I. ONZE SCHOOL

1.1.Inleiding en verwelkoming :

Voor de ouders :

In onze school vinden we het noodzakelijk dat enkele concrete en nuttige afspraken worden gemaakt in verband met de houding en de levensstijl van onze leerlingen, die door u aan ons werden toevertrouwd.

Het is wellicht de bezorgdheid van elke ouder en opvoeder om onze kinderen van vandaag waarden voor te houden en voor te leven, die een gezonde sfeer tussen kinderen bevorderen en hen de kans geven om samen met velen te bouwen aan goede omgangs­vormen. Het is duidelijk dat binnen en buiten een school elke leerling slechts aan zijn trekken kan komen daar waar hij eerbied en respect voor anderen opbrengt.

Hoeft het daarbij nog gezegd dat onze moderne maatschappij het soms moeilijk heeft om zich stipt te houden aan concrete afspraken ?

 

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in ons stelt..

Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en   onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven

 

Voor de kinderen

 

Jij bent de persoon om wie het allemaal draait. Maar op onze school zijn we met velen samen. Het is fijn als het er ordelijk en netjes aan toegaat. Dat kan niet als elk kind zo maar doet wat het wil. Daarom moeten we afspraken maken! Afspraken waaraan iedereen zich moet houden. Lees ze, onthoud ze en volg ze. Dan pas wordt het fijn, voor jou en mij en iedereen.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht.

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen.

 

We wensen je een fijn schooljaar toe !

 

 

 

                   

             

1.2. Wat willen we? Visie.

Sint-Katrien als geloofsgemeenschap

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele

schoolgebeuren.

De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.

Wij hebben dan ook de opdracht de kinderen te laten kennismaken

met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen

die binnen schoolverband worden gehouden.

De leerlingen en leerkrachten verzorgen een aantal vieringen in de loop

van het Kerkelijk Jaar: Mis H.-Geest, Adventsviering, Broederlijk Delen,

viering van de Goede Week of Paasviering, Eerste Communie,

einde schooljaar (afscheidsmis)...

 

Sint-Katrien als leergemeenschap.

 

Streven naar kwaliteitsonderwijs.

Het Kind in het midden :

- bijzondere zorg voor de "kleinen" : - kansarmen - zwakkeren

- respect voor en aanvaarding van elk kind.

- elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden.

- maximale ontplooiingskansen voor elk kind:

·         het totale kind (hoofd - hart en handen)

·         elk kind is anders.

 

Dynamische school met opdracht voor deskundigheid :

- streven naar verdere uitbouw en verbetering.

- openstaan voor vernieuwing.

-          begeleiding en navorming zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen

Sint-Katrien als leefgemeenschap.

Het verwezenlijken van een "hechte" school- en klasgemeenschap:

- Wij besteden aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief-menselijke relaties tussen alle participanten (inrichtende macht, personeel, ouders, leerlingen, C.L.B.., M.S.T.,) zowel binnen als buiten de school.

- Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel    mogelijk loyaal samen, ook met andere scholen.

- Onze school maakt deel uit van een parochiegemeenschap.

- Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen wij maximale kansen geven aan elk kind, zowel op vlak van godsdienst als van waardebeleving en engagement Wij hebben eerbied voor de andersgezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

                                       

 

1.3. Wie is wie?

1.3.1. Structuur van de school.

 

Vrije Basisschool “Sint-Katrien” is een basisschool

voor jongens en meisjes,

kleuter- en lager onderwijs.

Adres : Kloosterberg 25

           9550 Steenhuize-Wijnhuize

            Tel.  054/50.00.88      GSM : 0499.20.92.30

            Fax : 054/50.46.72

www.vbssintkatrien.be

e-mail: Vrije.Basisschool.Sint-Katrien@telenet.be

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

1.3.2. Organisatie.

1.3.2.1. Schoolbestuur :

Voorzitter                                             Secretaris en penningmeester

Mr. Baele Herman                                   Mr. Beeckmans Luc

Schipstraat 41                                        Winkelstraat 1

9550 Sint-Lievens-Esse                           9550 Steenhuize-Wijnhuize

Andere leden :

 

Mr. Bral Theo                                         Mr. Van Asselt Geert                                                     

Assestraat 10                                        Holmanstraat 34                             

9550 Steenhuize-Wijnhuize                     9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Mevr. Impens Jenny                               Mevr. Van Geyt Hilda

Groenstraat 109                                    Holmanstraat 15

9406 Outer                                           9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

 

 

 

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap KBO St.-Lieven .

 Voor de periode 2014-2020 werd in juni 2014 een nieuwe overeenkomst afgesloten .

Deze scholengemeenschap groepeert de volgende scholen : VBS Herzele, VBS Hillegem-Borsbeke-Wijnhuize, VBS Steenhuize ,  VBS Aaigem, VBS Burst en VBS Erpe.

In het kader van de hertekening van het onderwijslandschap bundelen deze scholen hun krachten rond personeelsbeleid ( centrale administratie ) , aanwenden van extra middelen t.b.v. de scholen van de SG (o.a. aanstellen veiligheidscoördinator,  technisch ICT-coördinator, mentor, zorgcoördinator zorg+ ), overlegmomenten op het niveau SG ( zorgbeleid, ICT-werking, administratie…).

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS ( Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen ).  Elk  schoolbestuur is door twee leden vertegenwoordigd in het CASS. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter De hoofdzetel van het CASS is Kerkstraat 12 te Herzele.

 

De directies van de scholengemeenschap zijn verenigd in het CODI ( College van directeurs ).

De deeltijdse ( halftijds)  betrekking van coördinerend directeur van de scholengemeenschap wordt waargenomen door Fabian Mory, tevens halftijdse directie van de VBS Herzele.

Hij stuurt in overleg het directieteam van de scholen van de SG en wordt tevens de eerste verbindingsschakel tussen de verschillende schoolbesturen en directies . Verder bestaat zijn opdracht in  administratief en  beleidsondersteunend werk en coördinatie  van personeelsbeleid (  decreet rechtspositie, overleggroepen, stafmedewerkers -mentorschap, ICT-werking , veiligheid & preventie …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Personeel

Directie

 

Dubois Fabienne                Kouterstraat 72

Tel. 0499.20.92.30             9550 Herzele

Kleuteronderwijs

Vicky Goossens                  Veldstraat 40

                                     9860 Oosterzele

V.D. Berghe Wendy            Tolstraat 56 A

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

De Pril Ingrid                    Speteveld 35

                                       9550 Hillegem

 

Corrijn Kathleen                Winkelstraat 17A

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Anouk Slaus                       Astridlaan 6

                                        9620 Zottegem

 

Lager onderwijs

Meuleman Kathleen            Assestraat 75A

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Eeckhout Lien                    Kloosterberg

                                        9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Daem Cecile                     Tolstraat 27D

                                       9550 Steenhuize-Wijnhuize

                  

              

Galle Christine                   Tolstraat 29A

                                       9550 Steenhuize-Wijnhuize

 

Turnleerkracht

Hemerijckx Hilde                Oudenaardsestraat 117

                                       9500 Geraardsbergen

 

Zorgcoördinator

Roeland Isabelle                 Struntel 11

                                         9570 Lierde            

 

Kinderverzorgster

Dekempe Manju                Gapenberg 10

                                             9500 Ophasselt

 

Administratieve medewerker

Haustraete Sabine             Bosveldstraat 52

                                       9572 St.-Martens-Lierde

 

1.3.2.3. Klassenraad. 

De klassenraad is steeds samengesteld uit de directie, de klastitularis, de zorgleerkracht en indien relevant, de overige leerkrachten die bij de klas betrokken zijn (leerkracht L.O., leerkracht muzische vakken …)

De klassenraad beslist over de overstap naar een volgende leeftijdsgroep binnen het niveau kleuteronderwijs en binnen het niveau lager onderwijs.

Hij geeft advies bij de overstap van een kind van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs en bij de overstap van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs.

De klassenraad kan ook advies geven bij het nemen van orde- of tuchtmaatregelen.

De klassenraad beslist welke regelmatige leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.

 

 

1.3.2.4. Schoolraad

De schoolraad  is een overleg- en adviesorgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. De raad wordt voor vier jaar verkozen.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Ze heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. De raad wordt voor vier jaar verkozen.

Voor de rechtstreekse verkiezingen van de schoolraad ( maart 2013)  voor de legislatuur 2013-2017 waren geen kandidaten voor de vertegenwoordiging van de ouders . Ook voor de vertegenwoordiging van de leerkrachten waren geen kandidaten.

Bijgevolg  werd geen schoolraad worden geïnstalleerd.

 

1.3.2.5. Oudercomité

Het oudercomité groepeert een aantal ouders die zich willen inzetten om de doelstellingen van de school te helpen realiseren.

In samenspraak met de school organiseert het oudercomité eigen activiteiten.

De namen van alle leden van het oudercomité vindt u terug in de infobrochure en/of op de website. Nieuwe leden zijn steeds van  harte welkom.

Neem gerust contact op met een lid van het oudercomité of de directeur.

 

1.3.2.6 Multi-disciplinair-overleg.

Tijdens leerlingbesprekingen komen verschillende mensen samen om een advies te formuleren naar ouders en / of school over bepaalde leerlingen. Dit MDO bestaat uit de leden van de klassenraad, de zorgleerkracht en de CLB-medewerker.

