elke maand Een Activiteitenkalender uit op de website. Daarin Vinden we iedere maand al de activiteiten voor Ouders en / of Kinderen, mededelingen vanwege de school, Verslagen van Bijzondere activiteiten en Toelichting bij Één van Ander aspect Van het schoolleven. Raadpleeg regelmatig de blogs OM Het klasverloop mee te maken.  

4.16.4 De schoolwebsite. De school Op het internet te bekijken op www.vbssintkatrien.be. Er Worden regelmatig activiteiten aangekondigd en er Worden foto's getoond van Leerlingen, schoolactiviteiten en extra-muros-activiteiten. Ouders sterven Zich Wensen te verzetten Tegen Het Publiceren van foto's Waarop Hun Kinderen herkenbaar Zijn, op de schoolwebsite of in de schooltijdschriften, maken bij Het begint Van het schooljaar this verzet Schriftelijk kenbaar bij de directie. 

 4.16.5 Individuele oudercontacten. Driemaal per schooljaar Worden Ouders van de Lagere schoolkinderen Uitgenodigd for an Persoonlijk Gesprek met de leerkracht van their soort. Het is in Het Belang van het Kind DAT dergelijke overlegmomenten plaatsvinden. Datum en Tijdstip Worden tijdig meegedeeld. Het Eerste oudercontact in De eerste trimester is Enkel for the Lagere Klassen. Het tweede oudercontact (in de Tweede trimester) is bedoeld for the Lagere Klassen. Hiervoor werken we op Uitnodiging. Bij eventuele Problemen, Gebeurtenissen sterven moeten besproken Worden van bepaalde mededelingen nodigen Wij U Schriftelijk uit. De Ouders van de kleutertjes are Echter Allemaal welkom at this Tweede contact. Het derde oudercontact Vindt Plaats Eind juni en is weerom for alle Ouders. 4.16.6 Rapporten. De Rapporten omvatten telkens Drie onderdelen: - schoolse Kennis en Vaardigheden - muzische en motorische Vaardigheden - attitudes. 

Jaarlijks Krijgen de Leerlingen Tweemaal Een groot rapport. Na januari en op Het einde Van het schooljaar. De data van Het rapport en de peilproeven Worden meegedeeld via de Activiteitenkalender. Ouders Hebben Gelegenheid OM Het rapport en de peilproeven te bekijken en Geven Het de eerstvolgende dag ondertekend terug. Kinderen van Gescheiden Ouders maken Onderling Afspraken en delen sterven mede bij Het begint Van het schooljaar. Rapporten moeten rossen deur minstens Één van de Ouders ondertekend Worden. 4.16.7 Overige en contacten. Het is Natuurlijk OOK MOGELIJK DAT Ouders en leerkrachten contact met Elkaar Us Buiten this Georganiseerde contactmomenten. Wij dringen zelfs aan om in Geval van Een Probleem contact op te Nemen zodat dergelijke Problemen Zo Snel MOGELIJK Opgelost Raken. Indien u voorziet DAT Een Gesprek wat langer Zou Kunnen duren, vragen Wij wel OM op voorhand Een afspraak te maken. Op sterven Manier Komt u Niet ongelegen en Kan de betreffende leerkracht wat Tijd vrijmaken for DAT Gesprek.  

 4.16.8.Schulden op school:

 4.16.8.1. de kansenpas omdat' we Vinden DAT Allé Kinderen recht Hebben OM deel te Nemen aan schoolactiviteiten start our schoolgebouw Samen Utrecht met het OCMW en Het Gemeentebestuur van Herzele en de vzw Schulden op School Vanaf 1 september 2009 en Utrecht met het systeem van de kansenpas. Een kansenpas is a systeem Waarmee je aan verminderd Tarief Kan deelnemen aan Culturele van sportieve (halve of volle dag) activiteiten op school (sportnamiddag, schoolvoorstelling, Schoolreis ...). Van Iedereen in Herzele Kan Een kansenpas bij de Sociale Dienst Van het OCMW aanvragen .De criteria are bij de Sociale Dienst gekend. Voor de aanvraag van Een kansenpas Kan je Terecht bij de Sociale Dienst van Het OCMW van Herzele (Telnr. 053/603314). De dienst is geopend iedere voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur, behalve op donderdag (open van 18.30 uur tot 20.30 uur). De kansenpas is GELDIG for the Duur van 1 jaar. Je brengt best also alle bewijzen van Inkomsten en uitgaven (huurkosten, dokterskosten, ...) mee. Zet Gerust de stap, vragen kost Niets. 

