Wat verstaan we ondehuiswer?

Huiswerk is voor ons hetotaal van alle taken,werkeelessen

die door dleerkrachten opgegeven worden om thuis tmaken.

Maakwerk :  takedischriftelijk gemaakt worden:rekentaken,taalwerkjes, boekbesprekingen,herbariumaken,spreekbeurten,

Leerwerk:lessestuderen, studerevazaavakkeehoofdvakkezoallesseWO,dialogen, gedichtjes,formules, inoefenen vasplitsingen,letters,maaltafels, woordjelezen,…

 Wat verstaan we ondehuiswerkbeleid?

De uitbouw vaeen gezamenlijke visieaanpavahuiswermet de bedoeling het huiswerzinvolletmakeehuiswerkproblemetvoorkomeovroegtijdiaate pakken.

Doorheen de lagerschoowillen we werkeaaeen geleidelijke overganvaexterne, sterke sturinnaameezelfstandien planmatig werken bihuiswerk.

Iedereeis bovendien gebaat bij duidelijke communicatie,ook wahuiswerbetreft.

Leerkrachtezullen dagelijks de nodigtijvoorzievoor instructies en duidelijke verwoordinvan waevan de leerling wordverwachen welk doeer nagestreefd wordmet daspecifiehuiswerk.Door dezmanier kunnen de leerlingen gemotiveeremet voldoende zelfvertrouwethuihun wermaken.

Ooaahejuiste gebruivan de agenda wordiallleerjareaandachbesteed.

Eehuiswerkbeleiinatuurlijk geen wondermiddemaahecreëereen kader waarin problemevroegtijdig kunnen wordebekekeeheverwoordt duidelijk waevan de ouders verwacht wordt.

Eeopenhartig gespretusseouders,leerkrachten en kinis zeker ooeebelangrijk onderdeel.

Waarom geven we huiswerk?

Onze school is een school die huiswerk belangrijk vindt.

We gevehuiswermet duidelijke doelstellingevooogen:

     Wwilleaan de ouders latezien waonzleerlingeallemaal doein de klas. De leerlingebrengezeestukjschoomenaar huis.

Wat doen we? Hodoen we het?

     Vihuiswerwillen we ouders de mogelijkheid geveoeebeeltvormen van de werkhoudinen de mogelijkhedevahukind.

     Huisweris eemiddeom de geziene leerstoitoefenen,therhaleote automatiseren.Heis éévan de controlmiddeleote kijkeof de leerstof begrepen werd.

     Door huiswerte gevelerekinderezelfstandig werken.Zlereplanneen verantwoordelijkheid dragen.Heis één van de middeleokinderetlereleren

Wat verwachten we ween wat verwachten we niet van de ouders?

Algemenverwachtingenaar deouders

     Wverwachten dat u in de eerste plaats probeert om goede omstandighedeaate bieden waarin uw kind aahehuiswerk kan werke:warust, walicht,wat warmte,...

Voor elk gezibetekent disameozoek gaanaar wamogelijis.

    Tracheepositievingesteldheieinteressuit te straleteaanzievahuiswerk.

      Wverwachten dat u de leerkrachcontacteerindien zicernstimoeilijkheden voordoen bihemakevahehuiswerk. U mag gerust uw reacties  hierronnoteren idagendoohehuiswervan uw kind.

     Wverwachten dat u uw kinaanmoedigt(indienodig)omehehuiswerte beginnen en dat U een oogje in het zeil houdt.

    Wverwachten dat u controleerohet huiswerk gemaakt werd.

 Waverwachten we NIET:

     dat u hehuiswerk verbetert.Verbetereis de taavan de leerkracht. Alleen door de foutetanalyserezien we of uw kind de leerinhoud voldoende beheerst.

    dat u eeslordig werlaaoverschrijven.

¨    dat U naast je kind aan tafel zit. U blijft wel in de buurt !

    dat u uitleoextroefeningen geeft wanneer uw kind de leerinhoud niebegrepen heeftWverwachten dat uw kinheefopgelein de klas evragen durfstellen.

Indien we leerinhoud oeeverschillende manier gaauitleggeaan de kinderen wordhevaazeeverwarrend.

 

Specifieke verwachtingenaar gelanvan de leeftijd:

Hoouder uw kind wordhomeezelfstandigheid we uiteraarmogeverwachten. Heis belangrijk dat wanneer uw kind de lagerschool verlaaheistaais

ozelfstandite werken,zelfstandileerinhouden kaverwerkeevoorziczelf eehaalbarplanning kan opstellen.

Eerste graad : 

   Overloop dagelijks samemejkind de opdrachtein de agenda.

      Parafeer de agenda

   Vraag uw kinaeens de les op.

   Luistemeals uw kinluidoleest.

¨   Geen huiswerk op woensdag

1ste lj :

Elke dag lezen + 1 dag maakwerk wiskunde en 1 dag maakwerk taal

Afspraak schrijfpotlood gebruiken

Na nieuwjaar : voorbereiding Woordpakket 1x per week (3x schrijven)

2de lj

Maandag : taal spelling(woordpakket)

Dinsdag : wiskunde

Donderdag : wiskunde

Vrijdag :  begrijpend lezen

Tweede graad

    Controleer de agenda. Parafeer.

    Vraag uw kinaeens de les op.

    Uw kinmotzijhuistaazelfstandig kunneoplossen.

    Begrijpt uw kind de leerinhoud niet,meldt dit daaan de leerkracht

 (persoonlijof via de agenda). 

3de lj :

Maandag : taal spelling (woordpakket)

Dinsdag : wiskunde

Donderdag : taal taalbeschouwing

Vrijdag :  W.O. / Begrijpend lezen 

¨  Geen huiswerk op woensdag

¨  Leerkracht verbetert het huiswerk

Tot emehe3dleerjaakrijgen de kinderen geeleerwervoor het weekend.

4de lj

¨ Gradatie in hoeveelheid en in moeilijkheid

¨ Wel huiswerk op woensdag

¨ Soms klassikale verbeteringen, lln duiden aan met groene balpen en met KV (klassikale verbetering)

Derde graad:

    Overloomet uw kind de agenda én de weekplanning.

    Oeeregelmaaotbouwen,voorzijbeseen vastijdstiohehuiswerke maken.

    Beperk uw inbreng.Geehevoldoende autonomie maar blijf uw interesstonen.

¨    “Leren leren “ infovergadering begin schooljaar in vijfde leerjaar

¨     Gradatie in hoeveelheid en moeilijkheid, duidelijke planning en spreiding

¨     Wel huiswerk op woensdag

¨     Soms klassikale verbeteringen of met correctiesleutel

Huiswerk niet gemaakt ? Wat nu ?

De leerling maakt zijn werk af tegen de volgende dag. 

We hopedat u hiermee over voldoende informatie beschikt betreffende onze visie op huiswerk. Mochteetocnog vragezijn, aarzedan niet om contact op tnememet dleerkracht van ukind.

U begrijpt uiteraard dat niet alles vast bepaald kan worden. Soms zijn er door omstandigheden wijzigingen. IK hoop dat U hiervoor begrip kan opbrengen

Schoolteam

VBS Sint-Katrien

.

 

 

 

 

Bezoek ons ook op facebook!