 

 

 

1.3.2.7. Onze samenwerking met het Centrum voor leerlingenbegeleiding.

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met:

Het Vrij C.L.B. Zuid-Oost-Vlaanderen:

HOOFDZETEL: Brugschelde 7 – 9700 Oudenaarde

VESTIGINGSPLAATS: ZOTTEGEM – Kastanjelaan 8 – 9620 Zottegem

Tel.: 09/361 14 01 Fax: 09/361 04 32 E-mailadres: zottegem@vclbzov.be

Site:www.vclbzov.be

      Respectieve rechten en plichten van CLB, van leerlingen en hun ouders.

- Het centrum heeft de plicht het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind – 20.11.89 “ te respecteren.

- Voor elke school is er een CLB-team. Dit team bestaat uit een maatschappelijk werker en een psycho-pedagoog, een arts en een verpleegkundige. De namen van de teamleden staan op de sticker die bij het begin van het schooljaar wordt bezorgd ( liefst aanbrengen vooraan in je schoolagenda) . Je kan die informatie  ook terugvinden op onze website: www.vclbzov.be.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit wordt ook aan de schoolraad bekendgemaakt.

Niet alleen de school , maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB  werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

- Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je KAN naar het CLB...

·                     als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt

·                     als je moeite hebt met leren

·                     voor studie- en beroepskeuze

·                     als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam...

·                     met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid

·                     voor inentingen.

Je MOET naar het CLB...

·                     op medisch onderzoek

·                     als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)

·                     voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs

·                     om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

·                     bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

- Als de school vraagt aan het CLB om een leerling te begeleiden , zal het CLB een

begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de

leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het

voorgestelde  begeleidingsplan.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

-de begeleiding van leerlingen die spijbelen . Als de betrokken ouders niet ingaan op de

 initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse Regering

aangeduide instantie.

-collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.

besmettelijke ziekten.

- Hebben ouders bezwaar tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een

andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het

ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders , leerlingen, de school en het centrum.

- De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen , ouders en

scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

- Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school

aanwezig is . School en CLB  houden  bij het doorgeven en het gebruik van deze

informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

- Het centrum legt voor elke leerling een multidisciplinair dossier aan. Het bevat gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn , ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-centrum.

- Als een leerling van school verandert , is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming vereist van de ouders om een multidisciplinair dossier over te dragen.

 

- Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van  het dossier .Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders . Als ouder kan u afzien van die wachttijd . U kan binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens : identificatiegegevens , vaccinatiegegevens , gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten , bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen , een gericht of een bijzonder consult.

- Het dossier inkijken door de leerling ?

Vanaf 12 jaar mag een leerling dat zelf. Ouders (of voogd) mogen het dossier enkel inkijken met de toestemming van de leerling.

Indien de leerling jonger is dan 12 jaar, dan mogen ouders (of voogd ) het dossier inkijken zonder toestemming.

Het inzagerecht geldt niet altijd, er zijn uitzonderingen. En het geldt ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

U  kan een kopie vragen van de gegevens die u mag inkijken. De kopie is vertrouwelijk en mag enkel dienen voor jeugdhulp.

- Persoonsgegevens mogen op vraag verbeterd en aangevuld worden . U kan vragen om bepaalde gegevens niet in het persoonlijk  dossier op te nemen. Daarvoor moet  wel een ernstige reden worden voorgelegd . Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht verwerkt worden , zoals bv. de resultaten van de medische onderzoeken.

- Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contract.

- De overdracht van gegevens uit het dossier aan derden (anderen dan het betrokken schoolpersoneel) kan slechts gebeuren na verzoek of schriftelijke toestemming van de ouders.

- Het CLB blijft bevoegd en verantwoordelijk voor de leerling die van school verandert of tijdelijk niet meer in een school is ingeschreven, tot die leerling een nieuwe school heeft gevonden.

- Het centrum brengt respect op voor het pedagogisch project van de school.

- De school werkt mee aan de bekendmaking van de CLB-werking. Zij licht ouders, leerlingen en personeel in over het CLB waarmee ze samenwerkt en laat, in overleg, het centrum toe aanvullende informatie te verspreiden via de school. School en centrum bepalen samen de aanwezigheid van de CLB-medewerkers op school.

- Het centrum heeft het recht om in de school besprekingen en overleg bij te wonen over de leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en preventieve acties of projecten. Die preventie moet kaderen in de strategische CLB-doelstellingen van het verhogen van slaagkansen en het beperken en voorkomen van risicogedrag.

- De school verleent haar medewerking aan de organisatie van de medische onderzoeken, beschermende maatregelen en vaccinaties.

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die  onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon

onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen of je kan dat ook op een later tijdstip doen.

Overzicht medische consulten

1ste kleuterklas

3/4 jaar

2de kleuterklas

4/5 jaar

1ste leerjaar

6/7 jaar

3de leerjaar

8/9 jaar

5de leerjaar

10/11 jaar

1ste secundair

12/13 jaar

3de secundair

14/15 jaar

 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij wordt het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen gevolgd . Voor het toedienen van de vaccinaties moeten de ouders toestemming geven. Ouders worden  tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen .

- Voor de behandeling van gebeurlijke klachten over de dienstverlening van een CLB-medewerker is er een procedure voorzien (Klachtenbehandeling VCLB ZOV). Deze is ter inzage op het CLB-centrum en ook op het secretariaat van de school.

- Je kan een afspraak maken met onze medewerkers op school of op ons centrum. Die afspraak kan, indien nodig, ook doorgaan buiten onze openingsuren.

Hoofdzetel

    Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde   ) 055 31 38 62  3 055 31 84 108oudenaarde@vclbzov.be

Vestigingen

    Abeelstraat 35,    9600 Ronse       ) 055 23 71 11  3 055 20 73 10  8ronse@vclbzov.be

    Kastanjelaan 8,   9620 Zottegem   ) 09 361 14 01  3 09 361 04 32  8zottegem@vclbzov.be

 

Openingsuren : van maandag tot donderdag van 8.30u-12.00u en van 13.00u-16.30u

                          op vrijdag tot 12.00u

 

Sluitingsperiode : op wettelijke en decretale feestdagen

                             kerstvakantie (min 2 dagen) en paasvakantie

 

 

 

 

2. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

2.1.Inschrijven in de school

2.1.1.Elk kind heeft recht op inschrijving in de school gekozen door zijn ouders.

 

2.1.2. Na akkoord gaan van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement is de leerling ingeschreven.Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Ook een papieren versie is beschikbaar op vraag.Wijzigingen aan het bestaand schoolreglement worden in het begin van een nieuw schooljaar schriftelijk meegedeeld .De meest actuele versie van het schoolreglement vindt u op de website.

 

2.1.3. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

Een kleuter die nog geen 2,5 jaar is, kan ingeschreven worden .Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde ( 2,5 jaar zijn ), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van de enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten op school en opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.Kleuters zijn niet leerplichtig.

 

2.1.4. Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaardenvoldoet.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar . Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari  van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad.                    

        Als het kind nog niet de leeftijd van 7 jaar bereikt heeft of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar , moet het bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

-het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

-toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving voor  september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf  september , uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

 

 

2.2.Inschrijvingsperiode

2.2.1. Verplichte voorrang voor broers en zussen

De voorrangsperiode kan ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar en loopt gedurende de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in te schrijven in de school. Deze regeling geldt ook voor kleuters al kunnen ze pas het volgende schooljaar instappen.

 

 

2.2.2. Reguliere inschrijving

2.2.2.1. De inschrijvingsperiode kan ten vroegste starten de tweede (2e) schooldag van september van het voorafgaande schooljaar en loopt tot 31 augustus. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in te schrijven in de school. Deze regeling geldt ook voor kleuters al kunnen ze pas het volgende schooljaar instappen.

2.2.2.2.De inschrijving kan elke schooldag tijdens de schooluren of na een telefonische afspraak. Tijdens de laatste  weken van de grote vakantie zijn inschrijvingsuren voorzien en worden die via infofolders en plaatselijke pers kenbaar gemaakt.

 

 

 

 

2.3. Inschrijvingsverloop

2.3.1.De inschrijving gebeurt steeds op school door een secretariaatsmedewerker, de directeur of een leerkracht. Er wordt informatie verstrekt over de school, het schoolreglement, de informatiebrochure en het pedagogische project.Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

 

2.3.2.  Bij de inschrijving dient de SIS-kaart of ID-kaart te worden voorgelegd die de identiteit van het kind bevestigt, de geboortedatum rechtvaardigt en het rijksregisternummer bevat. Voor allochtone leerlingen wordt bij gebrek aan een SIS-kaart een ander officieel document opgevraagd dat de identiteit van het kind aantoont en de graad van verwantschap. De inschrijving stopt wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met de nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang heeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

 

2.3.3. Bij elke inschrijving wordt een gezins- en leerlingenfiche ingevuld waarvan de gegevens worden opgenomen in het elektronisch bestand van de school. Een attest voor ontvangst en akkoord van het schoolreglement en het pedagogisch project en het aanmeldings- en inschrijvingsregister worden ondertekend.

 

2.3.4. Voor kleuters ondertekenen de ouders of de personen die het kind onder hun hoede hebben, een verklaring dat ze niet in een andere school zijn ingeschreven.