 4.16.8.2. Vertrouwenspersoon op school De Vertrouwenspersonen in our de school Zijn de directie en de administratief medewerker mevr. Sabine Haustraete, bij wie Elke ouder Terecht Kan voldaan vragen van schoolgebonden betalingsproblemen. Alles wat met this personen besproken Wordt, is Strikt Vertrouwelijk. De Maatschappelijke Werkers Van het OCMW Zullen de vertrouwenspersoon van de school our op Een discrete Manier op de hoogte Brengen DAT AL Van het Tarief van de kansenpas Geniet. Zo Weten de Vertrouwenspersonen DAT ER op de schoolrekening van uw Met vriendelijke telkens Een Aangepast Tarief Moet aangerekend Worden. 

 4.16.8.3.Tarieven De deelnameprijs aan de aanmerking komende activiteiten bedraagt voldaan Een kansenpas: • 1,25 euro for an halve dagactiviteit • 2,50 euro for an Volledige dagactiviteit • 1 / 4de van de Kostprijs for an meerdaagse uitstap  

4.17. Schoolpastoraal

4.17.1. Onze school is Een katholieke school. Zij maakt werk van de vorming en opvoeding van Kinderen Vanuit Een Christelijke inspiratie. Alle Leerlingen volgen DUS de catechese te verminderen. 

 4.17.2. Vanuit this visie NEEMT Onze scholen deel aan Acties including Welzijnszorg, Broederlijk Delen, eucharistievieringen ... 

 4.18. Echtscheidingen Zorg en Aandacht Voor het Kind! Scheiden is a emotioneel proces. Voor Kinderen sterven this 'verliessituatie' moeten verwerken, wil de scholen Een luisterend oor, Openheid, Begrip en wat extra Aandacht provide. De school bij Een echtscheiding Geen Betrokken partij. Beide Ouders, samenlevend van niet, Staan Gezamenlijk in for the opvoeding van Hun Kinderen, Binnen de grenzen sterven gebeurlijk deur Een rechter bepaald are ontmoette betrekking tot Het ouderlijk Gezag. Wanneer de Ouders Niet meer Samenleven, Maakt de School met Beide Ouders Afspraken via de Wijze van informatiedoorstroming en de Manier Waarop Beslissingen Over het soort Worden genomen. Kinderen tijdens Het schooljaar Laten scholen Lopen op two Verschillende Scholen (coschoolschap) Laat de scholen Niet teen. Wij Staan for verbondenheid met de klasgroep en Willen de Continuïteit Van het leren garanderen.  

 4.19. Preventie en welzijn Het Schoolbestuur en de Directies Nemen Het welzijnsbeleid mbt Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en milieu ter harte. In het schoolwerkplan is de beleidsverklaring van Het Schoolbestuur Opgenomen. This welzijnsbeleid Wordt Gedragen deur alle geledingen van de school. Voor de Ondersteuning en Het advies Kan men rekenen op de medewerking van de Preventieadviseur. This Preventieadviseur (ook veiligheidscoördinator genoemd) Wordt ons ter beschikking gesteld via de scholengemeenschap (zie ook1.3.2 Organisatie) 4.20. Schooltoelage Ouders van kleuters en Lagere schoolkinderen sterven aan bepaalde Voorwaarden Voldoen Kunnen Een schooltoelage ontvangen .. Aanvraagformulieren are via de scholen te bekomen (EEN aanvraag per schooljaar per kind). Een aanvraag online Indien Kan also via www.studietoelagen.be Een infobrochure Wordt via de scholen bezorgd bij Inschrijving en bij Elke Wijziging van de Regelgeving. 

5. ORDE- NL TUCHTMAATREGELEN - Drugsbeleid 

5.1 Ordemaatregel Het orde- en tuchtreglement is a middelste OM de Goede gang van zaken in our opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. a) Wanneer Een leerling de Goede Werking van de scholen hindert van Het lesverloop stoort, Kan er Een ordemaatregel Worden genomen (en / of Kunnen er meer bindende gedragsregels Worden vastgelegd In een Geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen Zijn: - Een verwittiging - Een strafwerk - Een Tijdelijke Verwijdering uit de les gevolgd deur Aanmelding bij de directie. 

 This ordemaatregelen Kunnen genomen Worden deur elanden Personeelslid van de school in samenspraak met de directie. De Leerlingen Zijn van de Afspraken op de hoogte gebracht deur middelste van Een afsprakenboekje. (Opgesteld Samen met de leerlingenraad) 

 5.2 Tuchtmaatregelen voor Kinderen Waar ordemaatregelen Geregeld vóórkomen, Worden in overleg met de Ouders en Het CLB Bijkomende Afspraken Gemaakt. Wanneer Het gedrag van de leerling, also ontmoette Een begeleidingsplan, Een Probleem Wordt for Het Verstrekken van onderwijs of bij de realisatie van Het opvoedingsproject, Kan de scholen overgaan tot Het Nemen van Een tuchtmaatregel.

5.2.1. Mogelijke tuchtmaatregelen Zijn: -een Tijdelijke uitsluiting van Minimaal één kamer schooldag en Maximaal Vijftien opeenvolgende schooldagen; -een Definitieve uitsluiting 

 5.2.2 Preventieve schorsing als bezwarende Maatregel In uitzonderlijke Situaties Kan de directeur van Zijn afgevaardigde bij Het beginnen van de tuchtprocedure beslissen OM je soort Preventief te schorsen. This bewarende Maatregel dient Om Te Kunnen nagaan van Een tuchtsanctie Aangewezen is. 

De beslissing tot schorsing Preventieve Wordt Schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de Ouders van de Betrokken leerling. De directeur bevestigt this beslissing in de korte Waarmee de tuchtprocedure Wordt opgestart. De Preventieve schorsing Gaat Onmiddellijk in en Duurt in principe Niet langer dan Vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk Kan this periode Eenmalig voldaan Vijf opeenvolgende schooldagen Verlengd Worden, Indien de deur externe Factoren Het tuchtonderzoek Niet Binnen sterven Eerste periode Kan Worden Afgerond. De directeur motiveert this beslissing. 

5.2.3 Procedure tot Tijdelijke en Definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in this punter Spreken via 'dagen', bedoelen we telkens alle dagen (Zaterdagen, Zondagen, Wettelijke en reglementaire feestdagen Niet meegerekend.) Bij Het Nemen van Een beslissing tot Tijdelijke en Definitieve uitsluiting Wordt de Volgende procedure gevolgd: 1. de directeur wint Het advies van de klassenraad in en Stelt Een tuchtdossier Samen. In Geval van Een Definitieve uitsluiting Wordt de klassenraad uitgebreid met Een Vertegenwoordiger Van het CLB sterven Een adviserende stam Heeft. 2. De Leerling, Zijn Ouders en Eventueel Een vertrouwenspersoon Worden Schriftelijk Uitgenodigd for an Gesprek met de directeur. De Uitnodiging Moet minstens Vijf dagen Vooraf bezorgd Worden aan de Ouders. 3. Intussen Hebben de Ouders en their vertrouwenspersoon inzage in Het tuchtdossier, including Het advies van de klassenraad. 4. Na Het Gesprek NEEMT de directeur Een beslissing. This beslissing Wordt Schriftelijk gemotiveerd en Binnen Een Termijn van Vijf dagen aangetekend aan de Ouders van de Betrokken Leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij Een Definitieve uitsluiting. Als Ouders Geen inspanning DOEN OM Hun soort In een andere school in te Schrijven, Krijgt de Definitieve uitsluiting Effectief Uitwerking na Één maand (vakantiedagen Niet meegerekend). Is het Kind Één maand na de Schriftelijke kennisgeving ingelogd Niet In een andere scholen Ingeschreven, dan is de school our Niet langer responsible for the opvang van de Uitgesloten leerling. Het Zijn de Ouders sterven Erop moeten toezien DAT Hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB Kan mee Zoeken Naar een solution. Ten gevolge van Een Definitieve uitsluiting Het dialog, Het vorige van Het daaraan voorafgaande schooljaar Kan Het Schoolbestuur de Betrokken leerling weigeren terug in te Schrijven. 

 5.2.4. Opvang op school in Geval van Preventieve schorsing en (Tijdelijke nl Definitieve) uitsluiting. Wanneer je tijdens soort Een tuchtprocedure Preventief geschorst Wordt van na de tuchtprocedure TIJDELIJK Wordt Uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, Maar NEEMT sterven Geen deel aan de activiteiten van Zijn leerlingengroep. De directeur Kan beslissen DAT de opvang van je kind Niet haalbaar is for the school. This beslissing Wordt Schriftelijk en gemotiveerd bekend Gemaakt aan de Ouders. In Geval van Een Definitieve uitsluiting Heeft de Uitgesloten leerling Één maand de Tijd om Zich In een andere school in te Schrijven. In afwachting of this Inschrijving is je soort in principe op school aanwezig, Maar NEEMT sterven Geen deel aan de activiteiten van Zijn leerlingengroep. De directeur Kan beslissen DAT de opvang van je kind Niet haalbaar is for the school. This beslissing Wordt Schriftelijk en gemotiveerd bekend Gemaakt aan de Ouders.  