 

2.3.5. Conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle gegevens die bij een inschrijving worden opgevraagd enkel en alleen gebruikt voor de school- en onder­wijs­administratie. Ze worden onder geen enkele voorwaarde aan anderen doorgegeven.

 

        2.3.6.Elke school moet per school, vestigingsplaats, niveau kleuter en lager een capaciteit invoeren . Het bestuur kan ervoor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar  of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt , moet de school de leerling weigeren.

        De school zal via de schoolactiviteitenkalender en de schoolwebsite de ouders hieromtrent verder informeren indien nodig.

 

2.3.7.Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

 

2.3.8.Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

 

2.4.Weigering van een leerling

2.4.1. De school kan een leerling weigeren in te schrijven als deze niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.      

 

2.4.2. De school kan een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel  definitief werd uitgesloten in de school.

 

2.4.3.Een kind dat beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpssingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel curriculum.

  Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer de leerling niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

  Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

 

2.4.4.Elke school moet per  vestigingsplaats, niveau kleuter en lager een capaciteit bepalen . Het bestuur kan ervoor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar  of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt , moet de school de leerling weigeren. De school zal via de schoolwebsite de ouders hieromtrent verder informeren.

 

2.4.5 Als na onderzoek en overleg met de betrokken partijen (schoolbestuur, ouders en eventueel CLB) een negatief advies komt op de vraag tot inschrijving dan deelt het schoolbestuur dit

binnen een termijn van vier kalenderdagen, aangetekend of tegen bewijs van afgifte mee aan de ouders. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van de school.

Eén exemplaar van het advies wordt bewaard in het schoolarchief.

Bij weigering om draagkracht wordt door het lokaal  overlegplatform (LOP) onmiddellijk en zonder te wachten op vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van  andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders daar uitdrukkelijk om verzoeken.

Indien de school niet behoort tot een LOP zal het departement een nabijgelegen LOP aanduiden.

Na bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog binnen een termijn van 30 dagen een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten ( basisonderwijs ) :

                                      Hendrik Consciencegebouw 4A10

                                      Koning Albert II-laan 15

                                      1210 Brussel

              

 

 

2.5. Instappen kleuters.

Kleuters jonger dan 3 jaar worden toegelaten vanaf de instapdatum nadat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt, d.w.z.

  - de eerste schooldag na de zomervakantie

  - de eerste schooldag na de herfstvakantie

  - de eerste schooldag na de kerstvakantie

  - de eerste schooldag van februari (teldag lestijdenpakket)

  - de eerste schooldag na de krokusvakantie

  - de eerste schooldag na de paasvakantie

  - de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op een instapdag, worden op die dag tot het kleuter­­-onderwijs toegelaten en opgenomen in het stamboekregister.

Voor de instapdatum mag een kleuter jonger dan 3 jaar niet aanwezig zijn in de school, zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt of overschreden.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft , kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

 

 

 

2.6.Leerplicht

2.6.1. Kinderen worden leerplichtig de eerste schooldag van de maand september van het jaar waarin ze 6 jaar worden en ze zijn dan wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs vertoeft, is het onderworpen aan de controle op de leerplicht en het moet op school aanwezig zijn.

 

2.6.2. Kleuters zijn niet leerplichtig (behalve zij die een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen)Afwezigheden in het kleuteronderwijs moeten niet gestaafd worden door medische attesten of andere schriftelijke verklaringen aangezien er geen leerplicht is.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

 

2.6.3. Een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen, vervroegd het eerste leerjaar instappen en een achtste jaar in de lagere school doorbrengen kan enkel na samenspraak met en advies van de klassenraad en het CLB.

 

2.6.4. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen , met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

 

2.6.4. De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Omwille van gezondheidsredenen en mits een medisch attest kunnen, in samenspraak met de directeur eventueel aanpassingen gebeuren.

 

2.6.5. Leerlingen die om grondige redenen niet deelnemen aan ééndaagse of meerdaagse extra-murosactiviteiten dienen wel op school aanwezig te zijn.

 

 

2.7. CLB – begeleiding

Ouders hebben het recht af te zien van CLB-begeleiding. Deze weigering moet schriftelijk gebeuren. Bij inschrijving licht de directeur de ouders over deze mogelijkheid in en overhandigt hij hen in voorkomend geval de nodige formulieren.

 

2.8.  Screening niveau onderwijstaal

        De school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Aanwezigheden.

2.9. l. Uurregeling.

Opvang 's morgens : van 8.30 uur tot 8.50 uur: de leerkrachten.      

Lessen - voormiddag: van 8.50 uur tot 12 uur

Middagtoezicht: van 12 uur tot 13 uur (op maandag)

                           van 12 uur tot 13.15 uur (di., do. en vr.)

Lessen - namiddag : van 13 uur tot 15.40 uur (op maandag) van 13.15 uur tot 15.40uur        (di., do en vr.)

                          woensdagnamiddag: vrijaf.

 

 

Opvang ’s morgens vanaf 06.30 uur  en ’s avonds tot 18.30 uur

De opvang wordt verzorgd door de Gemeentelijke Opvangdienst

"De Buiteling", in de gebouwen van de school.GSM: 0491-71 34 96

 

2.9.2. Te vroeg of te laat komen.

Alle leerlingen dienen 5 min. voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn op de speelplaats.  Indien door onvoorziene omstandigheden uw kind te laat op school is begeeft het zich naar de klas en geeft een geldige reden voor het te laat komen. Te vroeg komen is ook niet nodig .De schoolpoort gaat open om 8.30 uur en dan pas is er toezicht door een leerkracht.

2.9.3. Toegang tot de lokalen.

- De leerlingen verlaten de klaslokalen rustig en ordelijk. Het is niet toegelaten in de gangen of de klassen te zijn buiten de lesuren, tenzij met speciale toestemming.

- Bij hun aankomst begeven de leerlingen zich naar de speelplaats (zonder slenteren in de tuin).

- Tijdens de speeltijden blijft er geen enkele leerling in de klas, tenzij er een uitdrukkelijke toelating is van de titularis. Leerlingen die in de klas blijven onder de pauze staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun titularis en niet van de toezichthoudende leerkracht.

 

 

 

 

 

2.9.4. Afwezigheden.

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).

De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

 

Op wie is de regelgeving van toepassing ?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van

hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.

Niet leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

 

Welke afwezigheden zijn gewettigd ?

1. Ziekte

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. Medicijnen worden niet toegediend zonder medische fiche ingevuld door de ouders. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is( bv. astma, migraine,…) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

 

2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring  of een document met officieel karakter kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig.

De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;

2. Het bijwonen van een familieraad;

3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);

4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal -, observatie- en oriëntatiecentrum);

5. De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,…);

6. Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst);

Concreet gaat het over:

- islamitische feesten: het Suikerfeest (1dag) en het Offerfeest (1 dag);

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag),het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

-orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

 

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind  eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed-of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.

- actief deelnemen in het kader van individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. De unisportfederatie dient een document af te leveren, dat elk jaar opnieuw vernieuwd dient te worden . Afwezigheid kan maximaal 10 ( gespreide) halve schooldagen bedragen.

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

- de deelname aan time-out projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijke te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.

- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;                                                   

b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;  

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;                                                                                   

d. een akkoord van de directie.

Deze  categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lesuren           

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor de revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week , verplaatsing inbegrepen, voor volgende situaties:

1°-Na ziekte  of ongeval

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van

de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

2°-Bij een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose

De 150 minuten kunnen in bepaalde situaties overschreden worden .

Voor deze afwezigheden wordt steeds een dossier samengesteld met o.a. een verklaring van de ouders, een advies van het CLB, een samenwerkingsovereenkomst, de toestemming van de directeur. De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

 

 

Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting

Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.

 

4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

De volgende regels zijn van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op

kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er – net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

 

Problematische afwezigheden.

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

2.9.5. Onderwijs aan huis.

Leerlingen vanaf 5 jaar ( d.w.z. leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn voor januari van het lopende schooljaar ) hebben  recht op tijdelijk onderwijs aan huis ( kleuter- of lager onderwijs:  4 lestijden per week ) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

1.    De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval.

2.    Voor chronisch zieke kinderen ( bij ziekte die minstens 6 maanden continue of repetitieve behandeling vraagt )vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen . Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid ( moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd , heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis.

3.    De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de school. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijdskan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

     Voor chronisch zieke kinderen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken scooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist , dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.

4.    De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

5.    De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet.

 

2.9.6.Schoolverandering

        1.     Ouders oordelen zelf of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert.

        2.     Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste school­dag van juni moet schriftelijk medegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school.

        3.     Deze mededeling gebeurt ofwel per aangetekend schrijven ofwel tegen ontvangstbewijs.

        4.     De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.

5.    In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum

van de poststempel van het aangetekende schrijven of de datum van het ontvangstbewijs

als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag

 na deze datum van poststempel of afgiftebewijs.

        6.     Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type voor het buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Zodra de ouders over zo’ n verslag beschikken ( overhandigd door de school én het CLB ) kan de leerling van school veranderen. De nieuwe school licht de oorspronke­lijke school in volgens de procedure hierboven beschreven.

Bij een schoolverandering van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is of hun kind van school verandert. De nieuwe school licht de oorspronkelijke school in zoals hierboven beschreven.

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. De school is decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

 

 

2.9.7. Voor- en naschoolse opvang.

's Morgens is er opvang van 8.30 uur tot 8.50 uur door de leerkrachten.