 5.3.Beroepsprocedure Tegen tuchtmaatregelen  

 Beroepsprocedure na Een Definitieve uitsluiting Ouders Kunnen Tegen de beslissing tot Definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure Gaat als Volgt: 1. Binnen Vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot Definitieve uitsluiting Kunnen Ouders Schriftelijk beroep indienen bij de Voorzitter van Het Schoolbestuur. Het verzoekschrift Moet aan de Volgende Voorwaarden Voldoen. • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; • Het verzoekschrift Bevat Het Voorwerp van beroep voldaan feitelijke omschrijving en motivering Waarom de Definitieve uitsluiting betwist Wordt. Hierbij Kunnen overtuigingsstukken toegevoegd Worden. 2. Wanneer Het Schoolbestuur Een beroep ontvangt, Zal Het Een Beroepscommissie samenstellen. In de Beroepscommissie, sterven Het beroep behandelt, Zitten zowel Mensen sterven aan de scholen van Het Schoolbestuur Verbonden are als Mensen sterven DAT Niet Zijn. Het Gaat OM Een Onafhankelijke commissie sterven de Klacht van de Ouders Grondig Zal onderzoeken. De Ouders Worden Binnen tien dagen nadat Het Schoolbestuur Het beroep has ontvangen Uitgenodigd for an Gesprek. De schoolvakanties schorten van de Termijn van tien dagen op. De Beroepscommissie streeft in Zijn Zitting Naar een consensus. De Beroepscommissie Zal de betwiste beslissing ofwel Bevestigen ofwel Vernietigen ofwel Het beroep gemotiveerd afwijzen Wegens Het Niet naleven van de vormvereisten. 3. Het Schoolbestuur Zal de Gemotiveerde beslissing Binnen Een Termijn van Vijf dagen voldaan Een aangetekende kort aan de Ouders meedelen. De beslissing is Bindend for alle Partijen. 

 Het beroep schort de Uitvoering van de beslissing tot uitsluiting Niet op. 

 5.4.Drugspreventie en Drugsbeleid op our basisschool In Geval van (Vermoeden van) druggebruik, drugbezit en / van Het betrekken van medeleerlingen bij druggebruik, NEEMT de scholen contact op met de drugbegeleider regio Zottegem (Verbonden aan PISAD). Hierop Volgt rossen Een Persoonlijke en Directe Begeleiding van de betrokkene (n) en de ouder (s). Alle Partijen sluiten Een begeleidingscontract af DAT in Samenwerking met PISAD en CLB deur alle betrokkenen Wordt ondertekend. Daarin legt men maatregelen overgrote OM herhaling te vóórkomen. Het Niet aanvaarden van Niet naleven of this contract Kan Leiden Tot het INSTELLEN van Een tuchtperiode, sterven Eventueel tot Definitieve uitsluiting Kan Leiden. Wie betrapt Wordt Op het verhandelen van drugs (oa Doorgeven, ter beschikking Stellen, Verkopen) Krijgt tuchtmaatregelen. Ziet men ingelogd Mogelijkheden Binnen de school, Wordt Een begeleidingscontract afgesloten. Wie DIT begeleidingscontract Weigert Of niet naleeft, Wordt bij tuchtmaatregel Definitief Uitgesloten. Verhandelen van drugs leidt tot rossen Het inschakelen van de politiediensten en het Parket. Indien er Geen Vrijwillige medewerking is, Indien Het begeleidingscontract Niet Wordt nageleefd en Indien Praktijken van dealen van andere Criminele activiteiten Worden vastgesteld, Wordt Het Probleem Onmiddellijk voorgelegd aan de drugbegeleider van PISAD sterven handelt op basis van de afsprakennota Preventie-parket. Bovenstaande werkwijze verloopt Identiek in alle basis-en secundaire Scholen van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. De drugsbegeleider for our regio is Marijke Van Audenhove. Pisad regio Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem Wie in aanraking Komt ontmoet drugs in Zijn Omgeving druggebruikers kent, Kan for informatie en Begeleiding Terecht in Het Sociaal Huis Zottegem, gelegen in de Deinsbekestraat 23. Het PISAD is also Telefonisch te bereiken via Het nummer 0499 / 57.8

6. ENGAGEMENTSVERKLARING 

Ouders Hebben Hoge Verwachtingen van de School voor de opleiding en opvoeding van their Kinderen. Onze scholen zet Zich Elke dag in de OM DAT betrokkenheid Waar te maken, Maar in ruil verwachten ouderkrant we WEL de volle Steun van de Ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring Wederzijdse Afspraken, zodat we Duidelijk Weten wat we van Elkaar verwachten ouderkrant.  

 Onze scholen Kiest for an intense Samenwerking met de Ouders. We DOEN DAT omdat' we partners Zijn in de opvoeding van Uw kind. Het is GOED DAT u Zicht Hebt op de Werking van de school. Wij Willen u op geregelde Tijden Informeren via de evolutie van Uw kind. We Organiseren also Vaste Individuele oudercontacten. Begin schooljaar Kan u tijdens Een klasinfoavond Kennis maken met de leerkracht en Zijn / Haar Manier van werken. Gegevens of this activiteiten Worden via Het schoolkrantje én Een ouderbrief bekendgemaakt.  

 Als u Zich Zorgen Maakt meer dan Uw soort vragen Hebt dan de Aanpak, dan Kan u op Eigen Initiatief Een Gesprek met de leerkracht aanvragen. 

 We expected DAT U Zich als ouder Samen met de scholen engageert OM NAUW Samen te werken rond de opvoeding van uw Met vriendelijke en rossen ingaat op de uitnodigingen tot oudercontact. We engageren ons OM Samen rossen te Zoeken Naar een Alternatief overlegmoment Indien u Niet op de Geplande oudercontactmomenten Kan aanwezig Zijn. Onze scholen Voert Een zorgbeleid. This Houdt ondermeer in DAT we Gericht de evolutie van uw Met soort volgen. DIT DOEN we de deur Het werken met Een (digitaal) leerlingenvolgsysteem. Sommige Kinderen Hebben op bepaalde Momenten nood aan Gerichte Individuele Begeleiding. Andere Kinderen Hebben constant nood aan Individuele zorg.  

 We Zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de Individuele Begeleiding van uw Met vriendelijke Zal Georganiseerd Worden. Daarbij Zullen we aangeven wat u van de scholen Kan verwachten ouderkrant en Wat wij van u als ouder verwachten ouderkrant. Als je kind specific onderwijsbehoeften heet, Kan je DIT melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is a ras Begrip. Het betekent DAT je kind mee als Gevolg van Een Fysieke, verstandelijke of zintuiglijke Beperking Niet zomaar Aan het gewone lesprogramma Kan deelnemen. De scholen Kan also Zelf Aanpassingen Voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop Van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde Zijn, Zal afhangen van wat je kind Nodig Heeft én van wat de scholen Binnen Haar Mogelijkheden Kan Organiseren. Wij verwachten ouderkrant DAT u met de scholen contact opneemt bij eventuele vragen van Zorgen tav Uw soort. Wij engageren ons OM ontmoet u in Gesprek te Gaan via de Zorgen en vragen tav Uw soort.  

 Aanwezig Zijn op school en op tijd Komen. 

 De Aanwezigheid van uw Met vriendelijke op school has gevolgen for Het verkrijgen en Behouden van de schooltoelage en for the Toelating tot Het Eerste leerjaar. Daartoe moeten Wij de afwezigheden van UW kind Doorgeven Aan het departement onderwijs. Alle Gegevens Worden via de scholen doorgestuurd naar AgODi. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, afgekort AgODi, is responsible for the Uitvoering Van het Onderwijsbeleid Van het basis-en secundair onderwijs. Website ministerie van onderwijs. Het CLB staat in for the Begeleiding bij problematische afwezigheden. U Kan Niet Zich onttrekken aan this Begeleiding. Wij verwachten ouderkrant daarom DAT Uw soort Dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten ouderkrant DAT u ons Telefonisch van Schriftelijk verwittigt bij Afwezigheid van Uw kind. Afwezigheidsattesten Worden tijdig aan de klastitularis bezorgd. Bij Problemen Zullen we rossen | zoeken naar de Meest Geschikte Aanpak.  

Individuele leerlingenbegeleiding 

 Onze scholen Voert Een zorgbeleid. This Houdt ondermeer in DAT we Gericht de evolutie van uw Met soort volgen. DIT DOEN we de deur Het werken met Een (digitaal) leerlingenvolgsysteem Sommige Kinderen Hebben op bepaalde Momenten nood aan Gerichte Individuele Begeleiding. Andere Kinderen Hebben constant nood aan Individuele zorg.  