's Avonds is er geen opvang meer voorzien door de leerkrachten.

Buiten deze perioden kan de school geen verantwoordelijkheid

dragen voor activiteiten die ze niet zelf inricht.

De school werkt samen met de gemeentelijke buitenschoolse opvang “De Buiteling” voor opvang voor en na de schooluren.( Zie hoger)

 

 

2.9.8. Middagverblijf/ middagpauze

De leerlingen die 's middags blijven eten, gebruiken het middagmaal in de eetzaal, waar zij

een vaste plaats aangewezen krijgen. Kinderen die boterhammen meebrengen maken

gebruik van een brooddoos die op de afgesproken plaats gedeponeerd wordt. De drankjes

op school worden aangeboden in recycleerbare glazen flesjes. We kunnen u deze

kwaliteitsdrankjes dan ook warm aanbevelen. Om onze afvalberg te verkleinen nemen alle

      leerlingen die ’s middags op school eten bij voorkeur een drankje in de refter of nemen een drinkbus (met naam erop) gevuld met water mee.

Het lunchpakket dient in een genaamtekende brooddoos verpakt te worden.  

Water staat ook gratis ter beschikking aan de verschillende drankfonteinen.

De leerlingen moeten zich aan de afgesproken regels houden.

Kinderen die ’s middags thuis eten , mogen ten vroegste  een kwartier voor het begin van de namiddaglessen terug op school zijn.

 

 

 

2.9.9 Afhaling binnen de lessen.

Indien de leerlingen voor het normale uur de school moeten

verlaten, kan dit enkel met een toelating van de directie die op

schriftelijke vraag van de ouders wordt gegeven.

Die leerlingen worden afgehaald door een bevoegd persoon in de klas.

 

         

 

 

 

 

2.10.Veiligheid en gezondheid op school.

 

2.10.1. Ziek op school ?

° Bij het begin van het schooljaar wordt aan de ouders een medische fiche aangeboden waarop persoonlijke gegevens van het kind, info over de huisdokter en algemene gezondheidsweetjes kunnen ingevuld worden. Deze gegevens worden strikt persoonlijk behandeld, maar kunnen van groot belang zijn wanneer uw kind een ongeval heeft of plots ziek wordt. Gelieve de juiste contactnummers duidelijk mee te delen.

° Op school is een EHBO – pakketvoorhanden.

° Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan wordt de school een verbod opgelegd om op eigen initiatief medicatie toe te dienen . De school zal evenwel de ouders of een ander opgegeven contactpersoon verwittigen met de vraag om de leerling op te halen . Wanneer dat niet mogelijk is zal de school een arts om hulp verzoeken.

 In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan hun  kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest  dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat (medische fiche)

° Het is ook gewenst zieke kinderen niet naar school te sturen en dit om verdere besmetting tegen te houden.

° Luizencontrole

De school stelt alles in het werk om vervelende luizenplagen te vermijden. Daartoe controleren wij regelmatig alle kinderen op luizen.

Ouders die zelf luizen of neten bij hun kind aantreffen, verzoeken wij de school  daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen.

 

2.10.2. Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In openbare plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens  en 18.30 uur ’s avonds .

Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden

 

2.10.3.Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen laat men thuis. Geld niet in de jas of de boekentas achterlaten. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstallen.

°Gevaarlijk speelgoed brengen we niet mee .Radio’s ,zakmesjes, GSM, duur speelgoed … brengen we ook niet mee naar school. Ze zullen worden afgenomen.

 

 

2.10.4. Evacuatieplan

De school beschikt over een evacuatieplan goedgekeurd en gecontroleerd door een veiligheidscoördinator en de arbeidsgeneesheer. Per schooljaar zijn er evacuatieoefeningen voorzien.

 

 

 

 

3.  ANDERE AFSPRAKEN

 

3.1 Belteken

Bij het eerste belteken gaan de leerlingen onmiddellijk in de rij staan. Men loopt niet meer naar de toiletten. Bij het tweede belteken onderhoudt iedereen het stilzwijgen. De leerkrachten begeleiden hun leerlingen naar het klaslokaal.

 

3.2. Getuigschriften basisonderwijs

 

Het schoolbestuur stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke regelmatige leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.

Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd.

3.2.1.De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs.

3.2.2. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

         -de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

         -de evaluatie van het lopende en voorafgaande schooljaar;

         -de gegevens uit het LVS;

         -het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling

3.2.3. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

3.2.4. Wanneer een leerling overlijdt in het schooljaar waarin hij normaliter het getuigschrift

basisonderwijs zou ontvangen hebben, dan kan de klassenraad alsnog beslissen om het

getuigschrift basisonderwijs postuum aan deze leerling toe te kennen.

3.2.5. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

3.2.6.  Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn

leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Of een leerling het getuigschrift krijgt , hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte en de zelfsturing die hij toont zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld.

De voorzitter en de leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

 

3.2.7.  Beroepsprocedure

Let op :

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

Wanneer we spreken over de directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

1.       Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst

van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

2.       Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3.       Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

4.       De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

5.       Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur p/a  VZW Crombeenscholen Herzele-Burst,  Kerkstraat 12 te 9550 Herzele.

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

•        Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.

•        Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. 

Ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.

 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

 

3.3 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen.

 

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Wil de school dat je kind een jaar overdoet , dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht . De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.  De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Leerlingengroepen kunnen bij het begin van ieder schooljaar heringedeeld worden op basis van onvoorziene gewijzigde instroom ( bv. in de kleuterschool na een instapdatum ).De directie neemt daartoe de definitieve beslissing en zal de betrokken ouders hiervan op de hoogte brengen.

 

 

3.4 Samenstelling van de leerlingenraaad

 

Op basis van het participatiedecreet van 2 april 2004 kan in elke lagere school een leerlingenraad opgericht worden.  De wijze waarop deze raad wordt samengesteld moet via dit reglement aan de ouders meegedeeld worden. Op “Sint-Katrien” wordt bij het begin van ieder schooljaar een verkiezing georganiseerd. Vanaf het 1° leerjaar worden er per klas ( door de leerlingen zelf) twee  klasafgevaardigden gekozen die automatisch zetelen in de leerlingenraad van de school. Het vijfde leerjaar staat n voor de organisatie. Twee afgevaardigden brengen bij de directie verslag uit van de vergadering.

 

3.5 Reclame- en sponsorbeleid.

 

We willen de kinderen kritisch leren omgaan met reclame en sponsoring. Het spreekt voor zich dat de school hierbij een voorbeeldfunctie speelt. Onderstaande principes worden in acht genomen :Reclame en sponsoring kunnen alleen als ze ten goede komen aan de kinderen. Sponsoring en reclame mogen nooit schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de kinderen. Er wordt over gewaakt dat ouders noch kinderen aanstoot kunnen nemen aan bepaalde vormen van sponsoring en reclame. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Reclame en sponsoring worden nooit toegelaten als ze onverenigbaar zijn met het opvoedingsproject en met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van onze school. Indien er reclame en sponsoring toegestaan wordt, kan er nooit een tegenprestatie gevraagd worden. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij : De commissie Zorgvuldig Bestuur Departement Onderwijs Secretariaat – generaal t.a.v. Willy Van Belleghem Kamer 5B 12 Koning Albert II – laan 15 1210 Brussel

 

 

3.6.Vrijwilligers binnen onze school

 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers zoals leesouders, begeleiders bij uitstappen , hulp bij schoolactiviteiten. Op 1 augustus 2006 trad de     wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 in werking.

Deze wet verplicht organisaties o.m. een ‘organisatienota’ voor te leggen aan haar vrijwilligers.

Door deze organisatienota op te nemen in dit schoolreglement dat elke ouder ontvangt en voor akkoord ondertekent, komen we tegemoet aan deze wettelijke verplichting.

Organisatie en juridisch statuut

Schoolbestuur:VZW Vrije Basisschool Sint-Katrien        

Sociale doelstelling : Basisonderwijs verstrekken                                               

Verantwoordelijke(n) gemandateerde(n)  voor ondertekening en/of informatie over “ de rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger “:  Dubois Fabienne       

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden in geval van een ongeval:Directie– Dubois Fabienne                        

                                              

Verplichte verzekering:

Waarborgen: burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger 

Maatschappij  Raamcontract bisdom burgerlijke aansprakelijkhied onderwijsinstellingen

IRO Bisdomplein 1 9000 Gent

        

Vrije verzekeringen :

Waarborgen   Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens  de uitvoering van het vrijwilligerswerk op weg van en naar de activiteit.

Maatschappij Raamcontract bisdom aansprakelijkheid school en lichamelijke ongevallen IRO Bisdomplein 1 9000 Gent

 

Vergoedingen         

De school betaalt geen enkele vergoeding in speciën noch in natura, voor vrijwilligerswerk behalve de reële onkosten die een vrijwilliger zou moeten maken voor de deelname aan de georganiseerde activiteit.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie is verantwoordelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek:

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete .”

De vermelding “ alle andere personen “ in de opsomming kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (vb. medische gegevens leerlingen, omgaan met gehandicapten, …)

Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

 

Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van het werkveld en de werktijden, een contactpunt bij conflicten en over de nodige uitrusting.

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van werkveld en werktijden.