 We Zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de Individuele Begeleiding van uw Met vriendelijke Zal Georganiseerd Worden. Daarbij Zullen we aangeven wat u van de scholen Kan verwachten ouderkrant en Wat wij van u als ouder verwachten ouderkrant.  

 We verwachten ouderkrant DAT u ingaat op our Vraag tot overleg en de Afspraken sterven we Samen maken opvolgt en naleeft.  

 Positief betrokkenheid ten Aanzien van de onderwijstaal

Onze school is Een Nederlandstalige school. Niet alle Ouders voeden Hun Kinderen op in English. This Kan ertoe Leiden DAT Kinderen het wat moeilijker Hebben bij Het leren. Wij als de school engageren er ons toe alle Kinderen Zo goed MOGELIJK te begeleiden bij Hun taalontwikkeling. Iedere ouder dient Positief te Staan tov Initiatieven en maatregelen sterven genomen Worden OM taalachterstand weg te werken. We verwachten ouderkrant van de Ouders DAT ZE Positief Staan ten Aanzien van extra Initiatieven en maatregelen (taaltraject en / of taalbad) sterven de scholen NEEMT OM de taalachterstand van their soort weg te werken en DAT ZE er alles aan DOEN OM Hun soort, available in de Vrije tijd, te Stimuleren bij Het leren van Nederlands. This Kan ondermeer deur: -zelf Nederlandse Lessen te volgen -uw soort naschools extra Nederlandse Lessen te volgen Laten -te Zorgen for an Nederlandstalige Begeleiding van Uw kind bij Het maken van Zijn / Haar huistaak, bij Het leren van Lessen -bij elanden contact met de scholen Zelf Nederlands te Praten van er for te Zorgen DAT eR Een tolk is -uw soort in Zijn Vrije tijd te Laten aansluiten bij Een Nederlandstalige sportvereniging, jeugdbeweging, cultuurgroep, academie ... -met Uw soort Dagelijks naar Nederlandstalige radio- en tv-programma's te Luisteren en Kijken -het lezen van Nederlandstalige lectuur te Stimuleren -geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek. -binnen de scholen en bij Elke schoolactiviteit Enkel Nederlands te Praten ontmoette Uw kind, ontmoet andere Kinderen, en Utrecht met het schoolpersoneel en ontmoet andere Ouders. -uw soort in te writing for Nederlandstalige vakantieactiviteiten van taalkampen.

7.Klachtenregeling  

Ouders Hebben de Mogelijkheid te Reageren wanneer ZIJ ontevreden Zijn voldaan Beslissingen, Handelingen van de gedragingen van Het Schoolbestuur van Zijn personeelsleden, van de netto-Holland met het ontbreken van bepaalde Beslissingen van Handelingen. De scholen doet Indien DAT in Haar Mogelijkheden Ligt eerst Het Mogelijke OM Samen met de Ouders op zoek te Gaan Naar een afdoende solution. ALS DAT wenselijk is Kan beroep Gedaan Worden op Een Professionele conflictbemiddelaar OM via bemiddeling tot Een solution te Komen. Als this Informele Behandeling Niet tot Een solution leidt sterven for the Ouders volstaat, dan Kunnen ZIJ Hun Klacht In een Volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. This Moet Gebeuren per aangetekende kort tav Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1, 1040 Brussel De commissie Zal de Klacht Enkel Inhoudelijk behandelen als ZE ontvankelijk is, this wil Zeggen ALS ZE aan de Volgende Voorwaarden voldoet: ▪ de Klacht Moet betrekking Hebben op Feiten sterven Niet langer dan 6 maanden geleden Hebben plaatsgevonden. We Rekenen Vanaf de laatste Gebeurtenis Waarop de Klacht betrekking Heeft. ▪ de Klacht mag Niet anoniem Zijn. ▪ de Klacht mag Niet Gaan op Een Feit van Feiten sterven de Klachtencommissie al Heeft Behandeld. ▪ de Klacht Moet eerst Aan het Schoolbestuur Zijn voorgelegd. De Ouders moeten their Klacht tien Minste Hebben besproken met de Voorzitter van Het Schoolbestuur sterven in Eerste instantie op de Klacht Kunnen ingaan. ▪ de Klacht Moet Binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie Vallen. De Volgende Zaken Vallen Niet Onder Haar bevoegdheid: -klachten dan Feiten sterven Het Voorwerp uitmaken van Een Gerechtelijke procedure (. Bv sterven betrekking Hebben op Een misdrijf) -klachten sterven betrekking Hebben op het Algemeen Beleid van de overheid van op de geldende decreten, besluiten , ministeriële omzendbrieven van Reglementen -klachten Waarvoor al Een specific Regeling en / of behandelende instantie is also (bv. meer dan Inschrijvingen, de bijdrageregeling, de Definitieve uitsluiting, Een evaluatiebeslissing ... Het Verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in Het huishoudelijk reglement DAT available is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 De Klachtencommissie Kan Een Klacht Enkel beoordelen. ZIJ Kan Het Schoolbestuur Een advies bezorgen, Maar Geen bindende Beslissingen Nemen. De eindverantwoordelijkheid Ligt rossen bij Het Schoolbestuur. Tegen Een advies van de Klachtencommissie Kan niet in beroep gegaan Worden. Bij Een Klacht verwachten ouderkrant we van alle betrokkenen rossen de nodige discretie en sereniteit. 