 

Kennisname en akkoord

De ondertekening van het formulier “ Kennisname en akkoord schoolreglement en pedagogisch project “ geldt als bewijs van akkoord voor de ouders vrijwilligers. Aan de vrijwilligers die geen kinderen hebben op school, zal de tekst bij hun eerste vrijwilligerstaak ter ondertekening worden voorgelegd. Deze ondertekening geldt dan zolang er geen wijzigingen aan de wetgeving ter zake gebeurt.

 

 

 

 

4. HET LEVEN OP SCHOOL

 

4.1 Huiswerk.

Huiswerken en lessen worden dagelijks genoteerd in het schoolagenda.  In het 1ste t/m 4de leerjaar wordt het schoolagenda dagelijks gecontroleerd en getekend door de ouders. Voor 5de en 6de leerjaar wekelijks.

Afspraken betreffende soort en hoeveelheid huistaken worden meegedeeld bij het begin van het schooljaar.

Huiswerk is voor ons, de leerkrachten van deze school, belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefenen van de geziene leerstof.

Door hun huiswerk te maken leren onze kinderen ook zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we hen al stapje per stapje voor op werken in het secundair onderwijs.

Om onze doelstellingen bij huiswerk te realiseren, rekenen we op u, de ouders. Met uw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van uw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.

 

 

 

Wat verwachten we van jullie als ouder

WEL:

-In de eerste plaats is het belangrijk dat u goede omstandigheden aan uw kind aanbiedt. Een rustige werksfeer, wat plaats, warmte, licht, …

- Toon interesse in het huiswerk van uw kind, moedig uw kind aan om aan de huistaak te beginnen.

Controleer of het huiswerk is gemaakt.

-  Elk kind heeft graag een luisterend oor als het hardop leest.

-  Uiteindelijk is het ook belangrijk te onderstrepen dat het kind het huiswerk

zelfstandig moet maken. We proberen steeds een opdracht te geven die het kind aankan, maar foutjes maken mag. De foutjes tonen aan de juf of de meester welke problemen het kind nog heeft met de geziene leerstof.

 

 

NIET:

-We verwachten niet dat u extra uitleg hoeft te geven wanneer uw kind iets niet begrijpt. Moedig uw kind aan om raad te vragen aan de juf of meester.

De juf verbetert de huistaak zelf of samen met de leerlingen ( via evaluatiegesprek) .

-  Geef uw kind geen extra oefeningen als het iets niet begrijpt. Er zijn

grenzen aan huiswerk en een kind heeft ook nog behoefte aan spel en vrije tijd.

Mochten er toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

 

4.2 Kledij

Van onze leerlingen verwachten wij :

- Dat ze netjes en aangepast gekleed zijn. Een regenjas bij slechte weersvoorspellingen en geen strandkledij tijdens warme periodes.

- Dat kledij zoals jassen, sjaal, muts,… genaamtekend zijn.

- Dat zij een zakdoek ( bij voorkeur papieren zakdoekjes) bij hebben.

- Dat zij degelijk en aangepast schoeisel dragen ( geen teenslippers) . Kledij,  schoeisel en haartooi zijn eenvoudig , stijlvol en hygiënisch .We nemen afstand van  modegrillen of ideologische bewegingen die zich manifesteren door speciale haartooi, kledij of andere symbolen. Het dragen van dure sieraden, kettinkjes of ringen is af te raden. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, beschadigen of verdwijnen ervan. Tijdens de zwem- en turnlessen is het dragen van ringen, kettingen en uurwerken omwille van de veiligheid verboden.

Hoofddeksels zijn tijdens de binnenklasactiviteiten en in de refter niet toegelaten.

 

4.3 Omgangsvormen  

4.3.1. houding en gedrag - in en buiten de school.

Overal is het net gemaakt voor jou: geverfd, gepoetst enz. Draag er zorg voor. Elk werk moet gerespecteerd worden, ook de schoonmaak heeft mensenarbeid gevraagd en geld gekost. De leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor orde en netheid in hun klaslokaal, in de gangen en op de speelplaats. Papier en afval werpt men in de papiermand of in de vuilbak die in voldoende mate zijn aangebracht op alle plaatsen. Bordvegers worden niet uitgeklopt tegen ramen of muren. In en buiten de school gedraagt men zich op een beleefde en voorname wijze. Men heeft respect voor elk levend wezen en voor andermans eigendom.

De kinderen gedragen zich steeds en overal beleefd, vriendelijk en correct tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de bezoekers van de school.
Brutale en/of onbeleefde taal worden niet toegelaten. Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt in onze school niet aanvaard. Gebrek aan eerbied tegenover de medemens zal opgevolgd worden door de directie, de leerkracht en in het bijzonder door de titularis.

We hebben de pest aan pesten. Wie pest heeft geen respect voor zijn medeleerlingen. Daartegen zullen wij streng optreden.

 

4.3.2. fietsers

De fietsers houden rekening met de verkeersvoorschriften. Als een leerling(e) per fiets naar school komt of naar huis rijdt, maakt hij of zij gebruik van het zebrapad om, met de fiets aan de hand over te steken. Het is meteen duidelijk dat de fiets nooit buiten de school blijft staan en dat er op de speelplaats noch op de toegangsweg tot de speelplaats gefietst wordt.

Fietsers krijgen, de eerste maal dat ze op regelmatige basis komen, een fietshelm en/of vlagje. Zij dragen dus steeds hun veiligheidshelm. Elke fiets dient geplaatst in de fietsenstalling.

°Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Afstappen doen we bij het binnenkomen  van het  schoolhek!

 

 

 

4.4. Schoolmateriaal

De leerlingen plaatsen hun boekentas (geen rugzak of sportzakken, wel een degelijke boekentas) op de voorziene plaats.

Alle materialen noodzakelijk voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden door de school gratis ter beschikking gesteld aan iedere leerling. Zorg dragen voor dit materiaal zal nodig zijn, schoolbehoeften zijn immers enorm duur...

Alle materiaal dat de leerlingen op school krijgen, blijft ook op school en enkel de handboeken en  werkschriften nodig voor de huistaak of lessen mogen meegenomen worden,

In geen geval dragen zij voor de aanvang van de lessen hun boekentas naar de klas en zetten ze evenmin in de trapzaal of in de gang.

Men heeft eerbied en respect voor de bezittingen van anderen.

Elke schade aan schoolgebouwen, meubilair en eigendom van andere leerlingen dient te worden vergoed door de ouders. Speelgoed wordt enkel meegebracht op verzoek van de

leerkrachten. (zie ook 2.9.3.waardevolle voorwerpen) Het bezit en gebruik van privé gsm-toestellen en andere multimedia-apparatuur is op school niet toegelaten

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.Ongevallen en schoolverzekering.                           

 

De schoolverzekering dekt:

* de lichamelijke schade aan een leerling overkomen tijdens de schooluren, tijdens een door de school georganiseerde activiteit (bv. schoolreis) en op de weg van en naar de school

* de stoffelijke schade aan een leerling overkomen door een materiële fout van de school (bv.  blijven hangen met een kleed aan een uitstekende nagel in een bank).

 

De schoolverzekering dekt niet:

* de stoffelijke schade door een leerling veroorzaakt aan een andere leerling (bv. scheuren van een vest tijdens een spelfase)

* de stoffelijke schade veroorzaakt aan derden bij een ongeval van en naar de school (bv.  beschadigen van een voertuig bij een ongeval).

 

Ongevallen moeten onmiddellijk aan het schoolsecretariaat worden gemeld.

Het schoolsecretariaat bezorgt alle nodige documenten aan de ouders , die ze dan tijdig

terugbezorgen aan het schoolsecretariaat . 

 

De schoolverzekering is een aanvullende verzekering . De ouders moeten eerst alle onkostennota’s zelf betalen en ingeven bij hun mutualiteit . Wat de mutualiteit niet terugbetaalt, wordt gedragen door de verzekering.

 

Onder "de weg van en naar de school" wordt bedoeld: de dagelijkse weg die het kind volgt (hoeft dus niet de kortste weg te zijn) en die het binnen een bepaalde tijdspanne aflegt (wie dus na de school blijft slenteren op straat of aan een winkel en pas om 17.00 uur thuiskomt waar hij dat kan om 16.30 uur, riskeert dat bij een ongeval om 16.55 uur de verzekering niet meer tussenkomt omdat de normale tijdspanne overschreden is).

 

Als bij een ongeval op school de tussenkomst van een dokter wenselijk is, vragen wij de dichtbij zijnde beschikbare huisarts.

 

4.6. Spelen op de speelplaats

De leerlingen maken van de speeltijden een gezonde  ontspanning. Het is verboden ballen van het dak te halen zonder toezicht van de leerkracht. Balsporten zijn enkel toegestaan met zachte ballen. De kinderen voetballen op de daarvoor afgesproken plaats.

Zij tillen ook geen andere kinderen op.

Het speelgoed van de speelplaatskoffers wordt steeds netjes terug in de bak gelegd of op de afgesproken plaats gelegd.

De kinderen denken ook aan een gezond milieu dus:

-       Papier in de papierbak.

-       Fruitschillen in de groene bak.

-       Batterijen in de blauwe ton.

-       De rest in de gele zak.

 

De gezondste dorstlesser is nog steeds gewoon water. Dit is steeds voorhanden aan de drankfonteintjes (aanwezig in elke klas en in de sanitaire ruimte). Kinderen mogen daarvan zoveel mogelijk, op een nette manier met respect voor het materiaal,  gebruik maken.