 

 

 

 

Meer informatie vindt u via:

de website www.studietoelagen.be

1700, Het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

 

 

 

 

 

 Wat verstaan we ondehuiswer?

Huiswerk is voor ons hetotaal van alle taken,werkeelessen

die door dleerkrachten opgegeven worden om thuis tmaken.

Maakwerk :  takedischriftelijk gemaakt worden:rekentaken,taalwerkjes, boekbesprekingen,herbariumaken,spreekbeurten,

Leerwerk:lessestuderen, studerevazaavakkeehoofdvakkezoallesseWO,dialogen, gedichtjes,formules, inoefenen vasplitsingen,letters,maaltafels, woordjelezen,…

 Wat verstaan we ondehuiswerkbeleid?

De uitbouw vaeen gezamenlijke visieaanpavahuiswermet de bedoeling het huiswerzinvolletmakeehuiswerkproblemetvoorkomeovroegtijdiaate pakken.

Doorheen de lagerschoowillen we werkeaaeen geleidelijke overganvaexterne, sterke sturinnaameezelfstandien planmatig werken bihuiswerk.

Iedereeis bovendien gebaat bij duidelijke communicatie,ook wahuiswerbetreft.

Leerkrachtezullen dagelijks de nodigtijvoorzievoor instructies en duidelijke verwoordinvan waevan de leerling wordverwachen welk doeer nagestreefd wordmet daspecifiehuiswerk.Door dezmanier kunnen de leerlingen gemotiveeremet voldoende zelfvertrouwethuihun wermaken.

Ooaahejuiste gebruivan de agenda wordiallleerjareaandachbesteed.

Eehuiswerkbeleiinatuurlijk geen wondermiddemaahecreëereen kader waarin problemevroegtijdig kunnen wordebekekeeheverwoordt duidelijk waevan de ouders verwacht wordt.

Eeopenhartig gespretusseouders,leerkrachten en kinis zeker ooeebelangrijk onderdeel.

Waarom geven we huiswerk?

Onze school is een school die huiswerk belangrijk vindt.

We gevehuiswermet duidelijke doelstellingevooogen:

     Wwilleaan de ouders latezien waonzleerlingeallemaal doein de klas. De leerlingebrengezeestukjschoomenaar huis.

Wat doen we? Hodoen we het?

     Vihuiswerwillen we ouders de mogelijkheid geveoeebeeltvormen van de werkhoudinen de mogelijkhedevahukind.

     Huisweris eemiddeom de geziene leerstoitoefenen,therhaleote automatiseren.Heis éévan de controlmiddeleote kijkeof de leerstof begrepen werd.

     Door huiswerte gevelerekinderezelfstandig werken.Zlereplanneen verantwoordelijkheid dragen.Heis één van de middeleokinderetlereleren

Wat verwachten we ween wat verwachten we niet van de ouders?

Algemenverwachtingenaar deouders

     Wverwachten dat u in de eerste plaats probeert om goede omstandighedeaate bieden waarin uw kind aahehuiswerk kan werke:warust, walicht,wat warmte,...

Voor elk gezibetekent disameozoek gaanaar wamogelijis.

    Tracheepositievingesteldheieinteressuit te straleteaanzievahuiswerk.

      Wverwachten dat u de leerkrachcontacteerindien zicernstimoeilijkheden voordoen bihemakevahehuiswerk. U mag gerust uw reacties  hierronnoteren idagendoohehuiswervan uw kind.

     Wverwachten dat u uw kinaanmoedigt(indienodig)omehehuiswerte beginnen en dat U een oogje in het zeil houdt.

    Wverwachten dat u controleerohet huiswerk gemaakt werd.