De leerlingen mogen ook een drinkbus gevuld met water meebrengen.

 

 

 

 

 

4.7. Zorgbeleid - Revalidatie - Zittenblijven - Multi Disciplinair Overleg - Klassenraden - Leerlingvolgsysteem

                                                                        

Ouders dienen hun schriftelijke toestemming te geven om hun kind te laten bijwerken in de aanpassingsklas. Deze bijwerking gebeurt onder toezicht van het multidisciplinair team (MDO). De leerlingen worden op verzoek van de klasleerkracht naar de taakklas gestuurd wanneer de noodzaak dit vereist. De school engageert zich om in gesprek te gaan over zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind . Wij verwachten van de ouders dat zij zich ook samen met de school engageren om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind .

 

Iedere ouder  dient positief te staan t.o.v. initiatieven en maatregelen die genomen worden om taalachterstand weg te werken.

 

4.7.1.De aandacht voor het individuele kind, de zorgbegeleidende initiatieven op klas- , schoolniveau worden gedragen  en gecoördineerd door de zorgbegeleiders.

Zorgbreed werken is niet alleen het individuele kind bijwerken, maar is ook preventief werken op klas- en schoolniveau. Aan deze visie wordt gewerkt met het ganse schoolteam : zorgbreed werken = ‘ploegspel’. Onze school heeft aandacht voor alle kinderen en zeker voor hen die minder talenten hebben.

In de kleuterschool proberen we ervaringsgericht te werken door o.a. in te spelen op de noden van de kleuters. In de lagere school proberen we dit principe door te trekken. Dit merken we in de leerkrachtenstijl en klasschikking. Hoekenwerk, contractwerk, werken in niveaugroepen staan regelmatig op het uurrooster. Kinderen moeten ook voorbereid worden op latere studies. Vandaar de aandacht voor het leren leren. In het 5e en 6e leerjaar nemen huiswerk en studiewerk een belangrijk deel van de tijd in beslag.

 

4.7.2. De eindbeslissing (overgaan of zittenblijven) resulteert uit een Multi Disciplinair Overleg (zorgbegeleider, directie, CLB-adviseur, titularis, eventueel vertegenwoordiger revalidatie­centrum). De klassenraad beslist uiteindelijk

 

4.7.3   Wanneer zich op school problemen voordoen, houdt de school eraan de ouders tijdig in kennis te stellen en te helpen bij het zoeken naar een oplossing.

 

4.7.4   Ouders, die op eigen initiatief stappen ondernemen om hun kind tijdens de schooluren revalidatie te laten volgen nemen eerst contact op met de directie van de school om het verplicht administratief bundel in orde te brengen. Zolang dit bundel niet in orde is, kan geen revalidatie tijdens de klasuren worden toegestaan. Revalidatie tijdens de klasuren is wettelijk beperkt tot 2 lestijden per week.

 

4.7.5   De school beschikt voor elk kind over een "leerlingvolgdossier". Hierin zijn naast de nood­zakelijke familiale, medische, sociaal-emotionele gegevens ook  testgegevens van genormeerde testen, observaties, besprekingen MDO’s…. opge­nomen, die de school in staat stellen de onderwijsloopbaan van het kind op te volgen en waar nodig bij te sturen. In samenspraak met de ouders wordt einde 6de leerjaar een ‘zorgfiche ‘ opgemaakt . Het is een persoonlijk document dat relevante informatie kan bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind ( gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten enz… Dit document wordt bij inschrijving in het secundair onderwijs door de ouders aan de nieuwe school bezorgd.

 

4.7.6   Minstens twee  keer per jaar komt de klassenraad (klastitularis, directie, zorgbegeleider, CLB-medewerker, andere externe medewerkers) samen om het leer­lingen­volgsysteem op te volgen n.a.v. de testen of t.g.v. andere belangrijke factoren in de school­loopbaan van het kind. Daarnaast kunnen nog  tussentijdse besprekingen en evaluatiegesprekken plaatsvinden.

 

4.7.7   Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). De directie kan hiertoe beslissen.

 

4.7.8   Logopedie – revalidatie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directie om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen , moet de school over een dossier beschikken dat minstens volgende elementen bevat :

                   -een verklaring van de ouders ;

                   -een medisch attest ;

                   -een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is .

 

 

 

4.8.Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen.

Om te turnen dragen de leerlingen een  T-shirt met logo van de school, een zwarte short, witte kousen en sportschoenen. Deze kledij wordt opgeborgen in een degelijke turnzak. (geen sport- en rugzak)

De T-shirt en de turnzak kunnen op school aan een democratische prijs verkregen worden. Kinderen van het eerste leerjaar krijgen de turn T-shirt gratis aangeboden. Gelieve de turnkledij duidelijk te naamtekenen.

Wekelijks worden  twee uur bewegingsopvoeding voorgeschreven.

Net als alle andere lessen zijn dit ook verplichte lessen. Enkel een attest (van de dokter, eventueel van uzelf) kan uw kind ontslaan van deelname.

Alle leerlingen lager onderwijs en de derde kleuterklas gaan om de 14 dagen zwemmen in het zwembad te Ninove. Dit kan dankzij onze samenwerking met het oudercomité.

De leerlingen van het 6de leerjaar zullen ten gevolge van een ministeriële omzendbrief kunnen genieten van één schooljaar gratis zwemmen.

4.9 Na- en buitenschoolse activiteiten

Bezinningsdagen, studie-uitstappen, toneel- en filmvoorstellingen, voordrachten tijdens de lesuren en dergelijke worden als normale schooldagen beschouwd. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten.

 

 

 

 

4.10 Extra-murosactiviteiten.

De ouders van de leerlingen die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten worden door de organiserende leerkracht vooraf nauwkeurig ingelicht omtrent de aard, het begin en het einde van de activiteit via brief, agenda of activiteitenkalender. Bij klasactiviteiten, die buiten de school om georganiseerd worden en waarbij haar opvoedingsproject door de leerlingen miskend wordt, eigent de school zich het recht om een sanctie op te leggen.

Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Er wordt een vervangprogramma voorzien.

 

 

 

 

4.11 Vakantiedagen.

Deze worden meegedeeld via de schoolbrochure en de maandelijkse activiteitenkalender.

 

4.12 Onkostenbijdrage

 

De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.

Vanaf schooljaar 2007-2008 moeten alle materialen die nodig zijn om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te behalen gratis aangeboden worden.

De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Volgende materialen worden vermeld

in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen

voor het gewoon onderwijs.

Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school.

De school stelt de materialen in voldoende mate ter

beschikking.  Dit betekent

niet dat dit materiaal voor elke

individuele leerling aanwezig moet zijn.

Spelmateriaal (OD LO 2.6)

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)

Toestellen (ET LO 1.9)  

Klimtoestellen (ET LO 1.14)

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) 

Boeken (OD NL 3.4)

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)

Kinderromans (ET NL 3.5)

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)

Passer (ET WIS 3.5)

Globe (ET WO 6.2)

Atlas  (ET WO 6.11)

Kompas (ET WO 6.3)

Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)

Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)

Infobronnen (OD NL 3.4)

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen uit de volgende categorieën

 worden verondersteld in voldoende mate

aanwezig te zijn en staan in functie van

 het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

 of het bereiken van de eindtermen voor

 gewoon en buitengewoon onderwijs.      

Een school beslist op basis van haar

pedagogisch project welke materialen

 zij wenst te gebruiken.

Schrijfgerief

Tekengerief

Knutselmateriaal

Constructiemateriaal

Planningsmateriaal

Leer- en ontwikkelingsmaterialen

Handboeken,  schriften,  werkboeken en –blaadjes,  fotokopieën, software...

Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal

Multimediamateriaal  

Meetmateriaal

Andere 

Bij verlies of opzettelijke beschadiging van deze materialen ( vermeld in de lijst) worden de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend aan de ouders.

 

 

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

-      Activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen; maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs

     ( b.v. culturele act., leeruitstappen, sportdag…)

-      Verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs verlevendigen ( turnuniform…)

-      Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting ( gezonde drankjes…)

 

De lijst met de raming van deze financiële bijdragen die aan ouders kunnen gevraagd

worden, wordt voorafgaand aan het schooljaar ( of bij inschrijving van nieuwe leerling

tijdens het schooljaar)  aan de ouders  meegegeven.

Voor sommige posten bevat de lijst van de financiële bijdragen vaste prijzen, voor andere zijn er enkel richtprijzen vermeld want we kennen de kostprijs niet altijd vooraf . Het schoolbestuur baseert zich in het laatste geval op de  prijs van vorig schooljaar.

Voor het schooljaar 2016-2017  bedraagt het geïndexeerd plafond  :

          Voor  kleuters 45 euro

          Voor een lager schoolkind 85 euro

Voor de kosten verbonden aan meerdaagse uitstappen (extra-murosactiviteiten zoals

openluchtklassen ,sportklassen,..)houdt de school rekening met de opgelegde minder scherpe maximumfactuur . De kosten voor een lager schoolkind mogen gedurende de 6 schooljaren  samen niet meer bedragen dan 420 euro per kind. Gelukkig kunnen we rekenen op een tussenkomst van het oudercomité.

 

Andere betalingen :

Onze leerlingen brengen geen geld mee naar school.

Regelmatig(ongeveer maandelijks)ontvangen zij een factuur met het verbruik

van de voorbije periode.