 Waverwachten we NIET:

     dat u hehuiswerk verbetert.Verbetereis de taavan de leerkracht. Alleen door de foutetanalyserezien we of uw kind de leerinhoud voldoende beheerst.

    dat u eeslordig werlaaoverschrijven.

¨    dat U naast je kind aan tafel zit. U blijft wel in de buurt !

    dat u uitleoextroefeningen geeft wanneer uw kind de leerinhoud niebegrepen heeftWverwachten dat uw kinheefopgelein de klas evragen durfstellen.

Indien we leerinhoud oeeverschillende manier gaauitleggeaan de kinderen wordhevaazeeverwarrend.

 

Specifieke verwachtingenaar gelanvan de leeftijd:

Hoouder uw kind wordhomeezelfstandigheid we uiteraarmogeverwachten. Heis belangrijk dat wanneer uw kind de lagerschool verlaaheistaais

ozelfstandite werken,zelfstandileerinhouden kaverwerkeevoorziczelf eehaalbarplanning kan opstellen.

Eerste graad : 

   Overloop dagelijks samemejkind de opdrachtein de agenda.

      Parafeer de agenda

   Vraag uw kinaeens de les op.

   Luistemeals uw kinluidoleest.

¨   Geen huiswerk op woensdag

1ste lj :

Elke dag lezen + 1 dag maakwerk wiskunde en 1 dag maakwerk taal

Afspraak schrijfpotlood gebruiken

Na nieuwjaar : voorbereiding Woordpakket 1x per week (3x schrijven)

2de lj

Maandag : taal spelling(woordpakket)

Dinsdag : wiskunde

Donderdag : wiskunde

Vrijdag :  begrijpend lezen

Tweede graad

    Controleer de agenda. Parafeer.

    Vraag uw kinaeens de les op.

    Uw kinmotzijhuistaazelfstandig kunneoplossen.

    Begrijpt uw kind de leerinhoud niet,meldt dit daaan de leerkracht

 (persoonlijof via de agenda). 

3de lj :

Maandag : taal spelling (woordpakket)

Dinsdag : wiskunde

Donderdag : taal taalbeschouwing

Vrijdag :  W.O. / Begrijpend lezen 

¨  Geen huiswerk op woensdag

¨  Leerkracht verbetert het huiswerk

Tot emehe3dleerjaakrijgen de kinderen geeleerwervoor het weekend.

4de lj

¨ Gradatie in hoeveelheid en in moeilijkheid

¨ Wel huiswerk op woensdag

¨ Soms klassikale verbeteringen, lln duiden aan met groene balpen en met KV (klassikale verbetering)

Derde graad:

    Overloomet uw kind de agenda én de weekplanning.

    Oeeregelmaaotbouwen,voorzijbeseen vastijdstiohehuiswerke maken.

    Beperk uw inbreng.Geehevoldoende autonomie maar blijf uw interesstonen.

¨    “Leren leren “ infovergadering begin schooljaar in vijfde leerjaar

¨     Gradatie in hoeveelheid en moeilijkheid, duidelijke planning en spreiding

¨     Wel huiswerk op woensdag

¨     Soms klassikale verbeteringen of met correctiesleutel

Huiswerk niet gemaakt ? Wat nu ?

De leerling maakt zijn werk af tegen de volgende dag. 

We hopedat u hiermee over voldoende informatie beschikt betreffende onze visie op huiswerk. Mochteetocnog vragezijn, aarzedan niet om contact op tnememet dleerkracht van ukind.

U begrijpt uiteraard dat niet alles vast bepaald kan worden. Soms zijn er door omstandigheden wijzigingen. IK hoop dat U hiervoor begrip kan opbrengen

Schoolteam

VBS Sint-Katrien

.

 

 

 

 

Samenwerking met CLB

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen, Kastanjelaan 8 te 9620 Zottegem. 
Tel. 09/361.14.01
Fax. :09/361.04.32
E-mail: zottegem@vclbzov.be

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschilledne vlakken samen, maar ze maken geen deel van de school uit. Je kan dus gerust los van de school bij hen terecht. 

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. 

Je KAN naar het CLB... Je MOET naar het CLB...
- als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt 
- als je moeite hebt met het leren 
- voor studie- en beroepskeuzehulp 
- als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... 
- met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid 
- voor inentingen
- op medisch onderzoek 
- als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht) 
- voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs 
- om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen 
- bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijsVoor elke school is er een CLB-team. Dit bestaat uit een maatschappelijk werker en een psycho-pedagoog, een arts en een verpleegkundige. De namen van de teamleden en de openingsuren kan je ook zien op de website: www.vclbzov.be

Bezoek ons ook op facebook!