 

Ouders kunnen hun bemerkingen aangaande deze factuur binnen de vijf werkdagen na ontvangst kenbaar maken bij de directie of de secretaresse. Als dat niet gebeurt, wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

 

Ouders die financiële problemen hebben bij het betalen van de facturen, nemen contact op met de directie teneinde een passende en discrete regeling te treffen.

 

Wanbetalers worden herinnerd aan hun betalingsplicht. Bij blijvend wanbetalingsgedrag kan de school via de ter beschikking zijnde wettelijke middelen het geld opvorderen of kan zij abonnementen en verbruiksgoederen (dranken,  tijdschriften, maaltijden,  ...) annuleren.

Bij afwezigheden en afzeggingen van deelname aan uitstappen  worden de gemaakte reservatiekosten aangerekend

 

4.13 Veiligheid aan de schoolpoort

 

° De politie vraagt ook dat de ouders het verkeersreglement naleven vooral wat het parkeren betreft aan de uitgangen van de school.

° De leerkrachten zijn door de politie aangesteld als gemachtigde opzichters. (G.O.)

Zij mogen alle verkeer stilleggen. Willen ook de ouders dat in het oog houden en met hun kinderen pas oversteken ( op het zebrapad ) als de G.O. teken geeft.

Veiligheid aan de schoolpoort kan pas renderen wanneer ook de volwassenen het goede voorbeeld geven: reglementair parkeren, niet op het zebrapad, het voetpad vrijhouden, zelf het zebrapad gebruiken, de orders van gemachtigde opzichters opvolgen, ...

Wanneer de kinderen aan de schoolpoort worden afgehaald door een ouder, grootouder, familielid, ... staan zij vanaf dit moment onder hun toezicht en verantwoordelijkheid. Kinderen die zonder begeleiding naar huis gaan hebben daarvoor de schriftelijke toestemming van de ouders nodig. Dit kan een vermelding in de schoolagenda zijn.

 

4.14 Verjaardagen.

In de klas vieren wij de verjaardag van uw kind. Op die feestelijke dag mag uw kind een kleinigheid meebrengen voor de klasgroep.  De klastitularis zal de afspraken hieromtrent meedelen op de infovergadering begin september.

 

4.15 Snoep                                                                              

Op onze school wordt niet gesnoept.

Als tussendoortje brengen de kinderen een droge koek ( zonder chocolade) of fruit mee. Liefst in een genaamtekend herbruikbaar doosje. Maandag is fruitdag op school.  Indien Uw kind toch snoep meebrengt dan verdwijnt dit onmiddellijk in de boekentas.

 

4.16 Communicatie met ouders

4.16.1 Klasvergaderingen.

In het begin van ieder schooljaar organiseren wij klasvergaderingen voor de ouders van iedere klas. Tijdens deze vergaderingen wordt er toelichting gegeven bij de nieuwe leerstof, afspraken in de klas, bijzondere gebeurtenissen gedurende het schooljaar, ...

 

 

4.16.2 De schoolagenda.

De schoolagenda is niet alleen een hulpmiddel voor de leerlingen maar is ook een communicatiemiddel tussen ouders en school. ( zie ook 4.1 huiswerk )

Bij iedere week is er ruimte voorzien om eventuele mededelingen, opmerkingen of vragen te schrijven. Zowel leerkrachten als ouders kunnen daarvan gebruik maken.

 

4.16.3. De activiteitenkalender

De school geeft elke maand een activiteitenkalender uit op de website. Daarin vinden we iedere maand al de activiteiten voor ouders en / of kinderen, mededelingen vanwege de school, verslagen van bijzondere activiteiten en toelichting bij één of ander aspect van het schoolleven. Raadpleeg regelmatig de blogs om het klasverloop mee te maken.

 

 

 

4.16.4 De schoolwebsite.

De school is op het internet te bekijken op  www.vbssintkatrien.be . Er worden

regelmatig activiteiten aangekondigd en er worden foto’s getoond van leerlingen,

schoolactiviteiten en extra-muros-activiteiten.

Ouders die zich wensen te verzetten tegen het publiceren van foto’s waarop hun kinderen herkenbaar zijn, op de schoolwebsite of in de schooltijdschriften, maken bij het begin van het schooljaar dit verzet schriftelijk kenbaar bij de directie.

 

4.16.5 Individuele oudercontacten.

Driemaal  per schooljaar worden ouders van de lagere schoolkinderen uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht van hun kind. Het is in het belang van het kind dat dergelijke overlegmomenten plaatsvinden. Datum en tijdstip worden tijdig meegedeeld. Het eerste oudercontact in de eerste trimester is enkel voor de lagere klassen. Het tweede oudercontact (in de tweede trimester) is  bedoeld voor de lagere klassen. Hiervoor werken we op uitnodiging. Bij eventuele problemen, gebeurtenissen die moeten besproken worden of bepaalde mededelingen nodigen wij U schriftelijk uit. De ouders van de kleutertjes zijn echter allemaal welkom op dit tweede contact. Het derde oudercontact vindt plaats eind juni en is weerom voor alle ouders.

 

4.16.6 Rapporten.

De rapporten omvatten telkens drie onderdelen :

-  schoolse kennis en vaardigheden

-  muzische en motorische vaardigheden

-  attitudes.

Jaarlijks krijgen de leerlingen tweemaal een groot rapport. Na januari en op het einde van het schooljaar.

De data van het rapport en de peilproeven worden meegedeeld via de activiteitenkalender.

Ouders hebben gelegenheid om het rapport en de peilproeven te bekijken en geven het de eerstvolgende dag ondertekend terug.

Kinderen van gescheiden ouders maken onderling afspraken en delen die mede bij het begin van het schooljaar. 

Rapporten moeten steeds door minstens één van de ouders ondertekend worden.

 

4.16.7 Overige contacten. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat ouders en leerkrachten contact met elkaar opnemen buiten deze georganiseerde contactmomenten. Wij dringen zelfs aan om in geval van een probleem contact op te nemen zodat dergelijke problemen zo snel mogelijk opgelost raken. Indien u voorziet dat een gesprek wat langer zou kunnen duren, vragen wij wel om op voorhand een afspraak te maken. Op die manier komt u niet ongelegen en kan de betreffende leerkracht wat tijd vrijmaken voor dat gesprek.

 

4.16.8.Schulden op school :

4.16.8.1. de kansenpas

Omdat we vinden dat àlle kinderen recht hebben om deel te nemen aan schoolactiviteiten start onze school samen met het OCMW en het gemeentebestuur van Herzele en de vzw Schulden op School vanaf 1 september 2009 met het systeem van de kansenpas .

Een kansenpas is een systeem waarmee je aan verminderd tarief kan deelnemen aan culturele of sportieve ( halve of volle dag ) activiteiten op school ( sportnamiddag , schoolvoorstelling ,schoolreis…). Iedereen in Herzele kan een kansenpas bij de sociale dienst van het OCMW aanvragen .De criteria zijn bij de sociale dienst gekend.

Voor de aanvraag van een kansenpas kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW van Herzele ( telnr. 053/603314 ). De dienst is open iedere voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur, behalve op donderdag ( open van 18.30 uur tot 20.30 uur ). De kansenpas is geldig voor de duur van 1 jaar.  Je brengt best ook alle bewijzen van inkomsten en uitgaven ( huurkosten, dokterskosten,…) mee. Zet gerust de stap , vragen kost niets.

 

4.16.8.2. Vertrouwenspersoon op school

De vertrouwenspersonen in onze school zijn de directie en de administratief medewerker mevr. Sabine Haustraete  , bij wie elke ouder terecht kan met vragen of schoolgebonden betalingsproblemen.  Alles wat met deze personen besproken wordt , is strikt vertrouwelijk.

De maatschappelijke werkers van het OCMW zullen de vertrouwenspersoon van onze school op een discrete manier op de hoogte brengen dat u van het tarief van de kansenpas geniet . Zo weten de vertrouwenspersonen dat er op de schoolrekening van uw kind telkens een aangepast tarief moet aangerekend worden.

 

4.16.8.3.Tarieven

De deelnameprijs aan de aanmerking komende activiteiten bedraagt met een kansenpas:

·    1,25 euro voor een halve dagactiviteit

·    2,50 euro voor een volledige dagactiviteit

·    1/4de van de kostprijs voor een meerdaagse uitstap

 

 

 

4.17. Schoolpastoraal

4.17.1. Onze school is een katholieke school. Zij maakt werk van de vorming en opvoeding van kinderen vanuit een christelijke inspiratie. Alle leerlingen volgen dus de lessen catechese.

 

4.17.2. Vanuit deze visie neemt onze school deel aan acties zoals Welzijnszorg, Broederlijk Delen, eucharistievieringen…

 

4.18. Echtscheidingen  

Zorg en aandacht voor het kind  !

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken , wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders , samenlevend of niet , staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen , binnen de grenzen die gebeurlijk door een  rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven , maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Kinderen tijdens het schooljaar laten school lopen op twee verschillende scholen  ( co-schoolschap) laat de school niet toe. Wij staan voor verbondenheid met de klasgroep en willen de continuïteit van het leren garanderen.

 

 

 

 

 

 

4.19. Preventie en welzijn

Het schoolbestuur en de directies nemen het welzijnsbeleid m.b.t. veiligheid,gezondheid, welzijn en milieu ter harte .  In het schoolwerkplan is de beleidsverklaring van het schoolbestuur opgenomen. Dit welzijnsbeleid wordt gedragen door alle geledingen van de school . Voor de ondersteuning en het advies kan men rekenen op de medewerking van de preventieadviseur . Deze preventieadviseur (ook veiligheidscoördinator genoemd) wordt ons ter beschikking gesteld via de scholengemeenschap ( zie ook1.3.2 Organisatie )

4.20. Schooltoelage

Ouders van kleuters en lagere schoolkinderen die aan bepaalde voorwaarden voldoen

kunnen een schooltoelage ontvangen..

Aanvraagformulieren zijn via de school te bekomen ( één aanvraag per schooljaar per

kind) . Een aanvraag online indien kan ook via www.studietoelagen.be   Een

infobrochure wordt via de school bezorgd bij inschrijving en bij elke wijziging van de

regelgeving.

 

5. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN - DRUGSBELEID

5.1  Ordemaatregel

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

a)  Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan).

Mogelijke ordemaatregelen zijn :

-       een verwittiging

-       een strafwerk

-       een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.

 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. De leerlingen zijn van de afspraken op de hoogte gebracht door middel van een afsprakenboekje. ( opgesteld samen met de leerlingenraad)

 

5.2 Tuchtmaatregelen

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen , worden in overleg met de ouders en het CLB bijkomende afspraken gemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling ,ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of bij de realisatie van het opvoedingsproject , kan de school overgaan tot het nemen van een tuchtmaatregel.

5.2.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

         -een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

         -een definitieve uitsluiting

 

5.2.2   Preventieve schorsing als bezwarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

 

5.2.3   Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

    1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
    2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
    3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
    4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

 

5.2.4.  Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting. Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 

 

 

 

5.3.Beroepsprocedure tegen tuchtmaatregelen

 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1.    Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

·         Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

·         Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

                          Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2.    Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

                          De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur

                          het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek.

                          De schoolvakanties schorten de termijn van   tien dagen op.                                                                                                        

                          De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

                          De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel                                                                                                                  

                          Vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen                                                           

                          wegens het niet naleven van de vormvereisten.

3.    Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

5.4.Drugspreventie  en drugsbeleid op onze basisschool

In geval van (vermoeden van) druggebruik, drugbezit en/of het betrekken van medeleerlingen bij druggebruik, neemt de school contact op met de drugbegeleider regio Zottegem (verbonden aan PISAD). Hierop volgt steeds een persoonlijke en directe begeleiding van de betrokkene(n) en de ouder(s).

Alle partijen sluiten een begeleidingscontract af dat in samenwerking met PISAD en CLB door alle betrokkenen wordt ondertekend. Daarin legt men maatregelen vast om herhaling te voorkomen. Het niet aanvaarden of niet naleven van dit contract kan leiden tot het instellen van een tuchtperiode, die eventueel tot definitieve uitsluiting

kan leiden.

Wie betrapt wordt op het verhandelen van drugs (o.a. doorgeven, ter beschikking

stellen, verkopen) krijgt tuchtmaatregelen. Ziet men nog mogelijkheden binnen de school, wordt een begeleidingscontract afgesloten. Wie dit begeleidingscontract weigert of niet naleeft, wordt bij tuchtmaatregel definitief uitgesloten. Verhandelen van drugs leidt steeds tot het inschakelen van de politiediensten en het parket.

Indien er geen vrijwillige medewerking is, indien het begeleidingscontract niet wordt nageleefd en indien praktijken van dealen of andere criminele activiteiten worden

vastgesteld, wordt het probleem onmiddellijk voorgelegd aan de drugbegeleider van PISAD die handelt op basis van de afsprakennota preventie-parket.

Bovenstaande werkwijze verloopt identiek in alle basis- en secundaire scholen van

Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem.

De drugsbegeleider voor onze regio is Marijke Van Audenhove.

Pisad regio Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem Wie in aanraking komt met drugs of in zijn omgeving druggebruikers kent, kan voor informatie en begeleiding terecht in het Sociaal Huis Zottegem, gelegen in de Deinsbekestraat 23. Het PISAD is ook telefonisch te bereiken via het nummer 0499/57.84.97.

 

 

 

 

                                                       

 
 

 

 

 
6. ENGAGEMENTSVERKLARING

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders . Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken, zodat we duidelijk weten wat we van elkaar verwachten.

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders .

 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. We organiseren ook  vaste  individuele oudercontacten. Begin schooljaar kan u tijdens een klasinfoavond kennis maken met de leerkracht en zijn/haar manier van werken.  Data van deze activiteiten worden via  het schoolkrantje én een ouderbrief bekendgemaakt.

 

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak , dan kan u op eigen initiatief een gesprek met de leerkracht aanvragen.

 

We verwachte dat u zich als ouder samen met de school engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding  van uw kind en steeds ingaat op de uitnodigingen tot oudercontact. We engageren ons om samen steeds te zoeken naar een alternatief  overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Onze school voert een zorgbeleid . Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen . Dit doen we door het werken met een (digitaal) leerlingenvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden . Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heet, kan je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft én van wat de school binnen haar mogelijkheden kan organiseren.

Wij verwachten dat u met de school contact opneemt bij eventuele vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over de zorgen en vragen t.a.v. uw kind.

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs.Alle gegevens  worden via de school doorgestuurd naar AgODi . Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, afgekort AgODi, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs. Website ministerie van onderwijs.

Het CLB staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij verwachten daarom dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons telefonisch of schriftelijk verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Afwezigheidsattesten worden tijdig aan de klastitularis bezorgd.

Bij problemen zullen we steeds zoeken naar de meest geschikte aanpak.

 

Individuele leerlingenbegeleiding

 

Onze school voert een zorgbeleid . Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen . Dit doen we door het werken met een (digitaal) leerlingenvolgsysteem  Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden . Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

 

We verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken  opvolgt en naleeft.

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

 

Onze school is een Nederlandstalige school . Niet alle ouders voeden hun kinderen op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat kinderen het wat moeilijker hebben bij het leren . Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Iedere ouder  dient positief te staan t.o.v. initiatieven en maatregelen die genomen worden om taalachterstand weg te werken.

We verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen ( taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:

-zelf Nederlandse lessen te volgen

-uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen

-te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn /haar huistaak , bij het leren van lessen

-bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is

-uw kind in zijn vrije tijd te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportvereniging, jeugdbeweging, cultuurgroep, academie …

-met uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radio- en  tv-programma’s te luisteren en kijken

 -het lezen van Nederlandstalige lectuur te stimuleren

-geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek.

-binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.

-uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten of taalkampen.

 

7.Klachtenregeling

Ouders hebben de mogelijkheid te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden , of net met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen.

De school doet indien dat in haar mogelijkheden ligt eerst het mogelijke om samen met de ouders op zoek te gaan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is kan beroep gedaan worden op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de klachtencommissie. Dit moet gebeuren per aangetekende brief t.a.v.

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1

1040 Brussel

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dit wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

▪     de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

▪     de klacht mag niet anoniem zijn.

▪     de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

▪     de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten

minste hebben besproken met de voorzitter van het schoolbestuur die in eerste instantie op de klacht kunnen ingaan.

▪     de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

                                                            -klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv.

 die betrekking hebben op een misdrijf)

-klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen

-klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep gegaan worden.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

 

8. TOT SLOT

 

8.1.Ondertekening & akkoordverklaring

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de inhoud van het schoolreglement.

Elk kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project , de praktische afspraken en het schoolreglement .

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de school de ouders

schriftelijke of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw

hun schriftelijk akkoord  met betrekking tot wijzigingen in de regelgeving.

 

Indien de ouders zich niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving

van het kind een einde gesteld  op 31 augustus van het lopende schooljaar.

        

Eventuele wijzigingen van administratieve aard worden via mail geïnformeerd.

Hiervoor is geen schriftelijk akkoord nodig.  

Het niet ondertekenen van het schoolreglement kan voor het schoolbestuur

een reden zijn om de inschrijving van de betrokken leerling te weigeren.

 

 

 

 

8.2.Omgaan met leerlingengegevens – privacy

 

        De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. De gegevens worden aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren . Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties , verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders . De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2015-2016 vindt U de nieuwe versie van onze schoolbrochure met opvoedingsproject , schoolreglement, algemene informatie en engagementsverklaring op de website van de school : www.vbssintkatrien.be. Indien U een afgedrukte versie wil gelieve ons dan te contacteren.

 

Gelieve voor akkoordverklaring de invulstrook te willen invullen en ondertekenen.

Mogen wij vragen om deze strook zo spoedig mogelijk  terug te bezorgen aan de klastitularis.

Hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Fabienne Dubois

directeur

VBS Sint-Katrien

Kloosterberg 25                                    

9550 Herzele ( Steenhuize)                                    

 

De heer en/of mevrouw,

 

 

Ouder(s) van

 

 ………………………………………………………………………………………………………………..klas: …………

 

………………………………………………………………………….……………………………………..klas:…………

 

……………………………………………………………………………………………………………….. klas:…………

 

Verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure

met opvoedingsproject, schoolreglement ,algemene informatie en engagementsverklaringvan  

Vrije Basisschool Sint-Katrien, Steenhuize

en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord.

Te  Herzele    ,   1 september 2015

De ouders,

 

 

(handtekening + naam)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ons ook op facebook!